KSKE 1 Sd 72/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 72/2012

KS v Košiciach, dátum 26.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 72/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/72/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201187 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201187.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa N.. N. J. C. B. N. Č. H. , L. XX, W. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o dátum zvýšenia starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 26. júla 2012 č. XXX XXX XXXX v spojení s rozhodnutím odporkyne zo dňa 05.09.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zvýšila navrhovateľovi sumu starobného dôchodku podľa ust. § 66 ods. 3 a § 293l ods. 1 zákona od 11. júla 2012 na sumu 438,30 eur mesačne s tým odôvodnením, že suma starobného dôchodku bola navrhovateľovi zvýšená za obdobie dôchodkového poistenia od 1. júla 2008 do 2. apríla 2012, ktoré navrhovateľ získal počas poberania tohto dôchodku. Odporkyňa rozhodnutie expedovala navrhovateľovi dňa 30.07.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 16.08.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne zo dňa 26.07.2012 č. XXX XXX XXXX v časti termínu úpravy jeho starobného dôchodku a domáhal sa zvýšenia starobného dôchodku od 03.04.2012, pričom vo svojom opravnom prostriedku uviedol:

Pod číslom XXX XXX XXXX zo dňa 26.07.2012 mi bolo doručené Rozhodnutie o úprave môjho starobného dôchodku od 11.07.2012. Činnosť SZČO (znalectvo) som skončil 02.04.2012. Od tohto termínu som požiadal o úpravu starobného dôchodku, čo bolo uvedené v mojej žiadosti zaslanej Vám prostredníctvom Sociálnej poisťovne, pobočkou v Košiciach. Prekvapuje ma, že vo Vašom rozhodnutí uvádzate, že zvýšenie starobného dôchodku priznávate od 11.07.2012. Nakoľko nevidím dôvod na posunutie termínu z 03.04.2012 na 11.07.2012, predpokladám, že došlo z Vašej strany k pochybeniu a termín úpravy môjho starobného dôchodku upravíte na 03.04.2012 .

Odporkyňa následne vzhľadom na podaný opravný prostriedok navrhovateľom rozšírila odôvodnenie rozhodnutia.

Navrhovateľ proti zmenovému rozhodnutiu odporkyne z 05.09.2012 č. XXX XXX XXXX X opravný prostriedok nepodal.

Súd na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p. a § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne v spojení so zmenovým rozhodnutím odporkyne a po oboznámení sa s obsahom administratívneho dávkového spisu navrhovateľa, ktorý vedie o ňom odporkyňa, dospel k záveru, že odporkyňa pri rozhodnutí o zvýšení starobného dôchodku navrhovateľa rozhodla v súlade so zákonom, preto opravnému prostriedku nemohla vyhovieť.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplynulo, že navrhovateľovi bol priznaný starobný dôchodok od 31.03.2002 v sume 7.203,- Sk mesačne rozhodnutím odporkyne zo dňa 22. marca 2007 č. XXX XXX XXXX.

Z obsahu administratívneho dávkového spisu odporkyne ďalej vyplynulo, že sa tam nachádza potvrdenie pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 12. júla 2012, z ktorého bolo nepochybne zistené, že navrhovateľ bol poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba v období od 01.07.2008 do 02.04.2012, pričom poistné na dôchodkové poistenie za mesiac apríl 2012 navrhovateľ doplatil až dňa 11.07.2012, čo navrhovateľ potvrdil aj na pojednávaní súdu. Navrhovateľ voči priznanému zvýšeniu starobného dôchodku nemal námietky a na pojednávaní súdu sa naďalej domáhal priznania zvýšenia jeho starobného dôchodku od 03.04.2012.

Podľa ust. § 78 ods. 1, prvá veta zákona povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, sa toto obdobie započíta na nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie. Odporkyňa navrhovateľovi zvýšila v danom prípade sumu starobného dôchodku odo dňa 11.07.2012, to znamená odo dňa, v ktorom bola uhradená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie, a teda v súlade s vyššie posledne citovaným zákonným ustanovením.

Pretože v danom prípade bolo nepochybne a jednoznačne preukázané, čo na súde potvrdil aj navrhovateľ, že poistné na dôchodkové poistenie za mesiac apríl 2012 navrhovateľ doplatil až dňa 11.07.2012, odporkyňa napadnutým rozhodnutím vrátane zmenovým rozhodnutím, v ktorom rozšírila odôvodnenie svojho rozhodnutia, rozhodla v súlade s ust. § 78 ods. 1 zákona, a preto vecne správne.

Preto súd z vyššie uvedených dôvodov napadnuté rozhodnutie zo dňa 26.07.2012 č. XXX XXX XXXX v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 05.09.2012 č. XXX XXX XXX X podľa § 250q ods. 2 O.s.p. musel potvrdiť.

Navrhovateľovi ako neúspešnému účastníkovi konania právo na náhradu trov konania súd nepriznal, trovy konania si navrhovateľ ani neuplatnil a odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží (§ 250k ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 250l ods. 2 O.s.p.) , preto súd vo výroku rozsudku účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.