KSKE 1 Sd 37/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 37/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200577 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200577.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa H. H. A. Š. Ľ. X. C. , H. XX, F., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 09.02.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 09.02.2012 č. XXX XXX XXXX X podľa ust. § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z 18.01.2012. Svoje rozhodnutie, citujúc ust. § 70 ods. 1 a ust. § 71 ods. 1 zákona, odôvodnila tým, že navrhovateľ podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne, Košice z 18.01.2012 nie je invalidný podľa ust. § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, poukazujúc pritom na obsah pripojeného odborného posudku o invalidite z 18.01.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia rozhodnutia a sú v ňom uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom pre vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľ nie je invalidný. Rozhodnutie odporkyne bolo navrhovateľovi doručené dňa 17.02.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 18.03.2012, podaným na poštovú prepravu posledný deň 30 - dňovej lehoty dňa 19.03.2012 (pondelok) sa navrhovateľ domáhal preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne, pričom v dôvodoch svojho návrhu uviedol:

Vzhľadom na skutočnosť, že som od 23.01.2012 práceneschopný pre pretrvávajúce zdravotné ťažkosti, najmä pre sústavné bolesti v chrbtici, v súčasnosti nie som zdravotne schopný komplexne vypracovať odôvodnenie tohto návrhu a návrh na rozhodnutie súdu alebo komunikovať s prípadným právnym zástupcom, uvedené predložím po zlepšení môjho zdravotného stavu, najneskoršie do 14 dní po ukončení mojej práceneschopnosti. Prikladám kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti L 412272 - legitimácia dočasne práceneschopného poistenca, ktorú dňa 25.01.2012 vystavila MUDr. Andrea Dundová, praktický lekár pre dospelých. Nemocnica Košice - Šaca a. s. I. súkromná nemocnica .

Odporkyňa s poukazom na kontrolný dopĺňací posudok z 15.10.2012 a predchádzajúce posudky posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p. podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie a po doplnení dokazovania, výsluchu navrhovateľa k doplnenému dokazovaniu, po oboznámení sa so zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa a administratívnym dávkovým spisom, ktorý vedie o navrhovateľovi odporkyňa dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nemožno priznať úspech z ďalej uvedených dôvodov.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 1 - 3 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č.4 (§ 71 ods. 5 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí, pričom jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona) .

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 zákona) .

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca (§ 153 ods. 5 a 6 zákona) .

Z obsahu administratívneho dávkového spisu odporkyne a súdneho spisu vyplynulo, že žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok bola zamietnutá opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím, ako je to uvedené v úvode odôvodnenia tohto rozsudku.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ k svojmu opravnému prostriedku nedoložil žiadne nové odborné vyšetrenia, zotrval na pôvodnom posudku zo dňa 18.01.2012, ktorým navrhovateľ nebol uznaný invalidným. Preto spisový materiál odstúpil posudkovému lekárovi Sociálnej

poisťovne, ústredia, ktorý dňa 29.05.2012 zhodne s prvoposudkom zo dňa 18.01.2012 za prítomnosti navrhovateľa, po zhodnotení odborných lekárskych vyšetrení navrhovateľa (prepúšťacej správy z hospitalizácie na neurochirurgickej klinike od 15.06. do 21.06.2010, neurochirurgického vyšetrenia z 13.10.2012, neurologického vyšetrenia z 26.05.2010, 23.03.2010, 24.03.2010, 19.07.2011, 04.10.2011, 20.10.2010, 15.02.2011, 29.09.2011, 26.01.2012, 24.01.2012, 20.02.2012, 08.03.2012, 22.03.2012 a 05.04.2012, FRO vyšetrenia z 26.03.2010, 09.04.2010, 19.07.2011, 09.08.2011, 27.04.2012, 18.05.2012, ortopedického vyšetrenia zo 16.02.2010, 22.03.2010, 23.01.2012, 28.02.2012 a MR LS vyšetrenia zo 16.02.2012) konštatoval a u navrhovateľa ako rozhodujúce zdravotné postihnutie uviedol stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, často recidivujúce prejavy nervosvalového dráždenia, slabosť svalového korzetu chrbta s podstatným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu v zmysle kapitoly XV, oddiel E, položka 4 písm. b) a v posudkovom závere konštatoval, že navrhovateľ bol v júni 2010 operovaný, bola vykonaná parciálna hemilaminektómia s odstránením sekvestrov driekovej platničky L5/S1 vpravo pre MR verifikovanú herniu. Opakovanými ambulantnými neurologickými a rehabilitačnými nálezmi je u navrhovateľa dokumentovaná mierna porucha dynamiky bez poruchy citlivosti, bez poruchy svalovej sily s potvrdením degeneratívnych zmien pri kontrolnom MR vyšetrení. Z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu sa u navrhovateľa jedná o také funkčné postihnutie, ktoré zdôvodňuje u neho naďalej dolnú hranicu percentuálneho rozpätia, to znamená 35 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na základe tohto posudkového záveru posudkový lekár vo výroku posudku uviedol, že navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a u neho zistená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35 %.

Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ na pojednávaní súdu dňa 24.08.2012 uviedol, že cca pred mesiacom, resp. poldruha mesiacom bol na kontrolnú magnetickú rezonanciu, výsledky ktorej má k dispozícii, avšak na pojednávanie ich nedoniesol, súd pojednávanie odročil a vyžiadal si od príslušného posudkového lekára dopĺňací odborný posudok o zdravotnom stave navrhovateľa, ktorý bol vyhotovený dňa 15.10.2012 a v ktorom posudkový lekár konštatoval po zhodnotení aj aktuálneho neurochirurgického vyšetrenia z 19.09.2012, FRO vyšetrenia z 02.10.2012 a neurologického vyšetrenia z 26.07.2012 a 06.09.2012, že tieto nálezy funkčne neprinášajú nové skutočnosti oproti predchádzajúcim lekárskym nálezom sú takmer v norme, pričom MR LS chrbtice z 19.07.2012 je bez vývoja a tento nález je stacionárny.

Preto vo výroku posudku zhodne s posudkom zo dňa 29.05.2012 potvrdil rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa, ako aj výrok svojho posudku z 29.05.2012 v smere, že navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pretože miera jeho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách je 35 %.

Navrhovateľ na pojednávaní súdu k výsledku kontrolného posudku zo dňa 15.10.2012 uviedol, že u neho bolesti pretrvávajú, naďalej navštevuje rehabilitácie, sústavne je na PN, keďže jeho zdravotný stav mu neumožňuje chodiť do zamestnania. Ani neurológ, ani neurochirurg neodporúčajú mu vykonávať zamestnanie, ktoré doposiaľ vykonával, ani nič podobné. Vytýkal posudku, že v oboznámenom posudku sa nič o tom nehovorí, resp. neuvádza. Navrhol, aby jeho vyjadrenie súd považoval za čiastočné a že podrobnejšie sa vyjadrí ku kontrolnému posudku vtedy, keď sa k tomuto kontrolnému posudku nejak dostane. Na otázku súdu uviedol, že žiadne iné odborné výsledky svojich vyšetrení nemá a momentálne navštevuje rehabilitácie. Po absolvovaní rehabilitácií má opäť navštíviť odborných lekárov. Navrhol odročiť pojednávanie do ukončenie jeho PN.

Ako z vyššie vykonaného dokazovania vyplýva, zdravotný stav navrhovateľa bol hodnotený posudkami posudkových lekárov prvého a druhého stupňa, ktoré podľa názoru súdu dostatočne ozrejmili zdravotné poškodenie navrhovateľa, z ktorého jednoznačne vyplynulo, že zistené poškodenie zdravia u navrhovateľa jeho invaliditu nepodmieňuje a opačné tvrdenie navrhovateľa výsledkom jeho odborných vyšetrení nezodpovedalo.

Preto súd na základe vykonaného dokazovania vyššie uvedenými posudkami posudkových lekárov prvého a druhého stupňa, ktoré boli vo svojich záveroch zhodné, ustálil, že navrhovateľ pre priznanie požadovaného invalidného dôchodku zákonom stanovenú zdravotnú podmienku invalidity nespĺňa, lebo nebolo u neho preukázané také zhoršenie zdravotného stavu, ktoré by bolo čo do miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 %.

S ohľadom na zhodné výsledky záverov posudkov posudkových lekárov a dokazovania, ktoré súd vykonal a vzhľadom na skutočnosť, že ani navrhovateľ na pojednávaní súdu dňa 02.11.2012 neuviedol žiadne také závažné okolnosti, ktoré by neboli posudkovými lekármi zohľadnené a dopĺňací kontrolný posudok zo dňa 15.10.2012 bol podrobne oboznámený a žiadne iné odborné výsledky svojich lekárskych vyšetrení navrhovateľ nemohol súdu už predložiť a navštevuje len rehabilitáciu, ktorá podľa názoru súdu má prispieť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu, súd napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ust. § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdil.

Navrhovateľ v konaní nebol úspešný, odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží, preto súd účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p. za použitia § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.