KSKE 1 Sp 22/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sp 22/2011

KS v Košiciach, dátum 12.01.2012, sp.zn. KSKE 1 Sp 22/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201117 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201117.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Z.. F. R. B. n F. P. c B. , F. Č.. X, E. - E., zast. matkou P.. N. R., bytom F. Č.. X, E., proti odporkyni Mestskej časti Košice - Kavečany, Široká 17/A, Košice, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne z 24.10.2011 č. 639/4-EPI/2011-Ha, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojou matkou splnomocnenou na zastupovanie v konaní v plnom rozsahu zastupovania, na súde pred začatím pojednávania dňa 13.01.2012 zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 19.12.2011) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 24.10.2011 č. 639/4-EPI/2011-Ha späť v zmysle ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods.3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.