KSKE 1 Sd 81/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 81/2011

KS v Košiciach, dátum 01.01.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 81/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/81/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201074 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201074.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky O. A. Ú. B. X. C. O. , Š. XX/XX, E. Ž., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o zvýšenie invalidného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka svojím podaním, ktoré doručila súdu dňa 21.12.2011, zobrala svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 14.09.2011) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 24.08.2011 č. XXX XXX XXXX X späť v zmysle ustanovenia § 250h ods. 2 O. s. p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods. 3 O. s. p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.