KSKE 1 Sd 73/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 73/2012

KS v Košiciach, dátum 26.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 73/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201195 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201195.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľky K. J. X. I. I. V. C. E. S. , H. XX/XX, C., XXX XX I., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o sumu vdovského dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 7. augusta 2012 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím zo dňa 7. augusta 2012 č. XXX XXX XXXX priznala navrhovateľke podľa ust. § 74 a § 81 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) vdovský dôchodok v sume 95,66 eur mesačne. Rozhodnutie odporkyňa expedovala navrhovateľke dňa 22.08.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 10. septembra 2012 doručeným odporkyni dňa 19.09.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne. Svoj návrh odôvodnila takto:

Rozhodnutím Sociálnej poisťovne mi bol priznaný vdovský dôchodok v sume 95,60 eur. Žiadam Vás o prehodnotenie tejto sumy, nakoľko výška môjho starobného dôchodku je 250,10 eur. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na to, že priznaná výška vdovského dôchodku spolu so starobným dôchodkom nepostačuje na krytie bežného chodu domácnosti. Po smrti manžela žijem sama. Výdavky ( len ) na bývanie predstavujú spolu sumu 326,10 eur:

- elektrina 243,20 eur

- plyn 35,- eur

- televízia 10,90 eur

- voda 10,- eur (cca)

- telefón 27,- eur.

Nakoľko mám dlhodobo zdravotné problémy, mám preto zvýšené výdavky na lieky, cestovné v prípade lekárskeho ošetrenia.

Z uvedených dôvodov Vás úctivo žiadam o prehodnotenie sumy vdovského dôchodku. V prípade potreby doložím kópie výdavkov a dokladov SIPO .

Odporkyňa k opravnému prostriedku navrhovateľky uviedla, že námietkam tam uvedeným nie je možné vyhovieť, pretože tieto nemajú vplyv na sumu vdovského dôchodku a táto bola určená v súlade so zákonom.

Súd preskúmal na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p. podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. opravným prostriedkom navrhovateľky napadnuté rozhodnutie odporkyne a po oboznámení sa s obsahom opravného prostriedku navrhovateľky, rozhodnutím odporkyne a obsahom administratívneho dávkového spisu odporkyne, konajúc v neprítomnosti navrhovateľky (§ 250g ods. 2 O.s.p. za použitia § 250l ods. 2 O.s.p.) dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nemožno priznať úspech.

Suma vdovského dôchodku je upravená v ust. § 75 zákona.

Podľa ust. § 75 ods. 1 zákona suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

Z obsahu administratívneho dávkového spisu odporkyne vyplynulo, že suma vdovského dôchodku bola určená podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia vo výške 60 % sumy starobného dôchodku manžela navrhovateľky, ktorý bol pôvodne priznaný ako invalidný dôchodok, na ktorý mal nárok ku dňu smrti.

Ku dňu smrti mal manžel navrhovateľky nárok na starobný dôchodok v sume 318,40 eur mesačne a z toho 60 % je 191,10 eur mesačne.

Podľa ust. § 81 ods. 2 zákona, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica.

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľka ku dňu priznania vdovského dôchodku spĺňala podmienky nároku na starobný dôchodok v sume 236,80 eur mesačne a súčasne boli splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a starobného dôchodku, vypláca sa navrhovateľke dôchodok, ktorého suma je nižšia v polovičnej sume.

Pretože suma vdovského dôchodku 191,10 eur je nižšia ako suma starobného dôchodku 236,80 eur, suma vdovského dôchodku navrhovateľke patrí v polovičnej sume zo sumy 191,10 eur, to znamená v sume 95,60 eur mesačne.

Účelom zákona vyplývajúcej z úpravy vdovského dôchodku je, že vdovský dôchodok má prispieť vdove k vyrovnaniu životnej úrovne bezprostredne po zániku manželstva v dôsledku úmrtia manžela a za stanovených podmienok čiastočne, nie úplne kompenzovať stratu príjmu manžela.

Pokiaľ navrhovateľka namietala vo svojom opravnom prostriedku, že výška vdovského dôchodku spolu s jej starobným dôchodkom nepostačuje na krytie bežného chodu domácnosti, tak ani odporkyňa a ani súd nemohol na tieto námietky prihliadnuť, pretože zákon so sociálnou nedostatočnosťou pri určení sumy

vdoveckého dôchodku neráta, a preto odporkyňa sumu vdovského dôchodku navrhovateľke priznala v súlade so zákonom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutkové zistenia a právnu úpravu, s ktorou napadnuté rozhodnutie odporkyne súladí, súd napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ust. § 250q ods. 2 O.s.p. musel ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdiť.

Navrhovateľka sa pojednávania nezúčastnila, svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnila, avšak nežiadala o odročenie pojednávania, preto súd vec navrhovateľky prejednal v jej neprítomnosti.

Navrhovateľke ako neúspešnej účastníčke konania právo na náhradu trov konania nepatrí a odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží, preto súd vyslovil vo výroku rozsudku, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.