KSKE 1 Sd 62/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 62/2011

KS v Košiciach, dátum 26.01.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 62/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/62/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200758 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200758.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa C. P. K. A. c a , E. XX, F.A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ v priebehu súdneho konania, na súde dňa 27.01.2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok doručený odporkyni dňa 04.07.2011) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 09.06.2011 č. XXXXXXX XXX X späť, v zmysle ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť z dôvodu, že jeho miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách je len 30 %, t. z. nie viac ako 40 %.

Preto súd podľa § 250d ods.3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.