KSKE 1 Sd 43/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 43/2012

KS v Košiciach, dátum 24.07.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 43/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200669 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200669.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa G. Š. W. C. T. S. , C. Č.. K.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 Bratislava v konaní o invalidný dôchodok

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojím podaním, ktoré doručil súdu dňa 24. 07. 2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 02. 04. 2012 nazvaný odvolanie) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 27. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX X späť v zmysle ustanovenia § 250h ods. 2 O. s. p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods. 3 O. s. p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.