KSKE 1 Sd 63/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 63/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 63/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/63/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201014 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201014.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky A. J. U. D. S. R. B. A. X. , Z. Č..XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Na základe opravného prostriedku navrhovateľky zo dňa 21.06.2012, podaného proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 4.júna 2012 č. XXX XXX XXXX, odporkyňa vydala nové rozhodnutie zo dňa 15.08.2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým návrhu navrhovateľky celkom vyhovela tým, že svoje rozhodnutie zo dňa 4.júna 2012 zrušila, čím vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľky v celom rozsahu.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví (§ 250o O.s.p.) .

Z vyššie uvedených dôvodov súd konanie podľa § 250o O.s.p. uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.