KSKE 1 Sd 83/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/83/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201103 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201103.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa M. C. r E. Q. n , trvale bytom L. XXX, I., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne z 21.10.2011 č. XXXXXXX XXX X.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zamietla jeho žiadosť o starobný dôchodok podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) s tým odôvodnením, že navrhovateľ nedovŕšil dôchodkový vek a tiež z dôvodu, že získal obdobie výkonu služby policajta v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, preto nie je možné vzhľadom na ust. § 60 ods. 2 a § 255 ods. 5 zákona túto dobu hodnotiť pre účely dôchodkového poistenia. Rozhodnutie odporkyne bolo navrhovateľovi doručené dňa 02.11.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 08.11.2011, podaným na poštovú prepravu dňa 10.11.2011 a doručeného odporkyni dňa 11.11.2011 sa navrhovateľ domáhal priznania starobného dôchodku z dôvodu, že odpracoval viac ako 21 rokov služby v I. kategórii funkcií, a preto mu vznikol nárok na starobný dôchodok dovŕšením 55 rokov veku ku dňu 13.08.2006. V obsahu svojho návrhu potvrdil, že je poberateľom výsluhového dôchodku od 01.12.1993, ktorý mu bol priznaný ako výsluhový príspevok podľa § 119 a § 120 zákona č. 410/1991 o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru SR, ktorý sa od 01.07.2002 považuje za výsluhový dôchodok.

Odporkyňa sa k opravnému prostriedku navrhovateľa vyjadrila vyjadrením zo dňa 09.12.2011 a v súlade s jeho obsahom navrhla, vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ nespĺňa podmienky uvedené v ust. § 65 ods. 1 zákona, svoje rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd preskúmal na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p. a podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne, konajúc v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý svoju neprítomnosť na pojednávaní neospravedlnil z dôležitého dôvodu ani nežiadal pojednávanie odročiť a po oboznámení sa s obsahom administratívneho dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nemožno priznať úspech z ďalej uvedených dôvodov.

Podľa ust. § 65 ods. 1 zákona poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 65 ods. 2 zákona) .

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt a profesionálny vojak nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 60 ods. 2 zákona) .

Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby získané po 31. decembri 2003, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 328/2002 Z.z. a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z.z.) , (§ 255 ods. 5 zákona) .

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023 (§ 274 ods. 1 zákona) .

Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu. To platí aj vtedy, ak sa suma dôchodkov uvedených v prvej vete určuje na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku (§ 274 ods. 2 zákona) .

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplynulo, že navrhovateľ už pred podaním žiadosti o starobný dôchodok si podal žiadosť o predčasný starobný dôchodok, o ktorej žiadosti rozhodla odporkyňa rozhodnutím z 03.10.2011 tak, že na základe späťvzatia žiadosti konanie o predčasnom starobnom dôchodku zastavila.

Následne si navrhovateľ podal žiadosť o starobný dôchodok zo dňa 05.10.2011, ktorá bola spísaná v uvedený deň a touto žiadosťou sa domáhal priznania starobného dôchodku od 13.08.2007, pričom k žiadosti priložil potvrdenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28.09.2011, ktoré potvrdzuje, že navrhovateľovi rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VS-29.595/6-1-93 zo dňa 20. decembra 1993 bol priznaný od 1. decembra 1993 príspevok za službu v sume 5.782,- Sk mesačne, ktorý príspevok v zmysle ust. § 124 ods. 3 písm. a) zákona č. 382/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1. júla 2002 považuje za výsluhový dôchodok.

Z takto zisteného skutkového stavu, z obsahu administratívneho spisu navrhovateľa, ktorý vedie o ňom odporkyňa, vyplýva, že navrhovateľ získal obdobie výkonu služby policajta v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, a preto v jeho prípade nie je možné hodnotiť dobu od 1. apríla 1972 do 31. augusta 1972 a od 1. septembra 1972 do 30. novembra 1993 na nárok na starobný dôchodok, pretože by došlo k duplicitnému započítaniu uvedenej doby zakladajúcej jeho nárok na výsluhový dôchodok.

Z vyššie citovaných zákonných ustanovení totiž jednoznačne vyplýva, že ak navrhovateľ, ktorý získal okrem obdobia dôchodkového poistenia aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je možné vzhľadom na ust. § 60 ods. 2 a § 255 ods. 5 zákona hodnotiť obdobie výkonu služby ako obdobie dôchodkového poistenia, a preto nie je ani možné prihliadať na zaradenie doby výkonu služby do I. kategórie funkcií na účely určenia zníženého dôchodkového veku podľa vyššie citovaného ust. § 274 zákona, lebo navrhovateľovi pre priznanie výsluhového dôchodku už raz bola započítaná doba výkonu náhradnej vojenskej služby od 1. apríla 1972

do 31. augusta 1972, ako aj služobný pomer od 1. septembra 1972 do 30. novembra 1993 v I. kategórii funkcií. Preto vzhľadom na vyššie uvedené navrhovateľovi ním žiadanú dobu nie je možné uznať pre nárok na starobný dôchodok a pretože navrhovateľ dôchodkový vek v zmysle ust. § 65 ods. 2 zákona dovŕši až dňom 13. augusta 2013, vznikne mu pri splnení podmienok nárok na starobný dôchodok týmto dňom.

Preto z vyššie uvedených dôvodov súd opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku podľa § 250q ods. 2 O.s.p. musel ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdiť.

Navrhovateľovi ako neúspešnému účastníkovi konania právo na náhradu trov konania nevzniklo, nakoniec sa pojednávania súdu ani nezúčastnil a keďže odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží, súd v rozsudku súčasne vyslovil, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva (§ 250k ods. 1 O.s.p. s použitím ust. § 250l ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.