KSKE 1 Sd 46/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200733 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200733.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa Á. K. S. Y. X. F. , K. XX, N.R., G.. Č.. O. O. G. O. Ú.-B.-XX/X, X. X, XXX XX L., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17. mája 2012 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom právo na náhradu trov konania ne p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 17. mája 2012 č. XXX XXX XXXX podľa § 70 ods. 1, § 293ax a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 1. januára 2010 v sume 99,- eur mesačne. Rozhodnutie odporkyňa expedovala navrhovateľovi dňa 21.05.2012 a toto podľa udania navrhovateľa bolo navrhovateľovi doručené dňa 29.05.2012.

Včas podaným nejasným opravným prostriedkom zo dňa 13.07.2012 doručeným odporkyni dňa 16.07.2012 a zo dňa 06.06.2012 doručeným tunajšiemu súdu dňa 08.06.2012, ktoré súd posudzoval podľa ich obsahu, sa navrhovateľ domáhal preskúmania vyššie uvedeného rozhodnutia odporkyne. Namietal predovšetkým nízku sumu priznaného invalidného dôchodku, poukazujúc pritom na výšku predtým vyplácaného invalidného dôchodku (4.800,- Sk) , čo predstavuje cca 160,37 eur, ktoré poberal do roku 2000. Ďalej namietal, že mu bol invalidný dôchodok znížený napriek tomu, že sa dôchodky od roku 2000 veľakrát zvyšovali. Súčasne žiadal vyplatiť invalidný dôchodok od roku 2000 a súčasne sa domáhal odškodného 1,120.000,- eur.

Odporkyňa navrhla navrhovateľom napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p., v zmysle ust. § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne, po výsluchu navrhovateľa dožiadaným Okresným súdom Ružomberok dňa 16.08.2012 a po oboznámení sa s obsahom administratívneho dávkového spisu odporkyne, konajúc v neprítomnosti navrhovateľa (§ 250g ods. 2 O.s.p.) dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nemožno priznať úspech.

Podľa ust. § 293ax ods. 1 zákona v znení zákona č. 449/2008 Z.z. poistencovi, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom

2010 z dôvodu nezískania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (doby zamestnania) a ktorý nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, sa nárok na invalidný dôchodok opätovne na základe žiadosti posúdi v súlade s § 70 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov.

Podľa ust. § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Ak po posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu po 31.12.2009 je poistenec uznaný invalidným, vznik invalidity sa znovu určí najskôr od 01.01.2010 (§ 293ax ods. 2 zákona) .

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred dňom, od ktorého bol určený vznik invalidity po 31.12.2009 (§ 293ax ods. 3 zákona) .

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného od 01.01.2010 (§ 293ax ods. 4 zákona) .

Na účely určenia sumy invalidného dôchodku poistenca do obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku podľa zákona účinného od 01.01.2010 (§ 293ax ods. 5 zákona) .

Ak poistenec uvedený v ods. 1 splní podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného od 01.01.2010, invalidný dôchodok sa prizná odo dňa vzniku invalidity najskôr od 01.01.2010 (§ 293ax ods. 6 zákona) .

Podľa ust. § 73 ods. 1 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, § 63 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

V danom prípade na žiadosť navrhovateľa z 21.02.2012 bol navrhovateľov dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav opätovne hodnotený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš a výsledok jeho posúdenia bol uvedený v posudku posudkového lekára zo dňa 21.02.2011 a zo dňa 26.08.2011, z ktorých vyplynulo, že navrhovateľ je invalidný, lebo má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokiaľ navrhovateľ v danom prípade namietal nízku sumu priznaného invalidného dôchodku, tak podľa názoru súdu súhlasne s názorom odporkyne súd uvádza, že táto suma zodpovedá u navrhovateľa dosiahnutému osobnému mzdovému bodu, ktorý je 0,4736 a ktorý bol určený z vymeriavacích základov navrhovateľa v rozhodujúcom období rokov 1971 až 2000, ako aj získanému počtu rokov dôchodkového poistenia 21,9590 rokov vrátane pripočítanej doby 8.015 dní od vzniku nároku na invalidný dôchodok, to znamená odo dňa 01.01.2010 do dosiahnutia dôchodkového veku, to znamená do dňa 11.10.2016.

Navrhovateľ vo svojom návrhu nenamietal počet dní rozhodujúceho obdobia ani ostatné skutočnosti vyplývajúce z jeho osobného listu dôchodkového poistenia, ani výpočet invalidného dôchodku, ktorý je uvedený v odôvodnení rozhodnutia odporkyne.

Pokiaľ sa navrhovateľ domáhal spätného vyplatenia invalidného dôchodku od roku 2000, tak súd poukazuje na skutočnosť, že navrhovateľov dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav bol opätovne posudzovaný posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš dňa 21.02.2011 a dňa 26.08.2011, z ktorých vyplynulo, že navrhovateľ bol posudzovaný na základe žiadosti o invalidný dôchodok zo dňa 21.02.2011 a uznaný invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 80 % s dátumom vzniku invalidity od 01.01.2010.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplynulo, že rozhodnutím odporkyne zo dňa 27.11.2000 č. XXX XXX XXXX bola žiadosť navrhovateľa o čiastočný invalidný dôchodok právoplatne zamietnutá, pretože navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej doby zamestnania, keďže v rozhodnom období 10 rokov pred vznikom čiastočnej invalidity od 31.01.1990 do 30.01.2000 nezískal 5 rokov zamestnania, ale len 4 roky a 4 dní, keďže Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 23.04.2001 č. k. 4S/284/00-27 rozhodnutie odporkyne potvrdil.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne taktiež vyplynulo, že navrhovateľovi bol rozhodnutím odporkyne zo dňa 26.09.2002 č. XXX XXX XXXX právoplatne odňatý invalidný dôchodok, pretože toto rozhodnutie odporkyne bolo rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.09.2004 č. k. 2Sd/9/2002-92 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16.02.2006 č. 1So/161/2004 potvrdené.

Podľa ust. § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Vzhľadom na ust. § 159 ods. 3 O.s.p. súd nemohol prejednávať znova právoplatne rozhodnuté veci, ktoré začali na žiadosti navrhovateľa v rokoch 2000 až 2006.

Ak navrhovateľ predložil, resp. doručil tunajšiemu súdu ako jediný dôkaz, na ktorý sa odvolával, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12.06.2003 č. k. 2So 74/03, tak súd k tomu uvádza, že tento rozsudok bol vynesený v konaní vedenom pred tunajším súdom pod sp. zn. 2Sd/9/2002 a toto konanie, ako je vyššie uvedené, bolo právoplatne skončené rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16.02.2006 č. k. 1So 161/2004, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.09.2004 č. k. 2Sd/9/2002-92.

Posledná žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, spísaná následne až dňa 21.02.2011 bola rozhodnutím odporkyne zo dňa 08.04.2011 zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienky potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, avšak po dodatočnom preukázaní doby poistenia, keďže navrhovateľ získal 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, čím splnil podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, odporkyňa svojím rozhodnutím zo dňa 22.03.2012 č. XXX XXX XXXX svoje rozhodnutie zo dňa 08.04.2011 zrušila a konanie vedené pred Krajským súdom v Košiciach pod sp. zn. 5Sd/59/2011, ktoré sa viedlo pred Krajským súdom v Košiciach na základe podaného opravného prostriedku navrhovateľa bolo preto uznesením zo dňa 17.04.2012 č. k. 5Sd/59/2011-66 zastavené.

Následne bolo dňa 17. mája 2012 vydané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktoré jedine bolo predmetom tohto preskúmacieho konania.

Preto súd z vyššie uvedených dôvodov nepovažoval nekonkrétne námietky navrhovateľa, ktoré spočívali v namietaní nízkej sumy invalidného dôchodku, resp. zníženia jeho invalidného dôchodku odporkyňou, ani ktoré spočívali k uplatnenému doplateniu invalidného dôchodku od roku 2000 za dôvodné, a preto napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré len mohlo byť a aj bolo predmetom predmetného preskúmacieho konania, súd ako rozhodnutie, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom a ako vecne správne podľa § 250q ods. 2 O.s.p. musel potvrdiť.

Navrhovateľovi ako neúspešnému účastníkovi konania právo na náhradu trov konania nepatrí, tieto si navrhovateľ ani neuplatnil a odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží. Preto súd účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.