KSKE 2 Cb 238/1997 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cb/238/1997 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7097898587 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7097898587.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C. R., a.s. E., Q.: XX XXX XXX, proti žalovanému: A. B. a.s. B., Q.: XX XXX XXX, o zaplatenie 7 750 000,00 Sk s prísl., o zaplatenie 3 270 000,00 Sk s prísl. takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a , aby z konania na strane žalobcu vystúpila C. R., a.s., so sídlom F. 21, E. a na jeho miesto vstúpila spoločnosť S. Q. V. so sídlom XXX A.. N. III. A., N. F., Xth X., 3105 V., F., identifikačné číslo J. XXXXXX, zast. JUDr. Martin Bukovinský, advokát, AK Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova 30, Bratislava, IČO: 35 918 098.

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Žalobcovi sa súdny poplatok nevracia.

o d ô v o d n e n i e :

Pôvodný žalobca G. O. E. a.s. E. v návrhu na začatie konania zo dňa 19.3.1997 uplatnil proti žalovanému právo na zaplatenie peňažnej sumy 7 750 000,00 Sk s príslušenstvom, 3 270 000,00 Sk s príslušenstvom a na náhradu trov konania, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku na základe uzavretej úverovej zmluvy č. XX/XX zo dňa 27.7.1992 a jej dodatkov, úverovej zmluvy č. XX/XX zo dňa 27.7.1992 a jej dodatkov a ich neplnenia zo strany žalovaného.

V priebehu konania pôvodný žalobca postúpil svoju pohľadávku na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.12.1999 C. R., a.s. E..

.

Podaním zo dňa 28.9.2012 oznámila spoločnosť C. R. ,a.s., F. XX, E. súdu, že na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 22.12.2004, spísanej formou notárskej zápisnice č. N XXXX/XXXX, Nz XXXXX/XXXX notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, postúpila uplatnenú pohľadávku aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené spoločnosti S. Q. V. so sídlom XXX arch. N. Q.. A., N. F., Xth X., XXXX V., F., identifikačné číslo HE XXXXXX, a preto navrhuje, aby súd pripustil zámenu účastníkov na strane žalobcu a v konaní pokračoval so spoločnosťou S. Q. V..

Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania

na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

Podľa § 92 ods. 3 O.s.p. súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.

Po začatí konania na základe zmluvy o postúpení pohľadávok bola uplatnená pohľadávka C. R., a.s., E. postúpená spoločnosti S. Q. V. so sídlom XXX arch. N. Q.. A., N. F., Xth X., XXXX V., F. a táto spoločnosť so vstupom do konania podaním zo dňa 15.10.2012 súhlasila, súd preto v súlade s ust. § 92 ods. 2, 3 O.s.p. rozhodol tak, že do konania namiesto pôvodného žalobcu C. R., a.s., E. vstúpila spoločnosť S. Q. V..

Spoločnosť S. Q. V., teda nový žalobca, podaním zo dňa 15.10.2012 zároveň zobral návrh na začatie konania v celom rozsahu späť z dôvodu, že predmetná pohľadávka mu bola priznaná v konkurznom konaní. Navrhol konanie zastaviť, nepriznať účastníkom právo na náhradu trov konania a tiež žiadal, aby mu bol vrátený súdny poplatok za návrh z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť pred prvým pojednávaním. Poukázal na ust. § 11 ods.3, § 13 ods.3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p., žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd, podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

Žalobcovi sa súdny poplatok nevracia, keďže súdny poplatok za návrh nebol žalobcom zaplatený.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.