KSKE 1 Sd 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 7/2012

KS v Košiciach, dátum 16.02.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200090 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200090.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa : S. S. Q. P. b E. o , nar. XX.XX.XXXX, Q.Á. XX, XXX XX E., zastúpený opatrovníčkou Q. E.Š., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom C. XX, proti odporkyni : Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 08.12.2011, ktorým bol navrhovateľovi zvýšený invalidný dôchodok na 356,30 eur mesačne, takto

r o z h o d o l :

Opravný prostriedok navrhovateľa z 12.01.2012 doručený odporkyni dňa 13.01.2012 o d m i e t a.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 08.12.2011 bol podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, navrhovateľovi zvýšený invalidný dôchodok na sumu 356,30 eur mesačne s účinnosťou od 1. januára 2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ nezrozumiteľný opravný prostriedok z 12.01.2012.

Podľa ust. § 19 Občianskeho súdneho poriadku spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Každý môže pred súdom ako účastník samostatne konať (procesná spôsobilosť) v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (§ 20 O.s.p.) .

Konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu (§ 250m ods. 1 O.s.p.) .

Účastníkmi konania sú tí, ktorí nimi sú v konaní na správnom orgáne, a správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava (§ 250m ods. 3 O.s.p.) .

Podľa ust. § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorého súd rozhodnutím pozbavuje spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je svojou povahou rozhodnutím o osobnom stave (§ 80 písm. a/ O.s.p.) a z tohto dôvodu je záväzné pre súd, orgány verejnej správy a má svoj význam aj vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám, nakoľko sa týka právnych úkonov, ku ktorým medzi nimi dochádza. S obmedzením spôsobilosti na právne úkony je následne spojené aj obmedzenie procesnej spôsobilosti a to v takom rozsahu, ktorý vyplýva práve z obmedzenia spôsobilosti na hmotnoprávne úkony. Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach č. k. Nc 344/87-111 zo dňa 12.09.1989 bol navrhovateľ - S. S., nar. XX.XX.XXXX, obmedzený v spôsobilosti na právne úkony okrem iného tým, že nie je spôsobilý uzatvárať majetko - právne zmluvy presahujúce rozsah 1.000,- Kčs a nad tento limit vybavovať bežné občiansko - právne záležitosti, výnimkou preberania jeho invalidného dôchodku. V závere odôvodnenia uvedeného rozsudku bolo konštatované, že uvedené obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v stanovenom rozsahu sa vzťahuje aj na procesné úkony v v konaní vo veciach týkajúcich sa uvedených právnych vzťahov. Rozhodnutie odporkyne sa týka zvýšenia invalidného dôchodku pre navrhovateľa na sumu 356,30 eur. Keďže sa jedná o sumu prevyšujúcu 1.000,- Sk (pôvodne 1.000,- Kčs, v súčasnosti 33,19 eur) a keďže podanie opravného prostriedku proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu v zmysle tretej hlavy, piatej časti O.s.p., možno považovať za procesný úkon v rámci bežnej občiansko - právnej agendy, potom súd dospel k názoru, že obmedzenie spôsobilosti navrhovateľa na právne úkony v zmysle hore citovaného rozsudku Mestského súdu v Košiciach, sa bude v tomto prípade vzťahovať aj na ním urobené podanie (opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 08.12.2011) .

Podľa § 250p, veta prvá O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Na základe hore uvedených skutočností a citovaných zákonných ustanovení, súd opravný prostriedok navrhovateľa, ktorý ho ako procesný úkon nebol oprávnený urobiť, podľa citovaného § 250p, O.s.p., odmietol.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. a § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.