KSKE 1 Sp 15/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200788 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200788.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, JUDr. Milanom Končekom ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa STAVPOT, s.r.o., Mäsiarska 140, 044 15 Nižná Myšľa, proti odporcovi Správe katastra Košice - okolie, Južná trieda 82, 040 17 Košice, za účasti Poľnohospodárskeho družstva MIER so sídlom v Nižnej Myšli v likvidácii, Hlavná 346, 044 15 Nižná Myšľa, zast. Jánom Ferenčíkom, likvidátorom, konaní o preskúmanie rozhodnutia č. V 958/2012 zo dňa 25.04.2012 takto,

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 25.04.2012 č. V 958/2012.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť na účet tunajšieho súdu č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX vedený v peňažnom ústave Štátna pokladnica Bratislava súdny poplatok 33,- eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca opravným prostriedkom napadnutým rozhodnutím zo dňa 25.04.2012 č. V 958/2012, postupom podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam rozhodol, že návrh na vklad vlastníckeho práva podanom dňa 28.03.2012, ktorého prílohou je kúpna zmluva uzavretá medzi účastníkmi Poľnohospodárske družstvo MIER so sídlom v Nižnej Myšli v likvidácii a STAVPOT, s.r.o. sa zamieta.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že dňa 28.03.2012 bol na Správu katastra Košice - okolie podaný návrh na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 17.01.2011 k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území J. S.. Predmetom prevodu v zmysle článku I. kúpnej zmluvy sú dve silážne jamy. Tieto stavby nie sú zapísané na liste vlastníctva. V článku I. sa uvádza, že sa nachádzajú na pozemku p. č. XXXX, podľa doloženého geometrického plánu č. 14/2011, ktorý vyhotovil Q. Š., J. XX sa silážna jama nachádza na pozemku registra C KN p. č. XXXX/XX. Podľa zákona č. 150/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov silážna jama je stavba, ale podľa § 6 katastrálneho zákona nie je silážna jama predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, nie je stavbou z občianskoprávneho pohľadu. Prílohou návrhu na vklad bolo aj právoplatné rozhodnutie Obce J. S., kde sa určuje súpisné číslo XXX na stavbu na pozemku - parcela č. XXXX/XX a kde vlastníkom je STAVPOT, s.r.o., t. j. v danom prípade kupujúci. Odporca uvádza, že má jednoznačne preukázané, že táto kúpna zmluva predstavuje neurčitý, nezrozumiteľný právny úkon, je teda absolútne neplatná od začiatku (ex tunc) . Keďže v tomto prípade nie sú splnené v zmysle § 31 ods. 3 katastrálneho zákona podmienky na vklad, návrh na vklad kúpnej zmluvy sa v celom rozsahu zamietol.

Včas podaným opravným prostriedkom, označeným ako odvolanie, sa navrhovateľ domáhal povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Uviedol, že nehnuteľnosť ako kupujúci nadobudol na základe kúpnej zmluvy zo dňa 17.01.2011. Jedná sa o dve silážne jamy - betónové stavby pevne spojené so zemou. Obecný úrad určil súpisné číslo k stavbám XXX, čo bolo priložené k návrhu na vklad. Zameranie stavieb bolo vykonané na základe doloženého geometrického plánu č. 14/2011. Správa katastra uvedené dokumenty nepovažovala za dostatočné pre vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností a nepovažuje právny úkon za zrozumiteľný, a teda samotnú kúpnu zmluvu považuje od jej počiatku za absolútne neplatnú. Kupujúci a predávajúci však majú za to, že právny úkon bol urobený v predpísanej forme, prílohy návrhu na vklad vlastníckeho práva boli dostatočne zrozumiteľné a nie je dôvod pre zamietnutie návrhu na vklad v celom rozsahu.

Odporca sa k obsahu opravného prostriedku vyjadril listom zo dňa 14.08.2012, kde uviedol, že nesúhlasí s podaným odvolaním zo strany navrhovateľa, pričom jeho odmietavé stanovisko je v odôvodnení napadnutého rozhodnutia zo dňa 25.04.2012. Navrhuje, aby súd napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku navrhovateľa a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporcu súd zistil, že dňa 15.12.2010 uzavreli Poľnohospodárske družstvo MIER so sídlom v Nižnej Myšli v likvidácii ako predávajúci a navrhovateľ ako kupujúci, kúpnu zmluvu, predmetom ktorej boli stavby - silážne jamy v počte 2, a to silážna jama č. 1 - stará a č. 2 - nová so zabudovanou oceľovou nádržou, ktoré sa nachádzajú na parc. č. XXXX, k. ú. J. S.. Uvedené stavby podľa údajov z tejto kúpnej zmluvy, nie sú zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností. Dňa 28.03.2012 navrhovateľ podal u odporcu návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na parcele vedenej v registri C KN - č. XXXX/XX, katastrálne územie J. S., ktorá bola odčlenená v geometrickom pláne č. 14/2011 /geometrický plán zapísaný v katastri nehnuteľností pod číslom XXX/ XX dňa 29.04.2011/: Silážna jama č. 1 a č. 2 - súpisné číslo XXX. Súčasťou administratívneho spisu je aj geometrický plán (č. 14/2011 zo dňa 08.04.2011) na zameranie silážnej jamy na p. č. XXXX/XX. Na výzvu súdu odporca predložil fotokópiu rozhodnutia Obce J. S. (č. 214/2012 zo dňa 12.03.2012) o určení súpisného čísla XXX pre budovu postavenú v katastrálnom území J. S. na parcele č. XXXX/XX (ide o silážny žľab, ktorého vlastníkom je firma STAVPOT, s.r.o.) .

Podľa § 6 ods. 1, písm. c/, bod 1. zákona č. 162/1995 Z.z., v katastri sa evidujú stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré sú označené súpisným číslom.

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z., v katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby; tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z., v pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c) , rozhoduje správa katastra.

Podľa § 31 ods. 1 a 3 zákona č. 162/1995 Z.z., správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Z obsahu odôvodnenia opravným prostriedkom napadnutého rozhodnutia odporcu vyplývajúca argumentácia, že silážna jama je stavbou podľa zákona č. 50/1976 Zb., ale súčasne, že nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, pretože nie je stavbou z občianskoprávneho pohľadu, je správna, podporená naviac existujúcou judikatúrou. Silážne žľaby (jamy) sú zariadenia, ktoré sú súčasťou pozemku, na ktorom sa nachádzajú. Svojím určením ide o tzv. manipulačné plochy, ktoré sú určitým spracovaním povrchu pozemku a sú v zmysle § 120 Občianskeho zákonníka jeho súčasťou. Nejedná sa teda o stavby, ako samostatné veci, a to bez ohľadu na to, že boli postavené na základe stavebného povolenia. V zmysle § 9 zákona č. 162/1995 Z.z., sa pozemky v katastri z hľadiska druhu členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Termín ostatné plochy možno vymedziť jednak v negatívnom zmysle, kedy tam možno zaradiť pozemky, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich druhoch pozemkov a jednak v pozitívnom zmysle, podľa charakteru spôsobu ich využitia. Medzi ostatné plochy budú preto ako druh pozemku patriť napr. pozemky, ktoré slúžia ako manipulačné, skladové a dielenské plochy, pozemky, ktoré slúžia ako cintorín, urnový háj, pozemky, ktoré slúžia na športové a rekreačné účely (športové ihriská, golfové ihriská, štadióny, kúpaliská, bazény a iné) , pozemky, ktoré sa využívajú ako účelové poľnohospodárske technické zariadenia (poľné cesty, prielohy, záchytné priekopy, poľné hnojiská, močovkové jamy, kompostiská, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné) . Tieto pojmy tak predstavujú určitú kvalitu pozemku a zároveň predstavujú určité stvárnenie alebo spracovanie povrchu pozemku (najmä stavebnou činnosťou) . Preto nemôžu byť súčasne pozemkom a súčasne stavbou v občianskoprávnom zmysle ako dve rozdielne veci s rozdielnym právnym režimom; nemožno ich od pozemku oddeľovať. Je preto nemysliteľný prevod silážnej jamy bez súčasného prevodu pozemku, na ktorom je táto jama ako zariadenie, resp. konštrukcia vybudované.

Preto, aj keď navrhovateľ namieta pridelenie súpisného čísla pre silážny žľab nachádzajúci sa na parcele č. XXXX/XX v katastrálnom území J. S., vzhľadom na uvedené závery, podľa ktorých tento nespĺňa charakter stavby v širšom (nie len na účely stavebného zákona) ponímaní, súd hodnotí rozhodnutie odporcu zo dňa 25.04.2012, č. V 958/2012, ako vecne správne.

Navrhovateľovi, ktorý v konaní nemal úspech, súd v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 za použitia § 250l ods. 2 nepriznal právo na náhradu trov konania a odporkyni právo na náhradu trov konania zo zákona nevzniká.

Podľa ust. § 2 ods. 4 druhá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za register trestov poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.

Preto súd rozhodol o povinnosti navrhovateľa, ako neúspešného účastníka konania, zaplatiť súdny poplatok 33,- eur (položka 10b sadzobníka súdnych poplatkov k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za register trestov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.