KSKE 1 Sp 69/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sp 69/2009

KS v Košiciach, dátum 09.03.2012, sp.zn. KSKE 1 Sp 69/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/69/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009201559 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009201559.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa E. Š. E. Í. C. Q. I. , U. XX, P., právne zastúpeného JUDr. Frederikou Birkovou, Rastislavova 68, Košice, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 07.09.2009 č. s. 222 - 4872/2009, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 07.09.2009 číslo spisu 222-4872/2009.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím uvedeným v záhlaví tohto rozsudku podľa § 88 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) rozhodla o navrhovateľom uplatnenom nároku z titulu utrpenia poškodenia zdravia v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 5. januára 2008 tak, že navrhovateľ nemá nárok na úrazovú rentu.

Svoje rozhodnutie poukazujúc na ustanovenia § 83 a § 88 ods. 1 zákona odôvodnila tým, že vychádzajúc zo záznamov o registrovanom pracovnom úraze zo dňa 8. januára 2008, oznámenia poistnej udalosti zo dňa 15.01.2008, lekárskej správy zo dňa 4. augusta 2009, potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti č. U. XXX. XX, popisu pracovnej činnosti navrhovateľa zo dňa 21. apríla 2009, dohode o zmene pracovných podmienok zo dňa 14. novembra 2008 a oznámenia o predĺžení lehoty zo dňa 29. mája 2009 podľa lekárskej správy Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 4. augusta 2009, ktorá bola prílohou rozhodnutia má navrhovateľ, ktorý si uplatnil nárok na úrazovú rentu podaním žiadosti, ktorá bola doručená pobočke odporkyne v Košiciach dňa 2. apríla 2009 zistený pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu v rozsahu 0 %, v dôsledku čoho nespĺňa podmienku nároku na úrazovú rentu. Ďalej dôvodila tým, že navrhovateľ vyštudoval J. Z. K. J. R. P., od roku 1993 do 15. novembra 2008 pracoval v K.. J.. J. P., J..S..Z.. ako strojník plynočistiarne a dňa 5. januára 2008 utrpel pracovný úraz - podvrtnutie ľavého členkového kĺbu ťažkého stupňa a to tak, že po odpracovaní riadnej pracovnej zmeny a prezlečení, keď odchádzal na zastávku vnútrozávodnej dopravy sa pošmykol na chodníku, pokrytom 5-cm vrstvou kašovitého snehu, bol vyšetrený na chirurgickej ambulancii, kde boli vykonané opakované röntgenové vyšetrenia (posledné röntgenové vyšetrenia zo dňa 18. mája 2009) , ktoré potvrdili, že nález navrhovateľa je bez traumatických a štrukturálnych zmien. Dňa 22. mája 2008 pre pretrvávajúce bolesti členka bola v celkovej epidurálnej anestézii realizovaná ASK ľavého členka a bol zistený impingement later. strany ľavého členka. V máji 2009 na odporúčanie posudkového lekára bolo realizované kontrolné ORT a FRO vyšetrenie, ktoré konštatujú len ľahké funkčné zmeny ľavého členka, pričom chôdza je samostatná, istá, bez pomôcok, bez známok napádania na postihnutú končatinu.

Dňa 15. novembra 2008 navrhovateľ zmenil pracovné zaradenie z profesie operátora plynočistiarne na robotníka pre rekvalifikáciu a pri súčasnom funkčnom stave ľavého členka odporkyňa konštatovala, že navrhovateľ môže vykonávať aj pôvodné pracovné zaradenie, nakoľko jeho miera poklesu pracovnej schopnosti je 0%.

Včas podaným opravným prostriedkom, doručeným tunajšiemu súdu 13.10.2009 sa navrhovateľ domáhal zrušenia hore označeného rozhodnutia odporkyne a vrátenia veci na ďalšie konanie. V návrhu dôvodil, že podľa vyjadrenia MUDr. E. z 18.05.2009 má zákaz nosenia a dvíhania bremien a môže vykonávať prevažne práce polosediačky a podľa MUDr. I. E., jej lekárskej správy zo dňa 07.07.2009 zdravotný stav navrhovateľa je trvalý, pričom je doporučená práca prevažne v sede. Ďalej dôvodil, že po pracovnom úraze uzavrel dohodu o zmene pracovných podmienok zo dňa 14.11.2008, kedy bol preradený na inú prácu. V závere tvrdiac, že odporkyňa sa vôbec nezaoberala samotnou úrazovou rentou, pretože dospela k záveru, že u navrhovateľa nedošlo k poklesu pracovnej schopnosti, a teda nepriamo uviedla, že pri preradení zamestnanca na inú prácu urobil chybu zamestnávateľ a vzhľadom na to, že odporúčanie a závery vyšetrujúcich lekárov navrhovateľa sú v rozpore so závermi posudkovej lekárky MUDr. E. J. a zamestnávateľ ho previedol na inú prácu, preto považuje rozhodnutie odporkyne za nezákonné. Súčasne tvrdil, že si dal vypracovať znalecký posudok znaleckou organizáciou Inštitútom forenzných medicínskych expertíz s.r.o., ktorý po vyhotovení predloží konajúcemu súdu.

Odporkyňa sa k opravnému prostriedku navrhovateľa vyjadrila podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 08.02.2010, pričom v plnom rozsahu zotrvala na dôvodoch svojho rozhodnutia a s poukazom na kontrolný posudok prvostupňového posudkového lekára zo dňa 4. augusta 2009 a II. stupňového posudkového lekára zo dňa 24. novembra 2009 a 21. januára 2010, na ktoré zasadnutie posudkového lekára sa navrhovateľ nedostavil ani nepredložil avizovaný znalecký posudok, navrhla napadnuté rozhodnutie potvrdiť.

Pretože navrhovateľ nepredložil avizovaný znalecký posudok na zhodnotenie posudkovému lekárovi II. stupňa, ani súdu, súd vo veci nariadil pojednávanie na deň 09.02.2010, kedy konajúc v neprítomnosti navrhovateľa, ako aj jeho právnej zástupkyne (§ 250g ods. 2 O.s.p) , po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu odporkyne, ako aj zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné vyhovieť, a preto rozsudkom zo dňa 19. februára 2010 potvrdil opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 19. februára 2010 č. k. 1Sp/69/2009-33 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky v zrušujúcom uznesení uviedol, že Napriek tomu, že navrhovateľ prostredníctvom svojej právnej zástupkyne podaním doručeným krajskému súdu dňa 9. februára 2010 žiadal odročiť pojednávanie určené na deň 19. februára 2010 z dôvodu, že si dal vypracovať znalecký posudok na určenie miery poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť Inštitútom forenzných medicínskych expertíz, s.r.o., ktorý má mať k dispozícii v mesiaci marec 2010, krajský súd vec odpojednával v neprítomnosti navrhovateľa a vo veci meritórne rozhodol. Avizované odborné vyjadrenie zo dňa 23. júna 2010 navrhovateľ doručil odvolaciemu súdu dňa 19. júla 2010, ktoré odvolací súd poslal odporkyni na zaujatie stanoviska z hľadiska predmetu konania uplatneného nároku navrhovateľom - priznania úrazovej renty. K odbornému vyjadreniu z 23. júna 2010 sa vyjadril posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach v Lekárskej správe zo dňa 23. júla 2011 tak, že Ambulantný ortopedický nález zo dňa 23. júna 2010 uvádza okrem funkčného ortopedického a RTG nálezu aj novú skutočnosť, a to poškodenie peroneálneho nervu vľavo bez bližšej neurologickej špecifikácie, ktorá sa predtým neobjavila v žiadnom odbornom náleze , preto nemohol navrhovateľom predložené odborné vyjadrenie zo dňa 23. júna 2010 vyhodnotiť pre potreby odvolacieho súdu. Vzhľadom na to, že vo veci je potrebné pre zaujatie odborného stanoviska k predloženému Odbornému vyjadreniu z 23. júna 2010 Inštitútom forenzných medicínskych expertíz, s.r.o. posudkovým orgánom sociálneho poistenia vykonať ďalšie odborné neurologické vyšetrenia, ktoré by objektivizovalo daný stav, bol napadnutý rozsudok krajského súdu zrušený a vec mu bola vrátená za účelom vykonania tohto dokazovania. V ďalšom konaní bude úlohou krajského súdu doplniť dokazovanie vo veci uvedené vyššie, ku ktorému je potrebné, aby zaujal stanovisko navrhovateľ, ktorého je potrebné vypočuť ako účastníka konania. Iba po doplnení skutkového stavu v naznačenom smere, prípadne

vykonaní aj ďalšieho dokazovania, ktoré sa v priebehu ďalšieho konania ukáže byť potrebným, bude možné krajským súdom vo veci opätovne rozhodnúť. V novom rozhodnutí vo veci rozhodne krajský súd znova aj o náhrade trov konania (§ 224 ods. 1 O.s.p.) .

Súd v súlade s právnym názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedenom v zrušujúcom uznesení vyžiadal od navrhovateľa odborné neurologické vyšetrenie navrhovateľa, ktoré bude objektivizovať daný stav navrhovateľa vzhľadom na novú skutočnosť - poškodenie peroneálneho nervu vľavo bez bližšej neurologickej špecifikácie, ktorá sa do 23. júna 2010 neobjavila v žiadnom odbornom náleze navrhovateľa.

Navrhovateľ podaním doručeným súdu dňa 27.10.2011 uviedol, že poškodenie peroneálneho nervu u navrhovateľa nie je nová skutočnosť, ako to uvádza odporca, pretože k tomuto poškodeniu sa vyjadril MUDr. U. v lekárskej správe zo dňa 12.10.2009, ktorú v prílohe súdu predložil.

Na základe predloženej lekárskej správy MUDr. U. súd doplnil dokazovanie a vyžiadal si od príslušného posudkového lekára dopĺňací odborný posudok o zdravotnom stave navrhovateľa, v ktorom bolo uložené posudkovému lekárovi posúdiť nález MUDr. U. uvedený v lekárskej správe z 12.10.2009, ktorú posudkový lekár nemal k dispozícii a ktorú navrhovateľ doručil súdu podaním z 24.10.2011 s tým, aby posudkový lekár urobil odborný záver o tom, či táto skutočnosť u navrhovateľa podmieňuje alebo nepodmieňuje mieru poklesu pracovnej schopnosti v percentách o viac ako 0 % s tým, aby v prípade potreby ďalšieho odborného vyšetrenia navrhovateľa informoval súd doručením zápisnice zo zasadnutia posudkového lekára.

Príslušný posudkový lekár v dopĺňacom posudku zo dňa 13.12.2011, hodnotiac neurologické vyšetrenie v rámci preventívneho vyšetrenia vykonaného MUDr. U. dňa 12.10.2009 za prítomnosti MUDr. U., odbornej lekárky neurologičky hodnotil poškodenie zdravia u navrhovateľa v dôsledku úrazu - podvrtnutia ľavého členkového kĺbu v celkovom posudku tak, že po opätovnom zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľa konštatoval, že novodoležený ambulantný neurologický nález z októbra 2009 v rámci preventívnej prehliadky u navrhovateľa suponuje poškodenie hĺbkového ihlicového nervu (n. peroneus profundus) , pri poúrazovom stave ľavého členka z roku 2008, s následnou artroskopiou a s klinickým obrazom peroneálnej parézy. Pri tomto neurologickom vyšetrení, ktoré vykonala 13.12.2011 MUDr. U. so záverom, že neurologický nález navrhovateľa je v norme, bez prejavov poškodenia peroneálneho nervu vľavo bolo konštatované, že berúc do úvahy nový neurologický nález, ako aj predchádzajúce ambulantné ortopedické, chirurgické, FRO vyšetrenia, ako aj jednorázové neurologické vyšetrenie dňa 10.11.2008 funkčné postihnutie u navrhovateľa bolo takého stupňa, že sa jedná o ľahké pohybové obmedzenie v ľavom členku, ktoré naďalej nezdôvodňovalo priznanie úrazovej renty, lebo miera poklesu pracovnej schopnosti u navrhovateľa je naďalej 0 %.

Súd doručil navrhovateľovi v súlade s usmernením najvyššieho súdu v zrušujúcom uznesení predmetný posudok posudkového lekára na zaujatie stanoviska podaním zo dňa 04.01.2012, doručeným právnej zástupkyni navrhovateľa dňa 12.01.2012.

Keďže právna zástupkyňa navrhovateľa na pojednávaní dňa 09.03.2012 tvrdila, že jej nebol doručený predmetný posudok listom súdu zo dňa 04.01.2012, k tomuto posudku zaujala stanovisko až na pojednávaní, pričom uviedla:

Posudkový lekár vypracoval posudok ku dňu 13.12.2011, kde vlastne zhodnotil stav žalobcu k tomuto dátumu a konštatuje, že na základe vyšetrení, berúc do úvahy aj neurologický nález žalobcu, je miera poklesu 0 %. Podľa nášho názoru odporca sa nevyjadril k miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ku dňu podania žiadosti o úrazovú rentu. Trváme na tom, že jediný dôkaz, ktorý preukazuje mieru poklesu schopnosti vykonávať pôvodnú prácu ku dňu podania žiadosti žalobcu je odborné vyjadrenie znaleckej organizácie Inštitútu forenzných medicínskych expertíz, ktorá posudzovala aj neurologický nález a konštatovala, že miera poklesu schopnosti vykonávať pôvodnú prácu je u

navrhovateľa minimálne 65 %. Preto tvrdíme, že pokiaľ žalovaný nesúhlasí so závermi tohto odborného vyjadrenia, je na žalovanom, aby preukázal, prečo s týmto záverom nesúhlasí. Preto navrhujeme zrušiť rozhodnutie žalovaného, vec mu vrátiť na ďalšie prejednanie s tým, že žalovaný rozhodne v súlade s odborným posúdením Inštitútu forezných medicínskych expertíz alebo v konaní si dá vypracovať nový posudok ku dňu podania žiadosti o úrazovú rentu. Súčasne navrhujeme, aby súd zaviazal žalovaného na náhradu trov tohto konania. Respektíve navrhujeme, aby súd predvolal na pojednávanie znalca MUDr. H. G., ktorý vypracoval odborné vyjadrenie 23.06.2010 .

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne na pojednávaní súdu vo veci navrhovateľa uviedla, že Vzhľadom na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 7So/51/2010 zo dňa 25.08.2011, kde bol vyslovený právny názor, že vzhľadom na to, že vo veci je potrebné pre zaujatie odborného stanoviska k predloženému odbornému vyjadreniu zo dňa 23.06.2010 Inštitútom forenzných medicínskych expertíz, s.r.o. posudkovým orgánom sociálneho poistenia vykonať ďalšie odborné neurologické vyšetrenia, ktoré by objektivizovali daný stav. Vzhľadom na vyslovený právny názor Sociálna poisťovňa v spojení s požiadavkou krajského súdu postupovala podľa vysloveného právneho názoru Najvyššieho súdu a dňa 13.12.2011 bola predvolaná MUDr. U., ktorá vykonala vyšetrenie navrhovateľa a v časti celkového posudku je podrobné zdôvodnenie z akého dôvodu nebola priznaná úrazová renta navrhovateľovi. Ďalej chceme vo veci uviesť, že odborné posúdenie si dal vypracovať navrhovateľ na vlastnú žiadosť, teda Inštitúciou forenzných medicínskych expertíz, s.r.o. a z toho dôvodu nepovažujeme za objektívne prijať tieto závery, ktoré boli uvedené v tomto posudku. Z toho dôvodu bola predvolaná nezávislá MUDr. U., ktorá vykonala dané vyšetrenie, kde bolo skonštatované, že pohybové obmedzenie v ľavom členku a v ľavom kolene je takmer v norme a neurologický záver je v norme bez priameho poškodenia peroneálneho nervu vľavo. Keďže išlo o odbornú otázku medicínsku, Sociálna poisťovňa a konkrétne posudkový lekár vyhovel právnemu názoru vyslovenému v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a teda neurologické vyšetrenie bolo vykonané s týmto záverom, ktorý bol citovaný. Preto na základe uvedených skutočností považujeme opravný prostriedok navrhovateľa za nedôvodný a žiadame konajúci súd, aby odmietol odvolanie, resp. opravný prostriedok a potvrdil rozhodnutie Sociálnej poisťovne ako vecne správne. Trovy konania si neuplatňujeme .

Navrhovateľ, ktorého súd vypočul ako účastníka konania, na pojednávaní súdu uviedol, že Ja by som chcel povedať, že keďže som mal pracovný úraz, ja som sa snažil po tom roku dať vypracovať podrobný popis o úraze, ktorý sa robí a nevidím nejaký problém v tom, že ja som si ho dal sám vypracovať. Teraz mi ho nechcú uznať, tomu nerozumiem .

Podľa ustanovenia § 83 zákona poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec (okrem sudcu a prokurátora) a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona v znení neskorších predpisov, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania.

Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania viac ako 40 % pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len pokles pracovnej schopnosti) a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (§ 88 ods. 1 zákona) .

Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia spočívajúca v odbornom posudzovaní k poklesu pracovnej schopnosti, zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú rehabilitáciu alebo rehabilitáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu a kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch ako aj posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením, za ktoré sa považujú náklady za liečivá a lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doprava poškodeného spojená s liečením, je zverená posudkovým lekárom sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ústredia (§ 153 ods. 1,4 a 5 zákona) .

V danom prípade pri hodnotení zdravotného stavu navrhovateľa odporkyňa vychádzala z pokladov, ktoré si zabezpečila pre rozhodnutie a z ktorých vychádzala, ako sa uvádza v napadnutom rozhodnutí, ktoré zhodnotil príslušný posudkový lekár dňa 04.08.2009 tak, že pokles pracovnej schopnosti u navrhovateľa je v rozsahu 0 %, preto keďže nespĺňa podmienku stanovenú v § 88 ods. 1 zákona, a preto nemá nárok na úrazovú rentu, žiadosť navrhovateľa zamietla. V konkrétnostiach poukázala na utrpený pracovný úraz dňa 5. januára 2008 podvrtnutie ľavého členkového kĺbu ťažkého stupňa, ktoré na základe odborných vyšetrení na chirurgických ambulanciách bolo ku dňu vydania rozhodnutia odporkyne potvrdené, že nález na ľavom členku navrhovateľa je bez traumatických a štrukturálnych zmien, že jeho chôdza je samostatná, istá a bez pomôcok a bez známok napádania na pracovným úrazom postihnutú končatinu. V závere uviedla, že pôvodné pracovné zaradenie navrhovateľa operátor plynočistiarne, aj keď na základe dohody, zmenil pracovné zaradenie operátora plynočistiarne na robotníka pre rekvalifikáciu, môže vykonávať toto pôvodné zaradenie pre zistenú mieru poklesu pracovnej schopnosti, ktorá je vyjadrená 0 %. Po podaní opravného prostriedku navrhovateľa odporkyňa hodnotila zdravotný stav navrhovateľa opakovane dňa 24. novembra 2009, pričom bol aj na opakovanom hodnotení zdravotného stavu navrhovateľa, keďže tento neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani nepredložil žiadne nové dôkazy konštatovaný pokles pracovnej schopnosti navrhovateľa v rozsahu 0 %, preto posudkový lekár I. stupňa odstúpil spisovú dokumentáciu na II. stupňové posudkové konanie.

Príslušný druhostupňový posudkový lekár v kontrolnom posudku zo dňa 21. januára 2010 konštatoval u navrhovateľa v jeho neprítomnosti, pretože na zasadnutie posudkového lekára sa nedostavil, že nakoľko nie sú uvedené žiadne nové skutočnosti, ani nové odborné lekárske nálezy, u navrhovateľa ktorý utrpel dňa 08.01.2008 pracovný úraz - podvrtnutie ľavého členkového kĺbu, tak po ortopedickej a rehabilitačnej liečbe sa u neho konštatuje len ľahké obmedzenie v ľavom členku (dorzálna flexia viazne o 5 st., plantárna tiež, pronácia a supinácia doplna tiež) , že chôdza je samostatná, istá, bez pomôcok, bez známok napádania na postihnutú končatinu, röntgenový nález ľavého členka je bez traumatických a štrukturálnych zmien a k pracovnému zaradeniu uviedol, že aj keď dňa 15.11.2008 zmenil pracovné zaradenie z profesie operátor plynočistiarne na profesiu robotníka pre rekvalifikáciu podľa funkčného postihnutia aj podľa popisu pracovnej činnosti operátora plynočistiarne je zrejmé, že navrhovateľ pri súčasnom funkčnom stave ľavého členka môže aj naďalej vykonávať doterajšiu činnosť operátora plynočistiarne bez poklesu pracovnej schopnosti. V závere konštatoval, že t. č. niet medicínskeho korelátu k priznaniu úrazovej renty, keďže miera poklesu pracovnej schopnosti je vyjadrená číslom 0 %.

Podľa názoru súdu vykonaným dokazovaním, ktoré bolo vykonané za účelom zistenia skutkových okolností týkajúcich sa rozsahu poklesu pracovnej schopnosti navrhovateľa bolo v danom prípade dostatočne ozrejmené, že u navrhovateľa išlo o ľahké pohybové obmedzenie v ľavom členku, ktoré nezdôvodňuje priznanie úrazovej renty, keďže miera poklesu pracovnej schopnosti navrhovateľa je 0 %, pretože z posudkov posudkových orgánov prvého a druhého stupňa vyplynulo, že zistené poškodenia zdravia u navrhovateľa výronom členku na ľavej dolnej končatine nepodmieňuje pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu viac ako 40 %, pretože všetky posudky posudkových lekárov prvého a druhého stupňa určili u navrhovateľa zistený pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu v rozsahu 0 %. Opačné tvrdenia navrhovateľa výsledkom jeho odborných lekárskych vyšetrení nezodpovedalo. Súd po zhodnotení už vykonaných dôkazov vzhľadom na ľahké pohybové obmedzenie navrhovateľa v ľavom členku preto zamietol návrh navrhovateľa na ďalšie dokazovanie ďalším znaleckým posudkom a ustálil, že navrhovateľ podmienku pre priznanie úrazovej renty stanovenú v § 88 ods. 1 zákona nespĺňa, lebo u neho nebolo preukázané, že v dôsledku pracovného úrazu - výronu ľavého členka ľahkého charakteru došlo u neho k poklesu pracovnej schopnosti v rozsahu viac ako 40 %. S ohľadom na zhodné výsledky dokazovania posudkovými lekármi prvého a druhého stupňa súd má za to, že zdravotný stav navrhovateľa bol riadne prešetrený v súlade s usmernením uvedeným v zrušujúcom uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a preto na doplnenie skutkových zistení ďalším znaleckým posudkom, resp. výsluchom MUDr. G., ktorý vypracoval odborné vyjadrenie 23.06.2010 dôvod nebol, keďže jednoznačne konštatovaný ľahký charakter pohybového obmedzenia navrhovateľa v ľavom členku si to podľa názoru súdu nevyžadoval.

Preto súd z vyššie uvedených dôvodov na základe uvedených úvah dospel k záveru, že vydané rozhodnutie odporkyne je vecne správne, vydané v súlade so zákonom, a preto ho podľa § 253 ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľovi ako neúspešnému účastníkovi konania právo na náhradu trov konania nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.