KSKE 1 Sp 16/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200651 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200651.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľky A. T. W. Z. D. F. K. C. O. , rod. J., XXX XX D. E. G., G. XXX/XX, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Košice-mesto, Popradská 78, 040 11 Košice, za účasti ďalších účastníkov: 1. A.X. Z., F. T. XX, XXX XX D., 2. W. B., Ť. XX, XXX XX D., 3. D. W., W. XX, XXX XX D., 4. W. G., I. XX, XXX XX D., 5. A.Á. J., X. XX, XXX XX D., 6. A. J., S. X, XXX XX D., 7. W. J., F.X. XX, XXX XX D., 8. K. E., I. X, XXX XX D., 9. K. J., Č. XXX, XXX XX Č., 10. U. J., D. XXX, XXX XX D., 11. Slovenský pozemkový fond, Letná 27, 040 01 Košice, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 09.05.2011 č. 229/31/2011-Ga, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 09.05.2011 č. 229/31/2011-Ga.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca opravným prostriedkom navrhovateľky napadnutým rozhodnutím zo dňa 09.05.2011 č. 229/31/2011-Ga ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v zmysle ust. § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) rozhodol tak, že oprávneným osobám W. G., rod. J. a U. J. ako oprávneným osobám podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona, ktoré spĺňajú podmienky zákona pre priznanie nároku uvedeného v § 6 ods. 1 písm. p) zákona nepriznáva vlastnícke právo k nehnuteľnosti ležiacej v katastrálnom území D. - S. A., zapísanej v pozemnoknižnej vložke č. 1106 ako parcela č. 1894, druh pozemku roľa o výmere 4728 m2, lebo pozemok je zastavaný a podľa zákona, jeho ust. § 11 ods. 1 písm. d) sa takéto pozemky nevydávajú. Súčasne rozhodol, že nepriznaním vlastníckeho práva k predmetnému pozemku nie je dotknuté právo oprávnených osôb na náhradu podľa § 11 ods. 2 zákona, a preto oprávneným osobám W. G., rod. J. a U. J. sa priznáva právo na náhradu podľa § 11 ods. 2 zákona za pozemok parc. č. 1894, zapísanú v pozemnoknižnej vložke č. 1106, roľa o výmere 4728 m2 v podiele po 1/10-tine. V dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že Dňa 03.11.1992 pod č. p. 1769/92 si v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na bývalom Pozemkovom úrade Košice - mesto uplatnili A. J., W. G., U. J., A. J., A. J., W. J., K. J., K. E., A. Z., W. B., D. W.Á., A. T., O. J. nárok na vydanie nehnuteľnosti. Šetrením tunajšieho úradu bol zistený nasledovný stav: Podľa výpisu z pozemnoknižnej vložky č. 1106, k. ú. D., ktorý vydala Správa katastra Košice dňa 16.02.2010 pod č. výp. 20/2010, pôvodnými vlastníkmi nehnuteľností zapísaných v tejto PKV bola W. J., rod. I. - stará matka oprávnených osôb v podiele 1/5. Podľa uznesenia o dedičstve D 279/61 - po poručiteľke W. J., rod. I., zomrelej dňa XX.XX.XXXX, došlo k prechodu jej vlastníckeho podielu 1/5 na syna O. J. A.. Parcela mpč. 1894 z PKV č. 1106, k. ú. D. o výmere 4168 m2 bola vyvlastnená pôvodnej vlastníčke W. J., rod.

I. v podiele 1/5 na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia Odboru výstavby a zveľaďovania Mestského národného výboru v Košiciach, č. Výst. 4195/1963-Hr zo dňa 15.02.1965 za účelom rozšírenia okruhu zdravotne bezpečnostného pásma pre čerpacie studne v D.. No vzhľadom k tomu, že pôvodná vlastníčka W. J., rod. I. dňa XX.XX.XXXX zomrela a v čase vyvlastnenia bol už vlastníkom podielu na uvedenej nehnuteľnosti jej syn O. J. A.., došlo vo vzťahu k nemu k splneniu zákonnej podmienky uvedenej v § 6 ods. 1 písm. p) - prevzatie nehnuteľnosti bez právneho dôvodu. Zvyšok výmery parcely prešiel na štát podľa písomnej identifikácie parciel, ktorú vypracovala Správa katastra Košice dňa 09.03.2010 pod č. j.: K1: 3052/2010 bez listiny o majetkoprávnom vysporiadaní. Podľa kópie z katastrálnej mapy s doplnením stavu podľa mapy pozemkového katastra, ktorú vypracovala Správa katastra Košice dňa 10.03.2010 pod č. j.: K1: 3052/2010, vyvlastnený pozemok bol zastavaný stavbami v rámci sídliska - bytovými domami, komunikáciami, chodníkmi, garážami, parkoviskom, mestskou zeleňou a stavby bránia poľnohospodárskemu využitiu pozemku. Na základe písomnej identifikácie parciel, ktorú vypracovala Správa katastra Košice dňa 09.03.2010 pod č. j.: K1: 3052/2010 sa zistilo, že vyvlastnený pozemok je vo vlastníctve viacerých fyzických a právnických osôb, zapísaný v rôznych LV. Podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona pozemky alebo ich časti nemožno vydať, ak pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný; pozemok možno vydať, ak stavba nebráni poľnohospodárskemu alebo lesnému využitiu pozemku. Podľa § 11 ods. 2 zákona v prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a kvalite, ako boli jej pôvodné pozemky, a to pokiaľ možno v tej istej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, pokiaľ s tým oprávnená osoba súhlasí. Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky, alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takéhoto nároku predstavuje výmeru nad 400 m2, a ak nárok v peniazoch je väčší ako 5.000 Sk (165,96 eur po prepočte konverzným kurzom 1 € = 30.1260 Sk) . Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada sa poskytne v peniazoch. Náhradu za pozemky, ktoré sa podľa tohto zákona nevydávajú a za ktoré nebol poskytnutý oprávnenej osobe iný pozemok, poskytne štát (§ 16 ods. 1 zákona) . Podľa § 16 ods. 3 zákona oprávnená osoba vyzve na vydanie náhrady štát najneskôr do troch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, inak právo oprávnenej osoby na náhradu zaniká. Oprávnené osoby boli zistené z predložených matričných dokladov. Nárok žiadateľov, ktorým nebol priznaný nárok, bude predmetom osobitného rozhodnutia. Na základe uvedených skutočností a po vykonaní dokazovania dospel tunajší úrad k záveru, že sú splnené podmienky zákona a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia .

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 16.06.2011, podaným na poštovú prepravu dňa 17.06.2011 a doručeným odporcovi dňa 21.06.2011 sa navrhovateľka domáhala len opravy podielov vlastníckych práv, tvrdiac, že v napadnutom rozhodnutí tieto boli zle rozpísané pre oprávnené osoby. Súčasne poukázala na obsah svojho odvolania z 12.05.2011, kde údajne uviedla bližšie objasnenie, ktoré by malo byť dostatočné na správne rozhodnutie o reštitučných nárokoch.

Odporca sa k opravnému prostriedku navrhovateľky vyjadril podaním zo dňa 15.07.2011, doručeným tunajšiemu súdu dňa 19.07.2011, pričom zotrval na správnosti svojho rozhodnutia, pokiaľ ide aj o podiely, ktoré oprávneným osobám priznal, pričom uviedol, že predmetným rozhodnutím bolo oprávneným osobám W. G., rod. J. a U. J. po splnení zákonných podmienok priznané právo na náhradu k predmetnej parcele, ktorej pozemnoknižným vlastníkom bola W. J., rod. I., ako stará matka oprávnených osôb v podiele 1/5-tiny. Vzhľadom k tomu, že pôvodná vlastníčka W. J., rod. I. dňa XX.XX.XXXX zomrela, došlo k prechodu vlastníckeho podielu 1/5-tiny na syna O. J. A.., a teda v čase vyvlastnenia tento bol už vlastníkom podielu predmetnej nehnuteľnosti.

Navrhovateľka na výzvu súdu, s ktorou jej bolo doručené vyjadrenie odporcu, doplnila svoj opravný prostriedok, pričom zotrvala na oprave podielov predmetnej parcely tak, že sa domáhala, aby súd vykonal opravu podielov pre W. G. v 1/30, U. J. v 1/30, A. Z. 2/75, W. B. 1/75, D. W. 1/75, A. T. 1/75, A. J. 1/60, K. E. 1/60 a K. J. 1/60.

Pretože navrhovateľka sa pôvodným návrhom domáhala preskúmania troch rozhodnutí odporcu, súd uznesením zo dňa 05.08.2011 č. k. 1Sp/16/2011-44 vylúčil konanie o opravných prostriedkoch

navrhovateľky proti rozhodnutiam odporcu z 09.05.2011 č. 229/32/2011-Ga a zo dňa 16.05.2011 č. 229/33/2011-Ga na samostatné konanie v súlade s ust. § 112 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Vzhľadom na skutočnosť, že A. J., rod. E., naposledy bytom D., Ť.Á. XX zomrela dňa XX.XX.XXXX, súd zisťoval pozostalé deti menovanej, ktorými sú ďalší účastníci v 2. až 3. rade a navrhovateľka. Preto v ďalšom konaní konal s uvedenými deťmi nebohej A. J., rod. E..

Navrhovateľka na výzvu súdu, aby súdu doručila svoje odvolanie z 12.05.2011, na ktoré sa v opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu odvoláva, tak urobila podaním doručeným súdu dňa 16.04.2012.

Súd po ustálení okruhu účastníkov konania preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľky napadnuté rozhodnutie odporcu, konajúc v neprítomnosti W. G. a po oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nemožno priznať úspech z ďalej uvedených dôvodov.

Podľa ust. § 4 jeho odseku

(1) Oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1.

(2) Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v § 6, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí:

a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený pri dedičskom konaní, ktorý nadobudol celé dedičstvo,

b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol vlastníctvo, ale iba v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu; to neplatí, ak dedičovi podľa závetu pripadli len jednotlivé veci alebo práva; ak bol dedič závetom ustanovený len k určitej časti nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vydania, je oprávnený iba k tejto časti nehnuteľnosti,

c) deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak niektoré z nich zomrelo, jeho deti,

d) rodičia osoby uvedenej v odseku 1,

e) súrodenci osoby uvedenej v odseku 1, a ak niektorý z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými jeho deti.

(3) V prípadoch uvedených v § 6 ods. 1 písm. j) sú oprávnenými osobami osoby tam uvedené; ustanovenia odseku 2 písm. c) až e) platia obdobne.

Podľa ust.§ 6 upravujúceho vydanie nehnuteľnosti, jeho ods.

(1) Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku

a) výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní, prípadne v trestnom konaní správnom podľa prvších predpisov, ak bol výrok zrušený podľa osobitných predpisov 5)

b) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme,

c) postupu podľa § 453a Občianskeho zákonníka alebo podľa § 287a zákona č. 87/1950 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení zákona č. 67/1952 Zb.,

d) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov,

e) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov,

f) vyhlásenia a zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania (tzv. renunciačné vyhlásenie) ,

g) toho, že občan zdržiavajúci sa v cudzine nehnuteľnosť zanechal na území republiky alebo ktorého majetok prešiel na štát podľa zákona č. 183/1950 Zb. o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Zväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie,

h) zmluvy o darovaní nehnuteľností uzavretej darcom v tiesni,

i) dražobného konania uskutočneného na úhradu pohľadávky štátu,

j) súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode majetku, ktorou občan pred odchodom do cudziny previedol vec na iného, ak dôvodom neplatnosti bolo opustenie republiky, prípadne uznanie takejto zmluvy účastníkmi za neplatnú; v takom prípade je oprávnenou osobou nadobúdateľ podľa uvedenej zmluvy, a to aj pokiaľ táto zmluva nenadobudla účinnosť,

k) kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,

l) odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní urobeného v tiesni,

m) vyvlastnenia za náhradu, pokiaľ nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila účelu, na ktorý bola vyvlastnená,

n) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,

o) znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými zákonnými predpismi alebo bez vyplatenia náhrady,

p) prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu,

r) politickej perzekúcie 6) alebo postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody 7)

s) odovzdania do vlastníctva družstva podľa osobitných predpisov, 8)

t) prikázania do užívania právnickej osoby na základe zákona č. 55/1947 Zb. o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu, alebo vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby,

u) prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, pokiaľ členmi družstva boli aj fyzické osoby. Na prevzatie tohto majetku sa použijú osobitné predpisy, 5a)

v) prechodu na štát podľa osobitného predpisu, 11) ak sa nachádzajú na území vojenského obvodu Javorina; 5b) § 11 ods. 1 písm. g) sa nepoužije.

Ako z vyššie uvedeného obsahu opravného prostriedku navrhovateľky vyplynulo navrhovateľka nenamietala voči nepriznaniu vlastníckeho práva k parcele č. 1894, zapísanej v pozemnoknižnej vložke č. 1106 k. ú. D., rešpektujúc skutočnosť, že predmetný pozemok bol k 24.06.1991 zastavaný, a preto nemohol byť predmetom vydania a domáhala sa v podstate len priznania 1/75-tiny z podielu 1/5-tiny, ktorý vlastnila pôvodná vlastníčka W. J., rod. I. ako jej stará matka, ktorá zomrela dňa XX.XX.XXXX. Súčasne sa domáhala priznať z predmetného podielu jej starej matky aj podiel 2/75-tín pre A. Z., po 1/75-tinu pre B., W. a po 1/60-tine pre A. J., W. J., K. E. a K.P. J..

Z obsahu administratívneho spisu odporcu vyplynulo, že W. J., rod. I., stará matka navrhovateľky, ako aj stará matka oprávnených osôb W. G. a U. J. vlastnila z predmetnej parcely č. 1894 podiel 1/5- tiny. Dňa 03.12.1999 si A. J., rod. E., ktorá zomrela XX.XX.XXXX spolu s navrhovateľkou a ďalšími účastníkmi v 1. až 10. rade uplatnili u odporcu nárok na vydanie nehnuteľnosti, okrem iného, aj k predmetnej parcele č. 1894. Pôvodnou vlastníčkou predmetnej nehnuteľnosti parcely č. 1894, zapísanej v pozemnoknižnej vložke č. 1106 k. ú. D. bola W. J., rod. I., stará matka oprávnených osôb v podiele 1/5-tiny. Na základe rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní pod č. D 279/61 po poručiteľke W. J., rod. I., zomrelej dňa XX.XX.XXXX, došlo k prechodu jej vlastníckeho podielu 1/5-tiny na jej syna O. J. A.., ktorého manželkou bola A. J., rod. E., ako to na pojednávaní upresnila navrhovateľka s ostatnými ďalšími účastníkmi, ktorá mala zhodné meno, priezvisko aj rodné meno so žiadateľkou o vydanie nehnuteľnosti A.j, rod. E. ktorá zomrela dňa XX.XX.XXXX, ale ktorá manželka O. J. A.. si nárok na vydanie nehnuteľnosti neuplatnila. Predmetná parcela zapísaná v pozemnoknižnej vložke č. 1106 ako parcela č. 1894 k. ú. D. o výmere 4168 m2 bola vyvlastnená pôvodnej vlastníčke W. J., rod. I. v podiele 1/5-tiny na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia Odboru výstavby a zveľaďovania Mestského národného výboru v Košiciach dňa 15.02.1965 pod číslom Výst. 4195/1963-Hr za účelom rozšírenia okruhu zdravotne bezpečnostného pásma pre čerpacie studne v D.. Pretože pôvodná vlastníčka W. J., rod. I. dňa XX.XX.XXXX zomrela a v čase vyvlastnenia jej nemohla byť predmetná parcela vyvlastnená, lebo vlastníkom jej podielu 1/5-tiny z predmetnej parcely bol jej syn O. J. A.., ktorý nadobudol jej podiel dňa XX.XX.XXXX, to znamená dňom jej smrti, došlo k naplneniu zákonnej podmienky uvedenej v ust. § 6 ods. 1 písm. p) , to znamená prevzatiu nehnuteľnosti vlastníka (od XX.XX.XXXX) , ktorým bol O. J. A.. bez právneho dôvodu. Ďalej z obsahu administratívneho spisu odporcu vyplynulo, že zvyšok výmery predmetnej parcely prešiel na štát podľa písomnej identifikácie parciel, ktorú vypracovala Správa katastra Košice dňa 09.03.2010 pod č. j.: K1: 3052/2010 bez listiny o majetkoprávnom vysporiadaní. Predmetná vyvlastnená parcela bola zastavaná stavbami, a to bytovými domami, komunikáciami, chodníkmi, garážami, parkoviskom, mestskou zeleňou a stavbami brániacimi poľnohospodárskemu využitiu pozemku v rámci výstavby sídliska, čo nebolo medzi účastníkmi sporné.

Ako z vyššie zisteného skutkového stavu vyplýva A. J., rod. E. ako manželka O. J. A.., ktorému bola ako vlastníkovi na základe rozhodnutia č. D 276/61 predmetná parcela prevzatá bez právneho dôvodu,

lebo W. J., rod. I. táto predmetná parcela nemohla byť vyvlastnená, keďže zomrela v roku 1961 a po nej prebehlo dedičské konanie, pričom A. J., rod. E. ako manželka O. J. A.., ktorej deťmi boli U. J. a W. G., neuplatnila, ale nárok si uplatnila len A. J., rod. E., matka A. Z., W. B., D. W.Á. a A. T. nepripadá do úvahy navrhovateľka ako oprávnená osoba, pretože po O. J. A.. ako oprávnenej osobe v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. c) pripadajú do úvahy len deti (W. G. a U. J.) . Túto skutkovú okolnosť, že manželkou O. J. A.. bola taktiež A. J., rod. E., Ť. Č.. XXX, kde aj zomrela, a teda sa volala rovnako ako A. J., rod. E., ktorá zomrela v roku 2011, potvrdili na pojednávaní súdu ako navrhovateľka, tak aj ostatní ďalší účastníci konania.

Súd sa stotožňuje s právnym názorom odporcu, že je právne nemožné urobiť akékoľvek vyrovnanie podielov na nehnuteľnosti, ku ktorej vlastníctvo zaniklo jedným z titulov upravených v ust. § 6 ods. 1 zákona, lebo pri zániku vlastníckeho práva dochádza aj k zániku jeho všetkých inherentných zložiek, teda aj dispozičné oprávnenie, a preto odporca správne konštatoval, že dohodu o vyrovnaní dedičských podielov vykonanú notárskou zápisnicou N 115/93, Nz 87/93 zo dňa 05.05.1993 nijako nespochybnil, avšak účinky tejto dohody sú ex nunc , a preto účinky do času minulého sú vylúčené, keďže tieto nehnuteľnosti sú reálne mimo akejkoľvek dispozície oprávnených osôb a ich vzťah k ním je jedine vo forme uplatneného reštitučného nároku, kde ani po splnení všetkých zákonných podmienok nie je isté, či sa nehnuteľnosť vydá in natura alebo za ňu bude poskytnutá náhrada vo forme náhradného pozemku alebo vo finančnej forme.

Preto súd, vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu spresneného navrhovateľkou a ďalšími účastníkmi, s ktorými správny orgán konal na pojednávaní súdu, po objasnení toho, kto bola A. J., rod. E., a teda že išlo o dve osoby s rovnakými menami, priezviskami aj rodnými menami, aplikujúc naň vyššie citované zákonné ustanovenia, musel napadnuté rozhodnutie odporcu ako vydané v súlade s ust. § 4 ods. 2 písm. c) zákona a ust. § 6 ods. 1 písm. p) zákona ako vecne správne podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdiť.

Navrhovateľke ako neúspešnej účastníčke konania právo na náhradu trov konania neprináleží, právo na náhradu trov konania si nakoniec ani neuplatnila, preto súd vyslovil, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva (§ 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.