KSKE 1 Sp 14/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sp 14/2012

KS v Košiciach, dátum 12.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Sp 14/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200707 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200707.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky v 1. rade B.. C. D. Y. F. A. B. I. O. H. Y. C., G. Č.. XX G., v 2. rade N. Š. Y. R. Y. C. - L. O. H. K. Ľ. O. H. Y. C. , E. X, D., ako právnych nástupcov pôvodnej navrhovateľky R. Š., bytom W. L. XX, G., ktorá podľa relácie poštového doručovateľa zomrela, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Michalove, Sama Chalupku č. 18, Michalovce, v konaní o opravnom prostriedku pôvodnej navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 19.03.2012 č. j. 2012/00141-KNO, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka v 1. rade podaním doručeným súdu dňa 20.09.2012 a navrhovateľka v 2. rade podaním doručeným súdu dňa 11.10.2012 ako do úvahy pripadajúce právne nástupkyne a dcéry pôvodnej navrhovateľky R. Š., W. L. XX, G. zobrali návrh pôvodnej navrhovateľky R. Š. zo dňa 14.05.2012, doručený odporcovi dňa 16.05.2012 a podaný proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 19.03.2012 č. j. 2012/00141-KNO späť v zmysle ust. § 250h ods. 2 O.s.p. ktorý súd primerane použil na základe ust. § 250l ods. 2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ust. § 250l ods. 2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ust. § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.