KSKE 2 Cbi 49/2003 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cbi 49/2003

KS v Košiciach, dátum 10.07.2012, sp.zn. KSKE 2 Cbi 49/2003

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cbi/49/2003 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7003899149 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7003899149.8

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu JUDr. Darina Gažovská, Štefánikova 42, Košice, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu TORY - leas, spol. s r.o. Košice v konkurze, Južná trieda 2/A, Košice, IČO: 31 697 747, proti žalovanému MAKOS Trade s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699 600, v konaní o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov takto

r o z h o d o l :

Konanie v časti o určenie neplatnosti Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa XX.X.XXXX uzavretej medzi TORY - leas s.r.o. Košice ako postupcom a MAKOS Trade s.r.o. ako postupníkom a o uložení povinnosti žalovanému vrátiť do konkurznej podstaty úpadcu sumu 13 170,30 eur zastavuje.

Určuje, že Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa X.XX.XXXX, uzavretá medzi MAKOS Trade s.r.o. ako postupcom a TORY - leas, spol. s r.o. Košice ako postupníkom je neplatná.

Určuje, že Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa X.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX uzavreté medzi TORY - leas, spol. s r.o. Košice ako postupcom a MAKOS Trade s.r.o. ako postupníkom sú neplatné.

Určuje, že Oznámenie o započítaní záväzkov a pohľadávok medzi MAKOS Trade s.r.o. a TORY - leas, spol. s r.o. Košice zo dňa XX.XX.XXXX je neplatné.

Žalovaný je povinný vrátiť do konkurznej podstaty úpadcu sumu 41 496,10 eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Žalobu v časti o vrátenie sumy 8 499,72 eur do konkurznej podstaty úpadcu zamieta.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 2.10.2003 sa žalobca domáhal, aby súd určil, že Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 6.11.2000 uzavretá medzi MAKOS Trade s.r.o. ako postupcom a TORY - leas, spol. s r.o. Košice ako postupníkom voči dlžníkovi Bratislavská strojárenská spoločnosť a.s. vo výške 63 166,11 eur (1 902 942,30 Sk) je neplatná; Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa X.XX.XXXX, XX.X.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, uzavreté medzi TORY - leas, spol. s r.o. Košice ako postupcom a MAKOS Trade s.r.o. ako postupníkom sú neplatné; Oznámenie o započítaní záväzkov a pohľadávok zo dňa

30.11.2000 vo vzájomnej výške 63 166,11 eur (1 902 942,30 Sk) je neplatné. Zároveň sa domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť vrátiť plnenie získané z neplatných zmlúv vo výške 63 166,11 eur do konkurznej podstaty úpadcu.

Žalobca odôvodnil žalobu skutočnosťou, že žalovaný ako postupca Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa X.XX.XXXX postúpil na postupníka (žalobcu) svoje pohľadávky voči dlžníkovi Bratislavská strojárenská spoločnosť a.s. Bardejov vo výške 1 902 942,30 Sk (63 166,10 eur) . Oznámením zo dňa XX.XX.XXXX došlo k započítaniu záväzkov a pohľadávok medzi žalovaným v zastúpení Mgr. J. U. a úpadcom v zastúpení Z.. R. N.. K predmetnému zápočtu došlo na základe jednostranného právneho úkonu žalovaného voči úpadcovi ku dňu 30.11.2000. Žalovaný si takto voči žalobcovi započítal svoj záväzok vo výške 1 902 942,30 Sk (63 166,10 eur) , vyplývajúci zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa X.XX.XXXX, ktorou žalobca postúpil na žalovaného pohľadávku vo výške 196 268,80 Sk (6 514,93 eur) voči dlžníkovi Nemocnica s poliklinikou Bánovce nad Bebravou; Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa XX.X.XXXX, ktorou žalobca postúpil na žalovaného pohľadávku voči dlžníkovi OFZ Trading a.s. vo výške 396 768,- Sk (13 170,28 eur) ; Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa XX.XX.XXXX, ktorou bola postúpená pohľadávka na žalovaného voči dlžníkom Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky a NsP Kráľovský Chlmec vo výške 605 829,- Sk (20 109,84 eur) a Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa XX.XX.XXXX, ktorou bola postúpená pohľadávka na žalovaného voči dlžníkovi Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a NsP Ilava vo výške 704 076,50 Sk (23 371,06 eur) . Žalobca dôvodil, že uvedené zmluvy boli podpisované v čase podania návrhu na konkurz konateľom úpadcu a v zmysle zák. č. 328/1991 Z.z. (Zákon o konkurze a vyrovnaní) môže dlžník nakladať s majetkom iba so súhlasom predbežného správcu, inak je jeho právny úkon neplatný. V čase, keď došlo k podpísaniu uvedených zmlúv, bol už ustanovený predbežný správca a predbežný správca súhlas na uzavretie zmluvy nedal. Na základe uvedeného zároveň žiadal, aby bola žalovanému uložená povinnosť vrátiť do konkurznej podstaty úpadcu sumu 1 902 942,30 Sk (63 166,10 eur) . Na potvrdenie uvedených skutočností žalobca predložil všetky vyššie uvedené zmluvy, určenia neplatnosti ktorých sa domáha.

Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť.

Rozsudkom zo dňa 26.10.2005, č.k. 2Cbi/49/2003-62 súd žalobe vyhovel. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Obo 1/2006 zo dňa 17.5.2007 bol rozsudok zrušený a vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Keďže podaním doručeným súdu dňa 10.7.2012 vzal žalobca žalobu v časti o určenie neplatnosti Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa XX.X.XXXX uzavretej medzi TORY - leas, spol. s r.o. Košice ako postupcom a MAKOS Trade s.r.o. ako postupníkom a o uloženie povinnosti žalovanému vrátiť do konkurznej podstaty úpadcu sumu 13 170,3 eur späť a žiadal v uvedenej časti konanie zastaviť, súd v súlade s § 95 ods. 1, 2 konanie zastavil.

Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1.6.2000, č.k. 5K/26/00-14, právoplatného dňa 1.6.2000 súd zistil, že do funkcie predbežného správcu dlžníka TORY - leas, spol. s r.o. Košice bol ustanovený JUDr. Michal Roháč. Z uznesenia zo dňa 11.12.2000 je nepochybné, že bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti TORY - leas, spol. s r.o. a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. J. N.. Na schôdzi konkurzných veriteľov dňa 3.10.2001 bol tento zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a za nového správcu konkurznej podstaty bola ustanovená žalobkyňa - H.. D. E..

Z už vyššie uvedených zmlúv o postúpení pohľadávok a oznámenia o započítaní záväzkov a pohľadávok súd zistil pravdivosť žalobcom uvádzaných tvrdení v žalobe ohľadom účastníkov zmlúv, výške prevádzaných pohľadávok a výške odplaty. Napokon, uvedené tvrdenia žalovaný ani nerozporoval.

Z obsahu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa X.XX.XXXX súd zistil, že žalobca ňou postúpil na žalovaného pohľadávku vo výške 196 268,80 Sk voči dlžníkovi Nemocnica s poliklinikou Bánovce nad Bebravou. Z listu Nemocnice s poliklinikou Bánovce nad Bebravou zo dňa X.XX.XXXX súd zistil, že

dňa 5.5.2000 bola z účtu NsP v prospech spoločnosti Mediko spol. s r.o. ako pôvodnému veriteľovi uhradená suma 196 268,82 Sk. Zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa XX.XX.XXXX zistil, že ňou bola postúpená pohľadávka na žalovaného voči dlžníkom Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky a NsP Kráľovský Chlmec vo výške spolu 605 829,- Sk. Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky listom zo dňa 4.7.2006 oznámila, že dňa 7.4.2006 uhradila veriteľovi MAKOS Trade na základe exekučného príkazu č. 310/04 istinu spolu s príslušenstvom vo výške 655 529,- Sk. Zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa XX.XX.XXXX zistil, že ňou boli postúpené pohľadávky na žalovaného voči dlžníkovi Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves vo výške 594 582,50 Sk a NsP Ilava vo výške 109 494,- Sk, spolu vo výške 704 076,50 Sk. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves listom zo dňa 28.10.2003 oznámila, že dňa 9.10.2002 bola uhradená suma vo výške 594 582,50 Sk na účet spoločnosti MAKOS Trade s.r.o.

Podľa § 9c zák. č. 328/1991 Z.z. (právna úprava platná a účinná v rozhodnom čase) , dlžník môže nakladať s majetkom iba so súhlasom predbežného správcu, inak je jeho právny úkon neplatný.

Neplatnosť právneho úkonu podľa tohto ustanovenia je neplatnosťou absolútnou, t.j. právne úkony týkajúce sa majetku dlžníka sú neplatné priamo zo zákona. Súhlas predbežného správcu na tieto konkrétne úkony daný nebol, ktorá skutočnosť je nepochybná z prehlásenia JUDr. Michala N. zo dňa 16.4.2007, ktorým jednoznačne deklaruje, že konateľom spoločnosti ani žiadnym iným osobám oprávnenie nakladať s majetkom spoločnosti žiadnou formou nebol daný. Uzavretie uvedených zmlúv je nesporne nakladaním s majetkom spoločnosti, nie je bežnou obchodnou činnosťou úpadcu, a preto ak úpadca urobil úkony, ktorými nakladal s majetkom spoločnosti, sú tieto zo zákona podľa už vyššie citovaného § 9a ZKV absolútne neplatné. Keďže Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa X.XX.XXXX je absolútne neplatná, nevznikla z nej žiadna pohľadávka, a preto ani nemohlo dôjsť k jej započítaniu. Absolútna neplatnosť sa z rovnakých dôvodov vzťahuje aj na zmluvy zo dňa 4.10.2000, 10.11.2000, 13.11.2000 a Oznámenie o započítaní zo dňa XX.XX.XXXX.

Pokiaľ ide o uplatnený nárok na vrátenie sumy 49 995,81 eur do konkurznej podstaty úpadcu je nepochybné, že žalovaný prijal plnenia z absolútne neplatných zmlúv, preto je jeho povinnosťou tieto do konkurznej podstaty vrátiť, a to sumu 655 529,- Sk (NsP Nové Zámky) a sumu 594 582,50 Sk (NsP Spišská Nová Ves) , spolu 1 250 111,50 Sk, t.j. 41 496,10 eur (§ 451 zák. č. 40/1964 Z.z.) .

Účastníci sú v konaní zaťažení tzv. dôkazným bremenom, ktorým sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť i vtedy, keď určitá skutočnosť významná pre rozhodnutie vo veci samej podľa hmotného práva nebola preukázaná, resp. nemohla byť preukázaná (teda nie je možné prijať záver ani o jej nepravdivosti) . Dôkazné bremeno ohľadom určitých skutočností má ten účastník konania, ktorý ich tvrdí.

V prejednávanej veci žalobca tvrdí, že mu vznikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia aj vo výške 8 499,72 eur, uvedenú skutočnosť však nijak nepreukázal, preto súd nárok v tejto časti ako nepreukázaný zamietol.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 2 prvá veta O.s.p. v spojení s § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p.

V zastavenej časti bol úspešný žalovaný, keďže to bol procesný úkon žalobcu (späťvzatie žaloby) , pre ktorý bolo konanie zastavené. Žalovaný bol úspešný aj v časti, v ktorej bola žaloba zamietnutá. Žalobca bol úspešný v časti, kde žalobe bolo vyhovené. V konečnom dôsledku bol pomer úspechu účastníkov konania približne polovičný, preto súd rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá na náhradu trov právo (§ 142 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.