KSKE 1 Sp 19/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/19/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200847 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200847.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky R. U., nar. XX.XX.XXXX, Š. Č.. X, XXX XX G., proti odporcovi Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. A/2011/07660 - 7 zo dňa 20.06.2011 , takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Po právoplatnosti uznesenia bude vec p o s t ú p e n á Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako orgánu, do právomoci ktorého táto vec patrí.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom označeným ako odvolanie datovaným ku dňu 25.07.2001 (správne malo byť 25.07.2011) podaným na poštovú prepravu dňa 25.07.2011 a doručeným odporcovi dňa 28.07.2011, sa navrhovateľka domáhala zrušenia pokuty uloženej rozhodnutím č. A/2011/07660 z dôvodu, že dňa 02.12.2011 sa na S. ulici č. X nič také nemohlo stať, pretože je mesiac júl 2011 a december ešte len bude .

Rozhodnutím odporcu zo dňa 20.06.2011, č. A/2011/07660-7 bola navrhovateľka uznaná vinnou z priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého sa dopustila tým, že dňa 02.12.2011 (správne malo byť 02.12.2010) v čase okolo 18:30 hod. v bytovom dome na Š. X. Č.. X S. G. ako držiteľka psa nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, čoho následkom bolo, že tento pes pohrýzol R. G. a na základe ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej uložil pokutu vo výške 100 eur.

Podľa ust. § 103 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa ust. § 104 ods. 1, veta druhá O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., ak vec nespadá do právomoci súdov alebo ak má predchádzať iné konanie, súd postúpi vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb., priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Podľa § 51 zákona č. 372/1990 Zb., ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podľa § 83 ods. 2 a 5 zákona č. 372/1990 Zb., návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Pri preskúmavaní rozhodnutia o priestupku súdom sa postupuje podľa osobitných predpisov (§ 244 a nasl. O.s.p.) .

Podľa § 89 zákona č. 372/1990 Zb., ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti zakladajúcej priestupok. Ak takto nemožno určiť ústredný orgán štátnej správy, je ním vo veciach pôsobnosti Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zákonodarca u pôsobnosti obce v zmysle interpretačného pravidla citovaného v ustanovení § § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb., rozlišuje medzi výkonom pôsobnosti štátnej správy a výkonom jej samosprávnej pôsobnosti. V nadväznosti na to, je zrejmé, že právnu úpravu, ktorá je predmetom citovaného zákona č. 282/2002 Z.z. (podmienky držania psov, ich evidencia, ako aj právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia) je potrebné chápať ako úpravu hmotnoprávnu a v tomto prípade ide nepochybne o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a to aj napriek skutočnosti, že predmetom úpravy zákona č. 282/2002 Z.z. je aj osobitná úprava skutkových podstát priestupkov (§ 7 zákona č. 282/2002 Z.z.) . Konanie a rozhodovanie o uvedených priestupkoch je však už úpravou procesnoprávnou a obec tu vykonáva prenesenú štátnu správu. Konanie o priestupkoch, keďže proti rozhodnutiu o priestupku sa možno v plnom rozsahu odvolať za podmienok uvedených v § 81 zákona č. 379/1990 Zb., je dvojinštančným správnym konaním a návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Ak by obec v konaní o priestupkoch vykonávala samosprávu, bol by tento princíp dvojinštančnosti narušený, pretože by tak správne konanie prebiehalo výlučne na prvom stupni (pred obcou) a aj súd by v rámci preskúmavacieho konania postupoval podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. a teda by preskúmaval neprávoplatné rozhodnutia vydané v správnom konaní. Tým by účastníkovi priestupkového - správneho konania boli odňaté práva, ktoré by za predpokladu zachovania dvojinštančnosti správneho konania, mohol uplatniť v odvolacom konaní.

Aj napriek tomu, že právne predpisy výslovne neuvádzajú, ktoré správne orgány, ako správne orgány druhého stupňa, sú oprávnené rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam starostov obcí a primátorov miest vo veciach priestupkov podľa zákona č. 282/2002 Z.z., z citovaného § 89 zákona č. 372/1990 Zb., sú zrejmé podmienky na určenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Keďže v tomto prípade nemožno ústredný orgán štátnej správy určiť iným spôsobom, je podľa názoru súdu odvolacím správnym orgánom vo veci opravného prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu Mesta Košice č. A/2011/07660-7 zo dňa 20.06.2011, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. (Pozri napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Rks/2/2011 zo dňa 17. augusta 2011) .

Na základe hore uvedených skutočností dospel Krajský súd v Košiciach k právnemu záveru, že nie je príslušný konať a rozhodnúť o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 20.06.2011, č. A/2011/07660-7, pretože súdnemu preskúmavaciemu konaniu malo v tomto prípade predchádzať odvolacie správne konanie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Preto súd rozhodol o zastavení konania s tým, že po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ za použitia ust. § 246c ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný (§ 202 ods.3 písm. a / a § 246c ods. 1, veta druhá O.s.p.) .