KSKE 1 Sp 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200396 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200396.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, JUDr. Milanom Končekom ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa V. F. I. S. Ť. Á. G. V. , nar. XX.XX.XXXX, C. XX, XXX XX G., proti odporcovi Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, Moyzesova 18, 040 01 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia sp. zn. 5Us 764/11 zo dňa 12.03.2012 takto,

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 12.03.2012, sp. zn. 5Us 764/11.

Účastníkom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 12.03.2012 sp. zn. 5Us 764/2011, postupom podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. rozhodol tak, že navrhovateľovi ako oprávnenej osobe odníma nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že uznesením Okresného súdu Košice II č. k. 28C/19/2010-66 zo dňa 27.04.2011 bol odporca ustanovený na zastupovania navrhovateľa a na ochranu jeho práv a záujmov vo veci zaplatenia 28.250 eur s príslušenstvom. Dňa 13.12.2011 bola navrhovateľovi zaslaná písomná výzva o súčinnosť za účelom, aby tento oznámil centru svoje stanovisko ku skutočnostiam uvedeným na pojednávaní konanom dňa 26.09.2011, ktoré sú nevyhnutné na ďalší postup v právnej veci a poskytovanie právnej pomoci v rámci prebiehajúceho súdneho konania. Zásielka s predmetnou výzvou sa vrátila odporcovi ako nedoručená z dôvodu, že ju navrhovateľ v odbernej lehote neprevzal. Dňa 17.01.2012 bola navrhovateľovi opätovne zaslaná výzva o súčinnosť, pričom bol tento zároveň upozornený na skutočnosť, že v prípade ak nedoloží svoje vyjadrenie centru podľa ustanovenia § 14 zákona, rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci. Zásielka s uvedenou výzvou bola navrhovateľovi doručená dňa 23.01.2012. Ďalšou opakovanou výzvou zo dňa 10.02.2012 bol navrhovateľ opätovne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti. Zásielka s predmetnou výzvou sa vrátila odporcovi ako nedoručená z dôvodu, že ju navrhovateľ v odbernej lehote neprevzal. Na tieto výzvy o súčinnosť navrhovateľ nereagoval, neposkytol tým odporcovi potrebnú súčinnosť, nekontaktoval odporcu a ani nepožiadal o predĺženie lehoty, a preto na základe týchto skutočností má odporca za preukázané, že navrhovateľ nevyhovel výzve, čím mu neposkytol potrebnú súčinnosť.

Včas podaným opravným prostriedkom (v tomto prípade v zákonnej 15 dňovej lehote podľa § 14 ods. 2 zákona č. 327/2005 Z.z.) označeným ako odvolanie sa navrhovateľ aj naďalej domáha poskytnutia právnej pomoci nakoľko, ako on uvádza, ešte stále si druhého právnika nenašiel. V opravnom prostriedku navrhovateľ ďalej uviedol, že sa zdržiaval pracovne mimo Košíc, a preto nemohol na všetky výzvy odporcu reagovať. Volal telefonicky, ale ozvala sa odkazová schránka (ktorá bola plná) . Uvádza, že volal aj pani obhajkyni, ktorá mu taktiež nedvíhala telefón.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu a po oboznámení sa z obsahom jeho administratívneho spisu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporcu súd zistil, že uznesením Okresného súdu Košice II č. k. 28C/19/2010-66 zo dňa 27.04.2011 bol odporcovi ustanovený na zastupovanie v konaní pod uvedenou spisovou značkou, ako zástupca - Centrum právnej pomoci, kancelária Košice, Moyzesova 18, 040 41 Košice. Uvedené uznesenie bolo doručované navrhovateľovi, ako aj odporcovi. Centru právnej pomoci, Kancelária Košice, bol doručený vyplnený formulár žiadosti datovaný ku dňu 11.05.2011 s osobnými údajmi navrhovateľa, ktorý bol zaevidovaný pod sp. zn. 5Us 764/11. Listom označeným ako žiadosť o súčinnosť zo dňa 13.12.2011 vyzval odporca navrhovateľa, aby mu tento oznámil, či už v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28C/19/2010 splnomocnil na zastupovanie advokáta, nakoľko navrhovateľ sa predtým vyjadril, že viac nesúhlasí, aby ho v predmetnom konaní zastupoval odporca. Uvedenú žiadosť si navrhovateľ neprevzal v odbernej lehote. Opakovanú žiadosť o súčinnosť zo dňa 17.01.2012, ktorej obsah bol totožný, ako pri predchádzajúcom prípade, navrhovateľ prevzal dňa 23.01.2012, čo je preukázané podpisom na doručenke do vlastných rúk. Na túto žiadosť však nijakým spôsobom nereagoval. Odporca zaslal navrhovateľovi aj ďalšiu žiadosť o súčinnosť zo dňa 10.02.2012, ktorou ho opätovne vyzval, aby mu v lehote 10 dní oznámil, či už v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28C/19/2010, splnomocnil na zastupovanie advokáta. Túto žiadosť si navrhovateľ neprevzal v odbernej lehote. Na základe takto preukázaného skutkového stavu potom odporca s poukazom na § 14 ods. 1 písm. a/ zákona č. 327/2005 Z.z., rozhodol o odňatí nároku navrhovateľa na poskytnutie právnej pomoci.

Podľa ust. § 2 zákona č. 327/2005 Z.z., tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania právnej pomoci, postup fyzických osôb a príslušných orgánov v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci a inštitucionálne zabezpečenie poskytovania právnej pomoci.

Podľa ust. § 4 ods. 1, písm. a/ zákona č. 327/2005 Z.z., na účely tohto zákona je právnou pomocou poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach, vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Podľa ust. § 13 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 327/2005 Z.z., oprávnená osoba je povinná oznámiť centru písomne do ôsmich dní zmeny všetkých skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci. Oprávnená osoba je povinná poskytovať centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi potrebnú súčinnosť. Oprávnená osoba je povinná na výzvu centra preukázať skutočnosti preukazujúce trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak centrum neurčilo dlhšiu lehotu. Vo výzve musí byť upozornená na následky podľa § 14 a 14a v prípade nepreukázania skutočností na trvanie nároku.

Podľa ust. § 25b ods. 3 zákona č. 327/2005 Z.z., ak bolo centrum ustanovené za zástupcu súdom, postupuje sa pri prehodnocovaní nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa predpisov účinných od 1. januára 2012.

Podľa ust. § 14 ods. 1, písm. a/ zákona č. 327/2005 Z.z. v znení účinnom od 01.01.2012, centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, ak oprávnená osoba neposkytuje centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi potrebnú súčinnosť.

Aj keď navrhovateľovi nebol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci - odporcu, tým, že mu bol odporca ustanovený za zástupcu v konaní prebiehajúcom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28C/19/2010, uznesením tohto súdu č. k. 28C/19/2010-66 zo dňa 27.04.2011, nadobudol navrhovateľ v zmysle zákona č. 327/2005 Z.z., štatút oprávnenej osoby. S uvedeným štatútom spája zákon č. 327/2005 Z.z., v citovanom § 13 určité povinnosti, bez splnenia ktorých nemôže byť právna pomoc poskytovaná odporcom účinná a efektívna. Obsahová podstata týchto povinnosti spočíva výlučne v oznamovaní všetkých zmien, týkajúcich sa okolností rozhodujúcich pre trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci, ako aj v poskytovaní potrebnej súčinnosti. Uvedené povinnosti má oprávnená osoba plniť tak z vlastnej iniciatívy, ako aj na písomné výzvy Centra právnej pomoci. Jednou z takýchto zmien, odôvodňujúcich opodstatnenosť poskytovania právnej pomoci navrhovateľovi Centrom právnej pomoci, bolo navrhovateľovo vyjadrenie na pojednávaní konanom na Okresnom súde Košice II dňa 26.09.2011 pod sp. zn. 28C/19/2010, že si zabezpečí nového právneho zástupcu a jeho plnomocenstvo doloží do spisu. Na základe uvedenej informácie potom odporca tromi obsahovo totožnými výzvami zo dňa 12.12.2011, 17.01.2012 a 10.02.2012 požiadal navrhovateľa o poskytnutie súčinnosti tým, že ho vyzval, aby oznámil písomne na adresu odporcu, alebo telefonicky, či si už v konaní prebiehajúcom na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 28C/19/2010 zvolil zástupcu na zastupovanie. V dvoch výzvach zo dňa 17.01.2012 a 10.02.2012 bol navrhovateľ zároveň upozornený, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti, môže v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 327/2005 Z.z. Centrum právnej pomoci pristúpiť k rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci. Výzvy zo dňa 13.12.2011 a 10.02.2012 navrhovateľ neprevzal v odbernej lehote. Výzvu zo dňa 17.01.2012 prevzal navrhovateľ dňa 23.01.2012, čo je preukázané jeho podpisom na doručenke do vlastných rúk. Aj keď v tomto prípade mal navrhovateľ možnosť prvýkrát sa oboznámiť s obsahom písomnej žiadosti odporcu o súčinnosť, písomne na túto žiadosť nijakým spôsobom nereagoval. Ak navrhovateľ vo svojom opravnom prostriedku tvrdí, že sa s odporcom snažil skontaktovať telefonicky, avšak neúspešne, súd nemá možnosť tieto jeho tvrdenia nijakým spôsobom spochybniť, zároveň však dáva do pozornosti, že vzhľadom na uplynutie dlhšej doby od kedy sa vyjadril, že si zabezpečí nového právneho zástupcu (26.09.2011) mal možnosť splniť svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle § 13 zákona č. 327/2005 Z.z. aj sám bez toho, aby ho na poskytnutie potrebnej súčinnosti písomne vyzýval odporca. Pokiaľ ide o námietku navrhovateľa, v ktorej tvrdí, že na všetky výzvy odporcu nemohol reagovať z dôvodu, že bol pracovne mimo Košíc, túto považuje súd vzhľadom na časovú a obsahovú nenáročnosť písomnej odpovede na žiadosť odporcu o súčinnosť, ktorú navrhovateľ prevzal dňa 23.01.2012 a ktorá spočívala výlučne v poskytnutí informácie, či už má zvoleného zástupcu na zastupovanie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 28C/19/2010, za účelovú.

Na základe zisteného skutkového stavu, dospel súd k názoru, že hlavným dôvodom, prečo si navrhovateľ nesplnil povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z ust. § 13 zákona č. 327/2005 Z.z. z titulu jeho postavenia ako oprávnenej osoby bola hlavne absencia jeho vôle tieto povinnosti plniť, a preto keď odporca pristúpil k odňatiu jeho nároku na poskytnutie právnej pomoci, rozhodol podľa názoru súdu správne a v súlade s jeho právom ustanoveným v ust. § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 327/2005 Z.z.

Súd vec navrhovateľa prejednal a rozhodol v jeho neprítomnosti (§ 250g ods. 2 O.s.p.) , keďže navrhovateľ nenavrhol pojednávanie z dôležitého dôvodu odročiť (§ 119 ods. 1 až 3 O.s.p.) , len svoju neprítomnosť na pojednávaní ospravedlnil podaním doručeným súdu dňa 24.05.2012, ku ktorému pripojil len žiadosť o posúdenie zdravotnej spôsobilosti zo dňa 25.05.2012 potvrdenú C.

Súd preto v zmysle § 250q ods. 2 O.s.p., opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie odporcu ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdil.

Navrhovateľovi, ktorý v konaní nemal úspech, súd v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 za použitia § 250l ods. 2 nepriznal právo na náhradu trov konania a odporcovi právo na náhradu trov konania nevzniklo, preto vo výroku vyriekol, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.