KSKE 1 Sd 81/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/81/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234652 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234652.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa O. L. l o v L. V. , R. XXX, F., právne zast. JUDr. Ladislavom Strižovským, advokátom, Starosaská 11, Spišská Nová Ves, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19.11.2010 č. XXXXXXX XXX X v spojení s rozhodnutiami odporkyne zo dňa 21.03.2011 a 06.05.2011 toho istého čísla.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 19.11.2010 č. XXXXXXX XXX X podľa ust. § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a podľa § 259 ods. 1 zákona č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (ďalej len zákon ) priznala navrhovateľovi od 13. júla 2010 starobný dôchodok v sume 286,90 eur mesačne s tým, že v uvedenej sume je zahrnutá aj úprava podľa zákona č. 306/2002 Z. z. a zvýšenie podľa § 82 zákona. Svoje rozhodnutie odporkyňa odôvodnila tým, že doteraz vyplácaný invalidný dôchodok v sume 466,90 eur mesačne je vyšší ako starobný dôchodok v sume 286,90 eur mesačne, preto navrhovateľovi patrí naďalej vyšší dôchodok, a teda invalidný dôchodok v sume 466,90 eur mesačne.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa odporkyňa zmenila svoje rozhodnutie rozhodnutím z 1. februára 2011, ktoré ako nesprávne vydané následným rozhodnutím z 21. marca 2011 zrušila.

Rozhodnutím z 21. marca 2011 zároveň odporkyňa zmenila rozhodnutie z 19. novembra 2010 tak, že toto rozšírila o odôvodnenie na základe námietok navrhovateľa uvedených v opravnom prostriedku.

Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ aj proti rozhodnutiu z 21. marcu 2011 namietal, že v ňom absentuje matematický výpočet dôchodku, odporkyňa následne dňa 6. mája 2011 vydala zmenové rozhodnutie v časti odôvodnenia, v ktorom uviedla podrobný výpočet starobného dôchodku navrhovateľa.

Včas podaným opravným prostriedkom, ako aj následnými opravnými prostriedkami sa navrhovateľ domáhal v podstate použitia ust. § 79a a § 293ad) zákona, v zmysle ktorého ust. § 79a zákona suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal

invalidný dôchodok sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku a v zmysle ktorého ust. § 293ad) zákona účinného od 1. januára 2008 sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 určí podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich zárobkovo najlepších rokov v rozhodujúcom období, z ktorých bol určený priemerný mesačný zárobok na výpočet invalidného dôchodku, pričom priemerný osobný mzdový bod sa určí za týchto päť kalendárnych rokov a upravuje sa podľa zákona. Navrhovateľ ešte poukázal na podľa neho obdobný prípad pána H. N., ktorému bol starobný dôchodok priznaný rozhodnutím z 20. apríla 2010 podľa § 65, § 274 a § 82 zákona.

Odporkyňa navrhla svoje rozhodnutie z 19. novembra 2010 v spojitosti so zmenovými rozhodnutiami z 21. marca 2011 a zo 6. mája 2011 ako vecne správne potvrdiť. Zároveň sa vzdala práva na náhradu trov konania.

Súd preskúmal na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p., podľa § 250l a nasl. O.s.p. opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie a po oboznámení sa s obsahom opravných prostriedkov navrhovateľa, obsahom rozhodnutí odporkyne a obsahom administratívneho dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nemožno vyhovieť z ďalej uvedených dôvodov:

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne, ktoré zodpovedalo faktograficky aj opravným prostriedkom a podaniam navrhovateľa vyplýva, že navrhovateľ je poberateľom invalidného dôchodku od 9. októbra 1989, ktorý invalidný dôchodok sa ku dňu rozhodovania o nároku na starobný dôchodok (13.07.2003) priznaný v sume 286,90 eur mesačne vyplácal v sume 466,90 eur mesačne (invalidný dôchodok) . Starobný dôchodok navrhovateľovi bol vymeraný z I. AA pracovnej kategórie a z priemerného mesačného zárobku za rok 1982, 1983, 1984, 1985 a 1987, ktorý po úprave pre výpočet dôchodku je 112,90 eur. Celková započítaná doba poistenia u navrhovateľa bola 38 rokov, pričom pre výšku dôchodku bolo rozhodujúcich 36 rokov, z toho v III. pracovnej kategórii 16 rokov a v II. pracovnej kategórii 3 roky a vo zvlášť zvýhodnenej I. AA kategórii 17 rokov. Ku dňu vzniku nároku starobný dôchodok bol 92 % priemerného mesačného zárobku, teda v sume 103,90 eur mesačne, po úprave podľa zákona č. 306/2002 Z. z. v znení zákona č. 639/2002 Z. z. o 112,1 % viac (v sume 116,50 eur) a zvýšený o pevnú sumu 42,20 eur na sumu 262,60 eur mesačne. Po zvýšení o 6 % mesačnej sumy dôchodku (o 15,80 eur mesačne) predstavovala suma dôchodku 278,40 eur mesačne a podľa § 82 zákona navrhovateľovi patrí zvýšenie o 3,05 % (čo predstavuje sumu 8,50 eur) na sumu 286,90 eur mesačne.

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie zmenila svojím rozhodnutím z 1. februára 2011, následne však rozhodnutím zo dňa 21. marca 2011 toto zmenové rozhodnutie zrušila a ďalším rozhodnutím z toho istého dňa 21. marca 2011 zmenila napadnuté rozhodnutie v smere, že ho rozšírila o odôvodnenie, ktoré vyplývalo z námietok navrhovateľa uvedených v jeho opravnom prostriedku.

Nakoľko navrhovateľ namietal, že v rozhodnutí odporkyne z 21. marca 2011 nie je uvedený matematický výpočet dôchodku, odporkyňa zmenila, v skutočnosti doplnila svoje rozhodnutie zmenovým rozhodnutím zo dňa 16. mája 2011 v časti odôvodnenia, kde uviedla podrobný výpočet starobného dôchodku navrhovateľa.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ bol poberateľom invalidného dôchodku od 9. októbra 1989, ktorý sa ku dňu rozhodovania o nároku na starobný dôchodok navrhovateľa vyplácal v sume 466,90 eur mesačne, odporkyňa teda vypláca navrhovateľovi naďalej vyšší invalidný dôchodok s tým, že nárok na starobný dôchodok podľa § 55 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení zaniká.

V danom prípade medzi účastníkmi konania bolo sporné, či odporkyňa postupovala správne, ak starobný dôchodok navrhovateľovi priznala podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení alebo či ho mala priznať navrhovateľovi podľa zákona a použitia jeho ust. § 79a a § 293ad) .

Podľa ust. § 79a zákona suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo pobral invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.

Podľa ust. § 293ad) zákona na účely § 79a sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný podľa predpisov určených pred 1. januárom 2004, určí podľa § 72 za každý kalendárny rok patriaci do piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodujúcom období, z ktorých bol určený priemerný mesačný zárobok na výpočet invalidného dôchodku. Priemerný osobný mzdový bod sa určí za týchto päť kalendárnych rokov a upravuje sa podľa tohto zákona. Ak bol priemerný mesačný zárobok určený z nižšieho počtu kalendárnych rokov, priemerný osobný mzdový bod sa určí z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov. Ak hrubý zárobok bola pevne určená suma, osobný mzdový bod sa určí ako podiel pevne určenej sumy, ktorá platila ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a 1/12-iny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, v ktorom vznikol nárok na invalidný dôchodok. Toto ust. § 293ad) nadobudlo účinnosť od 01.01.2008.

Podľa názoru súdu v danom prípade, pretože navrhovateľovi vznikol nárok na starobný dôchodok dosiahnutím veku 55 rokov, ktorý vek dosiahol dňa 13.07.2003 a o starobný dôchodok ku dňu 13.07.2003 nepožiadal, ale o tento požiadal až žiadosťou z 10.09.2010, pričom žiadal priznať starobný dôchodok od 13.07.2010, odporkyňa postupovala v súlade s ust. § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení s použitím ust. § 259 zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že u navrhovateľa nárok na starobný dôchodok vznikol dňom 13. júla 2003, to znamená dosiahnutím veku 55 rokov, a teda pred účinnosťou zákona, odporkyňa nemohla použiť navrhovateľom namietané nepoužité ust. § 79a a ust. § 293ad) zákona (ktoré ustanovenie nadobudlo účinnosť od 01.01.2008) , ak navrhovateľ nepožiadal o starobný dôchodok dosiahnutím veku 55 rokov, ale až žiadosťou z 10.09.2010, kedy žiadal priznať starobný dôchodok od 13.07.2010. Odporkyňa podľa názoru súdu nemala právny dôvod použiť ust. § 79a a § 293ad) a postupovala správne, ak starobný dôchodok navrhovateľa vypočítala podľa ust. § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení s použitím ust. § 259 zákona a ak navrhovateľovi priznala starobný dôchodok od 13. júla 2010 v sume 286,90 eur.

Pokiaľ navrhovateľ namietal, poukazujúc na prípad pána H. N. ako na obdobný prípad, tak navrhovateľ prehliadol, že ide o diametrálne odlišný prípad, pretože pán H. N. dôchodkový vek dovŕšil 18.09.2009, kedy bolo účinné ust. § 293ad) zákona, a preto menovanému bol priznaný namietaným rozhodnutím z 20. apríla 2010 starobný dôchodok podľa § 65, § 274 a § 82 zákona, to znamená podľa zákona účinného od 01.01.2004, a preto v jeho prípade bolo použitie ust. § 79a právne dôvodné.

Pretože navrhovateľovi vznikol nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, t. z. do 31.12.2003, a teda dosiahnutím veku 55 rokov, odporkyňa nemohla použiť ust. § 79a a ust. § 293ad) zákona, keďže navrhovateľ ako poberateľ invalidného dôchodku od 9. októbra 1989 si nárok na starobný dôchodok uplatnil až žiadosťou z 10.09.2010 odo dňa 13.07.2010, súd podľa ust. § 250q ods. 2 O.s.p. musel rozhodnutie odporkyne v spojitosti so zmenovými rozhodnutiami odporkyne uvedenými vo výrokovej časti tohto rozsudku ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdiť.

Navrhovateľovi ako neúspešnému účastníkovi právo na náhradu trov konania nevzniklo, preto súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznal a odporkyni právo na náhradu trov konania nepatrí (§ 250k ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.