KSKE 1 Sd 8/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 8/2012

KS v Košiciach, dátum 12.04.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 8/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200102 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200102.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa E. J., E. M. X, V., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o výšku invalidného dôchodku a dátumu vzniku invalidného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ po oboznámení dopĺňacieho posudku II. stupňového posudkového lekára zo dňa 02.03.2012 na súde dňa 13.04.2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 29.12.2011 doručený odporkyni dňa 02.01.2012) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 5. decembra 2012 č. XXX XXX XXXX späť v zmysle ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods.3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Navrhovateľ po oboznámení dopĺňacieho posudku II. stupňového posudkového lekára zo dňa 02.03.2012 na súde dňa 13.04.2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 29.12.2011 doručený odporkyni dňa 02.01.2012) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 5. decembra 2012 č. 850 528 8979 späť v zmysle ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods.3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanove- nia § 250l ods.2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.