KSKE 2 Cbi 8/2007 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cbi 8/2007

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Cbi 8/2007

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cbi/8/2007 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7706200354 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Varhalíková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7706200354.6

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Y. - X. poisťovňa, a.s., T. rad 4, W., G.: XX XXX XXX, proti žalovanému JUDr. Miloslav Pinčák, Skladná 38, Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu Y. F. družstvo F. so sídlom v F., G.: XX XXX XXX, o zaplatenie 88 589,- Sk (2 940,62 eur) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie žaloby vo výške 1 705,37 eur a v tejto časti konanie zastavuje.

Nárok žalobcu na zaplatenie 1 235,24 eur titulom pohľadávky proti podstate súd vylučuje na samostatné konanie, ktoré sa bude viesť na príslušnom súde, v ktorom konaní bude rozhodnuté aj o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou zo dňa 10.1.2006 domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 88 589,- Sk s 13% ročným úrokom z omeškania od 1.5.2003 do zaplatenia titulom dlžného poistného za obdobie od 1.4.2003 do 30.4.2003, t.j. do zániku poistenia pre neplatenie na základe poistnej zmluvy XXX-XXXXXXXXXX uzatvorenej dňa 12.12.2001 (povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel) . Vzhľadom k tomu, že poistná zmluva bola uzatvorená pred vyhlásením konkurzu úpadcu - dlžníka, ale dlžné poistné je za obdobie od vyhlásenia konkurzu, uvedenú pohľadávku si prihlásil žalobca u správcu konkurznej podstaty úpadcu aj ako pohľadávku proti podstate.

Žalovaný, ako to vyplýva z jeho písomného vyjadrenia zo dňa 29.4.2008, ako aj prehlásenia na pojednávaní dňa 30.5.2012, potom, ako si žalobca prihláškou prihlásil pohľadávku proti podstate vo výške 88 589,- Sk, ešte v konkurznom konaní čiastočne uznal pohľadávku žalobcu, a to vo výške 26 615,- Sk, t.j. vo výške, ktorá zodpovedá počtu 29 motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov, ktoré boli u žalobcu poistené v čase od 1.4.2003 do 30.4.2003, kedy došlo k zániku poistnej zmluvy. Zostávajúcu čiastku, ktorú si žalobca uplatnil, neuznal, a to z dôvodu, že táto čiastka pokrýva poistenie motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov, ktoré za uvedené obdobie neboli v majetku žalovaného.

V priebehu konania žalobca písomným podaním označeným ako späťvzatie žalobného návrhu v časti istiny do sumy 821,92 eur, doručeným príslušnému súdu dňa 14.5.2012, zobral žalobný návrh v časti istiny do sumy 821,92 eur späť z dôvodu, že uvedená dlžná suma tvorí dlžné poistné za vyradené motorové vozidlá k dátumu 21.3.2003, pričom išlo o poistné za motorové vozidlá MI XXXX, MI XXXX, MI XXXX, MI XXXX, MI XXXX, MI XXXX, MI XXXX, MI XXX AE, MI XXX AR, MI XXX AR, MI XXX AH, MI XXX AE, MI XXX AH, MI XXX AR, MI XXX AP.

Na pojednávaní dňa 30.5.2012 žalobca zotrval na uvedenom čiastočnom späťvzatí žaloby do sumy 821,92 eur a s prihliadnutím aj na vyhlásenie žalovaného, že ešte v konkurznom konaní uznal pohľadávku žalobcu vo výške 26 615,00 Sk (883,45 eur) , aj v tejto časti zobral žalobu späť. Celkovo

teda zobral žalobu späť do výške 1 705,47 eur a v tejto časti žiadal konanie zastaviť, s čím žalovaný na uvedenom pojednávaní súhlasil a voči späťvzatiu nemal námietok.

Podľa § 96 ods. 1, 2 O.s.p., navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Vzhľadom k tomu, že žalobca v priebehu konania zobral žalobu späť vo výške 1 705,37 eur, s čím žalovaný súhlasil, súd v súlade s ustanovením § 96 ods. 1, 2 O.s.p. pripustil späťvzatie žaloby vo výške 1 705,37 eur a v tejto časti konanie zastavil.

V súlade s ustanovením § 112 O.s.p., súd nárok žalobcu na zaplatenie 1 235,24 eur s príslušenstvom vylúčil na samostatné konanie, v ktorom súd rozhodne aj o trovách tohto konania.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.