KSKE 2 Co 107/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 107/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 107/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/107/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606212385 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606212385.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov 1.V.. V. K. a 2. S. K., oboch bývajúcich v G. W. Č.. XXX, zastúpených JUDr. Martou Konkoľovou, advokátkou so sídlom na Jarmočnej 79 v Starej Ľubovni, proti žalovanému TAUBER s.r.o., Tepličská cesta č. 12, Spišská Nová Ves, IČO: 36 184 918, zastúpenému JUDr. Petrom Fábrym, advokátom so sídlom na Starosaskej č. ll v Spišskej Novej Vsi, o bezplatné odstránenie vád, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi 2C/184/2006-245 zo dňa 3.2.2011,

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej vyhovujúcej časti a výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozhodol, že žalovaný je povinný bezplatne vykonať na nehnuteľnosti, rodinnom dome žalobcov v l. a 2. rade, v G. W., súpisné číslo l67, zapísaný na liste vlastníctva č. XXX, katastrálne územie G. W., nasledovné úpravy:

- zdemontovať škridlu a povysávať nečistoty z paropriepustnej fólie,

- prelepiť vodorovné spoje paropriepustnej fólie buď obojstranne lepiacou páskou alebo tmelom na tento účel vyrobený,

- vymeniť poodlamované škridly za nové škridly,

- prepracovať drevený podklad po fóliové pásy úžľaby tak, aby presah dreveného podkladu presahoval za fóliu a vyhotoviť stojatú vodnú drážku , medzeru medzi škridlami a úžľabím utesniť Compribandom,

- vyhotoviť výpočet upevňovacích prostriedkov proti saniu a tlaku vetra STN P ENV l99l - 2-4,

- všetky škridly na ploche cez 60 stupňov sklonu pripevniť k laťovaniu podľa výpočtu ,

- všetky rezané škridly prichytiť k laťovaniu,

- všetky krajové škridly prichytiť vypočítanými kotviacimi prvkami,

- prichytiť minimálne každú tretiu škridlu na danom sklone 55 stupňov,

- vyhotoviť oplechovanie ukončenia paropriepustnej fólie do žľabu, alebo ukončiť oplechovanie minimálne 3 cm za dreveným obkladom presahom krovu , ak nebude prerobený žľab,

- odstrániť papierové zvyšky zo sieťky proti vlietaniu vtákov do medzery medzi škridlou a fóliou,

- prerobiť detail prechodu oplechovania medzi škridlou a zvislým múrom tak, aby voda stekajúca po múre odtekala na strechu a poza oplechovanie do podkrovného priestoru, zvislé oplechovanie zapustiť do muriva - omietky,

- vymeniť parapetné plechy za neprederavené vrutovými kotvami, za plechy nové,

- nové parapetné plechy medzi sebou spojiť jednoduchou ležatou drážkou,

- nové plechy k parapetom pripojiť pomocou príponiek,

a to všetko vykonať v lehote 60 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcom v l. a 2. rade trovy konania vo výške l l26,ll Eur , z toho na účet právneho zástupcu JUDr. Bohuša Ježíka vo výške 390,85 Eur a na účet JUDr. Marty Konkoľovej 735,26 Eur a to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves preddavkované trovy štátu vo výške 385,27 Eur do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Súd návrh žalobcov v l. a 2. rade v časti odstránenia vád:

bod 9 petitu návrhu - všetky škridly pri ukončení strešnej plochy pri žľabe pripevniť,

bod l0 petitu návrhu - prichytiť minimálne každú tretiu škridlu na danom sklone pod 55 stupňov,

bod ll petitu návrhu - prerobiť oplechovanie v priechode zo škridly na drevené časti vikierov zamietol.

Rozsudok odôvodnil tým, že žalobcovia sú vlastníkmi rodinného domu súp.č.167, nachádzajúceho sa v G. W., zapísaného na LV Č.. XXX, kat.úz. G. W.. V mesiaci október 2003 ústnou formou uzavreli so žalovaným zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol výkon prác, a to demontáž krytiny, montáž paropriepustnej fólie, vyhotovenie dodávky a montáže latovania, betónovej škridly, vrátane doplnkových výrobkov, klampiarskych výrobkov a oplechovania parapetov. V novembri 2004 pri víchrici došlo k poruche na strešnom plášti odfúknutím krytiny. Žalobcovia podali u žalovaného reklamáciu podaniami z 30.10.2005 a 3.11.2005 a 5.4.2006. Pred podaním návrhu na súd žalobcovia na svoje náklady dali vypracovať znalecký posudok znalcom V.. N. C., ktorý v posudku uviedol, že nebola dodržaná pri montáži krytiny technická norma a podľa ním popísaných nedostatkov žiadali žalobou odstránenie nedostatkov. Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní vyhodnotiac výpovede svedkov dospel k záveru, že žalovaný realizoval kompletnú dodávku strechy. Znaleckým dokazovaním znalec V.. N. Q., C.. jednoznačne skonštatoval, že zo strany žalovaného nebol dodržaný technologický postup, čo bolo hlavnou príčinou poškodenia strechy. Pokiaľ by nebol vadný technologický postup pri práci, nedošlo by k poruche na strešnom plášti odfúknutím krytiny. Subdodávateľ C. I. robil strechu aj svedkyni J. I., susede žalobcov, tam zrejme dodržal technologický postup, pretože jej strecha pri víchrici v novembri 2004 mala strhnuté len 3 škridle, preto neobstojí obrana žalovaného, že nemôže niesť zodpovednosť za vis major, teda za víchricu. Svedok V.. N. C. pôsobiaci ako znalec skonštatoval, že v každej lokalite realizácia stavby, aj strechy musí byť projektovaná podľa klimatických podmienok, zhotoviteľ mal spracovať statický prepočet alebo požadovať od žalobcov, aby prepočet predložili, inak na opravu strechy nenastúpi. Zhotoviteľ celú realizáciu strechy ponechal na subdodávateľov, ale v intenciách zákona nesie zodpovednosť sám. Za irelevantnú považoval súd aj obranu žalovaného, že na naliehanie žalobcov znížiť rozpočet nepriklincoval všetky škridle. Ako zhotoviteľ diela mohol z takého dôvodu od zmluvy odstúpiť, čo však neurobil. Pri zhotovení stavby je 3 roky záručná doba. Rekonštrukcia strechy bola realizovaná v mesiaci november 2003, vady diela boli zistené po víchrici, ku ktorej došlo 19.11.2004. Žalovaný uznal, že mal telefonicky nahlásenú reklamáciu a bol aj na tvári miesta. K reklamácii však stanovisko nezaujal. Žalobcovia podacími lístkami deklarovali aj písomné reklamácie podané 5.4.2006 a 10.4.2006. Žalobcovia preto právo uplatnili v 3-ročnej premlčacej lehote, a to podaním návrhu na súd 19.10.2006, preto súd na vznesenú námietku premlčania žalovaným neprihliadol. Potom akceptujúc závery znaleckého posudku Ing. Faitha vyhovel nárokom žalobcov v 1. a 2.rade vyjmúc uplatnených

nárokov v bode 9,10 a 11, pretože uplatnené nároky nemajú oporu v znaleckom posudku a v tejto časti žalobu zamietol.

Pri právnom posúdení nároku vychádzal z ust. §§ 100 ods. 1, 101 a 102 OZ a ďalej z ustanovení §§ 631, 663 ods. 1,2, 646 ods. 1,3, 647 a 648 os. 1 OZ.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a priznal žalobcom v 1. A 2.rade plnú náhradu trov konania, pretože neúspech mali len v nepatrnej časti a rozhodnutie záviselo od znaleckého posudku, preto priznal trovy, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku z návrhu vo výške 99,50 € a z priznaných trov právneho zastúpenia vo výške 390,85 € v prospech právneho zástupcu JUDr. B. Ježíka a vo výške 635,76 € v prospech JUDr. Konkoľovej. Potom rozpísal v odôvodnení z čoho tieto trovy pozostávajú. Nepriznal uplatnené trovy ohľadom odmeny za spracovanie znaleckého posudku V.. C., pretože bol spracovaný pred podaním návrhu na súd a o trovách štátu rozhodol podľa § 148 ods. 1 O.s.p. a zaviazal žalovaného k úhrade preddavkovaných trov štátu vo výške 385,27 € za vypracovaný znalecký posudok znalcom V.. Q..

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný. Žiadal zrušiť napadnutý rozsudok a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

V dôvodoch odvolania poukázal na to, že súd prvého stupňa nesprávne posúdil odbytový rozpočet ako súčasť zmluvy, pretože tento nebol nikým odsúhlasený ani podpísaný. Poprel, že by prevzal sumu 605.000,-Sk a tvrdil, že finančné prostriedky boli vyplatené len na základe vystavenej faktúry vo výške 201.686,-Sk. Namietal, že súd prvého stupňa nesprávne zhodnotil rozsah strechy, pretože svedkovia ako subdodávatelia žalovaného vykonávali porývačské práce v rozsahu len 226 m2, t.j. cca 70 % z plochy strechy, ktorá bola 340 m2. Svedkovia ako živnostníci strechári ročne zhotovia desiatky striech a s odstupom 5 rokov nie je možné určiť presnú pozíciu, kde a kedy vykonávali a kedy ukončili pokrývačské práce. Ďalej konštatoval, že svedok C. B. nehovoril pravdu, lebo tvrdil, že na stavbe pracovali zamestnanci firmy TRAUBER s.r.o., i keď to nie je pravda, pretože strecha bola robená sudodávateľským spôsobom. Tiež namietal výpovede svedkov I. Y. a N. Y., aj svedka I., ktorých výpoveď považuje za účelovú a tendenčnú. Konštatoval, že súd nedostatočne zistil skutkový stav a nevenoval dostatočnú pozornosť na zistenie dôležitých faktorov, či, kedy a v akom rozsahu realizoval časti strechy žalovaný. Na záver uviedol, ktoré práce vykonával a ktoré nie. Skonštatoval, že k oprave strechy došlo v roku 2005, ako to uvádza žalobkyňa v 1.rade, kde konštatuje, že je potrebné prichytiť škridle, ako ju informovala firma, ktorá túto strechu opravovala. Zdôraznil, že v roku 2004 bola v Tatrách víchrica a podľa ust. § 420 ods. 2 OZ sa zodpovednosti za škodu zbaví ten, kto preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou.

Žalobcovia sa k odvolaniu nevyjadrili.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že neboli dôvody ani pre zmenu, ani pre zrušenie rozsudku.

Proti § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia na zdôraznenie správnosti len dopĺňa, že podľa § 633 ods. 1, 2 OZ, ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

Podľa § 648 ods. 1 OZ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

Vychádzajúc z týchto ustanovení aj odvolací súd považuje za správne, keď bol žalovaný zaviazaný vykonať bezplatné odstránenie vád, ktoré vznikli tým, že nebolo dielo vykonané v súlade s technickou normou, ktorá existuje na dodávku typu strechy, ktorý realizoval žalovaný v rámci opravy. Súd prvého stupňa zamietol návrh v časti, v ktorej nebolo preukázané, že by bola porušená technická norma, za tohto stavu sa súd prvého stupňa vyporiadal aj s námietkami uvedenými v odvolaní žalovaného, a preto odvolací súd vychádzajúc z objektívnej zodpovednosti zhotoviteľa za škodu vykonaného diela potvrdil napadnutý rozsudok vo vyhovujúcej časti podľa § 219 ods. 1 O.s.p., aj vo výroku o trovách konania, ktoré boli súdom prvého stupňa správne vyčíslené.

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože odvolateľ v odvolacom konaní nemal úspech a žalobcovia náhradu odvolacích trov neuplatnili.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.