KSKE 2 Cb 6858/1994 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cb 6858/1994

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Cb 6858/1994

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cb/6858/1994 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7094899706 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7094899706.7

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou D.. D. P. v právnej veci žalobcu Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420, proti žalovaným 1/ Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bežovce, IČO: 31670105, 2/ Poľnohospodárske podielnícke družstvo Pinkovce, IČO: 31670156, 3/ Poľnohospodárske podielnícke družstvo Záhor, IČO: 31670121, 4/ Poľnohospodárske podielnícke družstvo Tašuľa, IČO: 31670148, 5/ Poľnohospodárske podielnícke družstvo Jenkovce, IČO: 31670130, o zaplatenie 89 623,58 eur (2 700 000,- Sk) s prísl. a 896,23 eur (27 000,- Sk) s prísl. takto

r o z h o d o l :

Žalovaní 1/, 4/ a 5/ sú povinní zaplatiť žalobcovi 89 623,58 eur s 18% úrokom z omeškania od 16.11.1993 do zaplatenia a ďalej sumu 896,23 eur s 18% úrokom z omeškania od 1.10.1992 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 3 666,70 eur, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných v rozsahu plnenia zaniká povinnosť ostatných žalovaných.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojim návrhom domáhal, aby súd zaviazal žalovaných zaplatiť mu sumu 2 700 000,- Sk s 18% úrokom z omeškania od 16.11.1993 do zaplatenia, ďalej sumu 27 000,- Sk s 18% úrokom z omeškania od 1.10.1992 do zaplatenia a nahradiť trovy konania s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných žalovaných.

Uviedol, že uzavrel s PD Bežovce mandátnu zmluvu dňa XX.X.XXXX, podľa ktorej prevzal bankovú záruku 29.5.1992 na zabezpečenie poskytnutého úveru PD Bežovce. Žalobca podľa čl. III záručnej listiny zaplatil 26.2.1993 za PD Bežovce Slovenskej poľnohospodárskej banke sumu 2 700 000,- Sk. Podľa čl. II mandátnej zmluvy bolo PD Bežovce povinné zaplatiť Slovenskej záručnej banke do 30.9.1992 poplatok za prevzatie bankovej záruky vo výške 27 000,- Sk.

Dňa 14.4.1993 došlo k výmazu PD Bežovce z obchodného registra a k zápisu novovzniknutých PPD, a to Jenkovce, Pinkovce, Tašuľa, Záhor, Bežovce. Rozdelenie majetku na novovzniknuté subjekty nebolo možné zistiť, navrhuje preto, aby súd v zmysle § 256 ods. 3 a § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka zaviazal všetky novovzniknuté PPD na zaplatenie uplatnenej pohľadávky.

V priebehu konania došlo k výmazu žalovaného 2/ a 3/ a konanie bolo voči ním uznesením zastavené.

Žalovaní vo vyjadrení k návrhu namietali svoju pasívnu legitimáciu, pretože podľa delimitačného protokolu po rozdelení pôvodného poľnohospodárskeho družstva tento záväzok na nich neprešiel.

Súd vykonal vo veci dokazovanie a zistil tento skutkový stav. Žalobca uzavrel s PD Bežovce mandátnu zmluvu dňa 20.5.1992, podľa ktorej prevzal bankovú záruku zo dňa XX.X.XXXX na zabezpečenie úveru poskytnutého PD Bežovce na jarné poľnohospodárske práce v roku 1992. Na základe zmluvy, a to čl. III záručnej listiny zaplatil žalobca dňa 26.2.1993 za PD Bežovce Slovenskej poľnohospodárskej banke Bratislava, filiálka Košice sumu 2 700 000,- Sk. Podľa čl. II mandátnej zmluvy malo PD Bežovce povinnosť zaplatiť Slovenskej záručnej banke poplatok za prevzatie bankovej záruky do 30.9.1992 vo výške 27 000,- Sk.

Žalobca vyzval PD Bežovce na zaplatenie dlhu listom zo dňa 22.2.1993, na ktorý PD Bežovce odpovedalo, že k nezaplateniu došlo z dôvodu pretrvávajúcej platobnej neschopnosti a s realizáciou započne v mesiaci apríl - máj 1993.

Na valnom zhromaždení PD Bežovce 17.12.1992 bol schválený transformačný projekt, na základe ktorého dňa 14.4.1993 došlo k výmazu PD Bežovce z obchodného registra a k zápisu novovzniknutých subjektov PPD Bežovce, PPD Jenkovce, PPD Pinkovce, PPD Tašuľa, PPD Záhor. Delimitačný protokol nebol schválený, nebolo preto možné zistiť rozdelenie záväzkov voči žalobcovi medzi novovzniknuté subjekty.

Podľa § 256 ods. 3 Obchodného zákonníka, pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.

Podľa § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka, platného v čase vzniku právneho vzťahu, pri rozdelení spoločnosti prechádza imanie zaniknutej spoločnosti na novovzniknuté spoločnosti. Každá zo spoločností vzniknutých rozdelením ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti, a to až do výšky čistého obchodného imania, ktoré na spoločnosť prešlo zo zaniknutej spoločnosti. Ak v rozhodnutí o rozdelení nie je určené, na ktorú spoločnosť záväzok prechádza, je za jeho splnenie zaviazaná spoločne a nerozdielne každá spoločnosť. Medzi sebou sa spoločnosti vyporiadajú v pomere, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej spoločnosti.

V rozhodnutí o rozdelení nebolo určené, na ktorú spoločnosť prešiel rozdelením záväzok zaniknutej spoločnosti, súd preto s poukazom na citované ustanovenia Obchodného zákonníka zaviazal na zaplatenie uplatnenej sumy žalovaných 1/, 4/ a 5/, ktorí sú nástupcami zaniknutej spoločnosti.

Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti a nie je dohodnutá sadzba úrokov z omeškania, je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 1% vyššie, než je úroková sadzba určená obdobne podľa § 502.

Podľa § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka, od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy.

Úroková sadzba v čase uzavretia zmluvy bola 17% ročne, súd preto s poukazom na citované ustanovenie Obchodného zákonníka žalobe vyhovel aj v časti úrokov z omeškania a zaviazal žalovaných na zaplatenie uplatnených úrokov z omeškania z nezaplatenej pohľadávky vo výške 18% zo sumy 2 700 000,- Sk - 89 623,58 eur od 16.11.1993 do zaplatenia a zo sumy 27 000,- Sk - 896,23 eur od 1.10.1992 do zaplatenia.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal vo veci úspech priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo súdneho poplatku za návrh vo výške 3 584,94 eur (108 000,- Sk) , cestovné verejným dopravným prostriedkom na pojednávanie 29.6.2012 vo výške cestovného lístka

pri ceste Bratislava - Košice vo výške 22,00 eur a pri ceste Košice - Bratislava vo výške 18,76 eur a náhradu za ubytovanie zo dňa 28.6.2012 - 29.6.2012 vo výške 41,00 eur, spolu 3 666,70 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.