KSKE 2 Cb 2/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cb 2/2008

KS v Košiciach, dátum 24.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Cb 2/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cb/2/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008899539 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008899539.17

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B. K., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom V. 6, XXX XX pošta K. zast. JUDr. Petrom Petríkom, advokátom, Komenského 14419/18D, Banská Bystrica proti žalovaným: 1. L. K., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom L. A. XXX/XX, K., 2. B. K., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom V. 6, XXX XX pošta K. obaja zastúpení JUDr. Petrom Petríkom, advokátom, Komenského 14419/18D, Banská Bystrica o zaplatenie zmenkovej pohľadávky 5.168,29 eur s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa domáhal zaplatenia zmenkovej pohľadávky 5.168,29 eur zo zmenky zo 16.8.2001.

Podaním zo dňa 9.4.2012 vzal návrh v celom rozsahu späť.

Podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konanie späť celkom, žalovaní súhlasili so späťvzatím žaloby, preto súd podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

Na náhradu trov konania nemá právo žiaden z účastníkov podľa § 146 ods. 1 písm. c/O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.