KSKE 1 Sd 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 6/2012

KS v Košiciach, dátum 27.04.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200083 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200083.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa Z. I. U. E. B. Q. , S. XXX, Ž., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 27.09.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 27.09.2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) s tým odôvodnením, že navrhovateľ podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne, Košice z 23.08.2011 nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie odporkyne bolo doručené navrhovateľovi dňa 06.10.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom nazvaným odvolanie zo dňa 02.11.2011, doručeným odporkyni dňa 07.11.2011 a podaným na poštovú prepravu dňa 03.11.2011 sa navrhovateľ domáhal opakovaného posúdenia jeho zdravotného stavu, nakoľko mu ten nedovoľuje ani sa zamestnať, ani vykonávať zárobkovú činnosť. Odvolal sa na lekársky nález z neurológie a od psychológa, ktorý pripojil k opravnému prostriedku.

Odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p., podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie a po doplnení dokazovania kontrolným dopĺňacím posudkom druhostupňového posudkového lekára, po oboznámení sa s obsahom administratívneho dávkového spisu odporkyne a zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné vyhovieť z ďalej uvedených dôvodov.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 1 - 3 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č.4 (§ 71 ods. 5 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí, pričom jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona) .

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 zákona) .

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca (§ 153 ods. 5 a 6 zákona) .

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplynulo, že navrhovateľ žiadosťou zo dňa 23.08.2011 žiadal o priznanie invalidného dôchodku od 09.04.2011. Na základe žiadosti navrhovateľa bol vypracovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice dňa 23.08.2011 posudok, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, keďže u neho zistená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je len 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Preto žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok bola zamietnutá.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom bol zdravotný stav navrhovateľa tak, ako to žiadal vo svojom opravnom prostriedku, opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice, ktorý v posudku zo dňa 28.11.2011 zotrval na svojom posudku, a preto zdravotnú dokumentáciu navrhovateľa odstúpil na druhostupňové posudkové konanie. Druhostupňový posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia hodnotil znovu zdravotný stav navrhovateľa vyplývajúci z odborných výsledkov lekárskych vyšetrení, a to prepúšťacej správy z hospitalizácie navrhovateľa od 25.03. do 12.04.2010, prepúšťacej správy z hospitalizácie navrhovateľa od 12.04. do 28.05.2010, od 13.12.2010 do 03.01.2011, interného vyšetrenia z 29.12.2010, neurologického vyšetrenia z 15.09.2010 a 21.02.2011, psychologického vyšetrenia navrhovateľa z 22.10.2010, 18.05.2011 a 14.10.2011, kontrolného vyšetrenia zo 14.10.2011, neurologického vyšetrenia z 28.10.2011 a po hodnotení celkového zdravotného stavu navrhovateľa konštatoval, že navrhovateľ bol v marci 2010 hospitalizovaný na Neurologickom oddelení v Prahe pre náhlu slabosť ľavých končatín s morfologickým nálezom ložiska čerstvej ischémie v predĺženej mieche vpravo ventrálne. Po komplexnej rehabilitačnej a medikamentóznej liečbe je hybnosť zlepšená, prítomná len reziduálna ľavostranná hemiparéza a hemiataxia a citlivosť je upravená. Pre mierne zníženie mnestických funkcií a známky organicky podmienených porúch bola stanovená 30 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom bola určená dolná hranica stredne ťažkej formy, aj keď funkčné poruchy motorického

ústrojenstva sú ľahkého stupňa. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa určil stavy po cievnych mozgových príhodách v zmysle kapitoly VI, oddiel A, pol. 9, písm. b) , kde je rozmedzie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 - 50 %. Na základe uvedeného v posudku uzavrel, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách u navrhovateľa je 30 %, keďže ide u neho o mierne zníženie mnestických funkcií a známky organicky podmienených porúch, ktoré odôvodňujú určiť mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na dolnej hranici stredne ťažkej formy jeho zdravotného postihnutia napriek tomu, že funkčné poruchy motorického ústrojenstva sú ľahkého stupňa.

Na nariadenom pojednávaní súdu dňa 17.02.2012 navrhovateľ súdu predložil ďalší výsledok odborného vyšetrenia od FR ambulancie MUDr. Z. B. ako aktuálny nález z 10.02.2012. Súd preto pojednávanie odročil a vyžiadal si od príslušného druhostupňového posudkového lekára dopĺňací posudok, ktorý posudkový lekár dňa 13.03.2012 nepodal a vyčkal na očakávané kontrolné neurologické vyšetrenia navrhovateľa ohľadne ním tvrdeného zhoršeného zdravotného stavu, a preto posudok o aktuálnom zdravotnom stave navrhovateľa vypracoval až dňa 16.03.2012, kedy navrhovateľ posudkovému lekárovi na zasadnutie doručil aj ortopedický nález z 15.03.2012 a neurologický nález zo 16.03.2012. Posudkový lekár zhodnotil FRO vyšetrenie z 10.02.2012, ortopedické vyšetrenie z 15.03.2012 a neurologické výsledky vyšetrení navrhovateľa zo 16.03.2012 a v celkovom posudku konštatoval, že opätovným zhodnotením zdravotného stavu navrhovateľa aj na základe zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu sa u navrhovateľa naďalej jedná o spastickú ľavostrannú hemiparézu ako rozhodujúceho zdravotného postihnutia tak, ako to bolo zhodnotené posudkovým lekárom dňa 19.01.2012 so stanovenou 30 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ním udávané zhoršenie motoriky ľavej hornej končatiny, hlavne rehabilitačným vyšetrením z 10.02.2012 je v spolupodiele s bolestivým stavom v oblasti ramena a bedra ako ortopedického diagnostického záveru s možnosťou jeho zlepšenia po preliečení. Novodoložené ambulantné ortopedické a neurologické vyšetrenie z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, aj rehabilitačného vyšetrenia z 10.02.2012 nezdôvodňujú u navrhovateľa preto zmenu percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti lekárskej správe - posudku zo dňa 19.01.2012. Posudkový lekár súčasne konštatoval, že v spisovej dokumentácii je prítomný rehabilitačný nález navrhovateľa z decembra 2011, ktorý dokumentuje, že u navrhovateľa je prítomný výrazne lepší rozsah hybnosti pohybového ústrojenstva a hlavne ľavej hornej končatiny, ktorý ambulantný nález podľa posudkového lekára navrhovateľ zo zištných dôvodov nedáva k dispozícii na posúdenie zdravotného stavu a z ktorého nedal urobiť eventuálne ani fotokópiu.

Na základe vyššie uvedeného druhostupňový posudkový lekár zotrval u navrhovateľa na poškodení jeho zdravia s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 30 % a za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil - stavy po cievnych mozgových príhodách v zmysle kapitoly VI, oddiel A, položka 9, písm. b) prílohy č. 4 k zákonu.

Súd na základe vyššie vykonaného doplneného dokazovania v súdnom preskúmacom konaní dospel k záveru, že u navrhovateľa rozhodujúce skutočnosti pre správne určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť boli dostatočne ozrejmené.

Z posudkov posudkového lekára prvého stupňa, ako aj posudkového lekára druhého stupňa, ktorí opakovane hodnotili zdravotný stav navrhovateľa, vyplynulo, že u navrhovateľa zistené poškodenie zdravia odôvodňuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi, odbornými lekárskymi nálezmi predloženými súdu, ako aj posudkovým lekárom, nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Pretože sa navrhovateľovi nepodarilo spochybniť správnosť rozhodnutia odporkyne o zamietnutí jeho žiadosti o invalidný dôchodok pre nesplnenie základnej podmienky pre vznik nároku na invalidný dôchodok, ktorou je invalidita, súd musel podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdiť.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.