KSKE 2 Cb 8993/1994 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cb 8993/1994

KS v Košiciach, dátum 07.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Cb 8993/1994

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cb/8993/1994 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7094898615 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7094898615.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu R. a.s., areál výzkumných ústavů, J. XXX, XXX XX J. 9, L., A.: XXXXXXXX, Česká republika, zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Krejčíkom, Anglická 28, 120 00 Praha 2, Česká republika proti žalovanému Y. J., a.s., Y. XX, XXX XX J., A.: XXXXXXXX o zaplatenie 88 392,00 Kč s prísl., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Právny predchodca žalobcu R. výzkumný ústav materiálů, S. XX, J. žalobou zo dňa 10.6.1993 žiadal súd, aby zaviazal právneho predchodcu žalovaného Y. ústav kovoprůmyslu, státní podnik, Y. XX, J., na zaplatenie sumy 88 392,00 Sk s prísl. Súčasne požadoval náhradu trov konania.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov z oddielu Sa, vložka č. 18/P je zrejmé, že žalovaný bol dňa 17.10.2009 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Prešov ex offo.

Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten komu ju zákon priznáva.

Z vyššie citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že aby fyzická či právnická osoba mohla byť účastníkom konania musí mať určité právne relevantné vlastnosti, okrem iného civilno-procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť byť účastníkom civilného procesu (spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti) , ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva.

Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník) ako hlavný prameň občianskeho hmotného práva rieši otázku právnej subjektivity fyzických osôb tak, že táto vzniká narodením prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé a zaniká smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho.

Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti

odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra.

Z už spomenutého výpisu z obchodného registra je zrejmé, že dňa 17.10.2009 bol žalobcom označený žalovaný z Obchodného registra Okresného súdu Prešov vymazaný ex offo, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania.

Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.) .

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s právnym nástupcom a ak právneho nástupcu niet súd konanie zastaví. Z uvedeného dôvodu keďže došlo k zániku žalovaného bez právneho nástupcu súd konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.