KSKE 2 Co 108/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 108/2012

KS v Košiciach, dátum 12.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 108/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/108/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110223776 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110223776.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu : JUDr. Viery Bodnárovej a sudcov JUDr. Ota Jurča a JUDr. Miroslava Sogu vo veci žalobcu : Y. V., V., M.. L. XX/A, K.: XX XXX XXX, proti žalovanej : K. H., W.. XX.X.XXXX, bytom V.K., W. H. X/X, zast. N. H., bytom V., W. H. X/X, o vypratanie bytu, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 35C/264/2010-44 z 20.10.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v spojení s opravným uznesením č.k. 35C/264/2010-55 z 30.1.2012.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanej povinnosť spolu so všetkými, ktorí s ňou bývajú, vypratať byt č. 2, nachádzajúci sa U. V., W. H. Č..X, pozostávajúci z jednej izby, kuchyne a príslušenstva a odovzdať ho žalobcovi do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 99,50 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Opravným uznesením opravil úvodnú časť svojho rozsudku č.k. 35C/264/2010-44 z 20.10.2011 odstránením nesprávností, ku ktorým došlo pri písomnom vyhotovení rozsudku, a to tak, že oddelil sídlo žalobcu čiarkou od miesta sídla žalobcu. Uviedol správne poštové smerové číslo a vypustil pri určovaní predmetu konania slovo zaplatenie, keďže v písomnom vyhotovení rozsudku nesprávne v úvodnej časti uviedol sídlo žalobcu, poštové smerové číslo žalobcu a nesprávne označil predmet konania ako zaplatenie, vypratanie bytu, i keď predmetom konania bola iba žaloba o vypratanie bytu.

Pri rozhodovaní o veci samej vychádzal zo zistenia, že rozhodnutím o pridelení bytu č.j. BYT/0767/19890 z 30.10.1990 žalovanej bol Obvodným národným výborom Košice I pridelený byt, nachádzajúci sa v V., W. H. X, nachádzajúci sa na prízemí, byt č. 2, pozostávajúci z jednej izby, kuchyne a príslušenstva. Upomienkou z 2.3.2010 právny predchodca žalobcu vyzval žalovanú na zaplatenie dlžnej sumy na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu vo výške 9.146,68 €. Listom z 3.3.2010 žalovanej bola daná výpoveď z nájmu v zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ OZ z dôvodu, že hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a to tým, že nezaplatila nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu. Výpoveď jej bola doručená 31.3.2010. Ďalej vychádzal zo zistenia, že zaplatenie nedoplatku za nájom a úhrady za plnenia poskytované s nájmom bytu je predmetom exekúcie.

Vychádzajúc z § 871 OZ, § 710 ods. 1,2,4 OZ, § 711 ods. 1 písm. d/, ods. 6 a § 712a ods. 3 OZ, s prihliadnutím na vykonané dokazovanie, dospel k záveru, že žalovanej zo strany žalobcu bola daná

platná výpoveď z nájmu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ OZ z dôvodu neplatenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu za dobu dlhšiu ako 3 mesiace. Táto výpovedná lehota uplynula 30.6.2010. Mal za to, že žalovaná nepreukázala, aby v čase doručenia výpovede z nájmu bola v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, preto nedošlo k predĺženiu výpovednej lehoty o ochrannú lehotu šiestich mesiacov. Žalovaná nepodala na súde návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu. Uzavrel, že 30.6.2002 (správne 2010) uplynula 3-mesačná výpovedná lehota, preto od 1.7.2010 žalovaná užíva byt bez právneho titulu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žalobe vyhovel a uložil jej povinnosť byt vypratať. Bytovú náhradu žalovanej nepriznal, nakoľko v zmysle § 712a ods. 3 OZ jej nevznikol na ňu nárok. Zároveň podľa záveru súdu prvého stupňa neboli zistené žiadne dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by jej vznikol nárok aspoň na prístrešie.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalovaná prostredníctvom svojho zástupcu. Domáhala sa pridelenia náhradného ubytovania. Uviedla, že je vo vážnom ochorení. Na preukázanie pravdivosti tohto tvrdenia pripojila lekársku správu. Ďalej v odvolaní bolo uvedené, že spolu s ňou v spoločnej domácnosti býva syn s družkou a tromi deťmi. K odvolaniu bola pripojená prepúšťacia lekárska správa, z ktorej vyplýva, že žalovaná bola hospitalizovaná na oddelení klinickej onkológie VOÚ v Košiciach od 16.11.2011 do 23.11.2011.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Poukázal na to, že výpoveď nájmu predmetného bytu žalovanej bola doručená v súlade s § 710 ods. 3 OZ v spojení s § 46 O.s.p.. Po uplynutí výpovednej lehoty byt neodovzdala. Užíva ho bez právneho titulu a bezdôvodne sa obohacuje na jeho úkor. Dlhuje na istine čiastku 9.959,17 €. Bol toho názoru, že vo svojom odvolaní neuvádza žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok zrušenie alebo zmenu rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. a napadnutý rozsudok podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Žalovaná v odvolaní namietala nesprávnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa o povinnosti vypratať byt bez zabezpečenia náhradného ubytovania.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa a k odvolacím námietkam udáva :

Podľa § 712a ods. 3 O.s.p., ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. Nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.

Podľa § 711 ods. 1 písm. d/ O.s.p. prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa.

Z cit. § 711 ods. 1 písm. d/ OZ vyplýva, že nájomca môže dať výpoveď podľa tohto zákonného ustanovenia prenajímateľovi v dvoch prípadoch, a to v prípade neplatenia nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace a v druhom prípade, pokiaľ prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Cit. ust. § 712a ods. 3

veta prvá OZ sa vzťahuje na ukončenie nájomného pomeru pre neplatenie nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. V takomto prípade, ak nájomca preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, prináleží mu právo na náhradné ubytovanie.

V danom prípade, ako to vyplýva z obsahu spisu, u žalovanej došlo k ukončeniu nájmu na základe výpovede podľa § 711 ods. 1 písm. d/ OZ z dôvodu, že po dobu viac ako 3 mesiace neuhrádzala nájomné ani úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Vzhľadom na cit. § 712a ods. 3 veta prvá OZ, žalovaná by mala právo na náhradné ubytovanie v prípade, pokiaľ by v konaní o vypratanie bytu preukázala, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov.

Keďže žalovaná nielenže nepreukázala, ale ani len netvrdila, aby bola v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, odvolací súd záver súdu prvého stupňa o tom, že žalovanej nevznikol nárok na bytovú náhradu, považuje za vecne správny.

Z uvedených dôvodov, ako už bolo vyššie uvedené, bol rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s opravným uznesením ako vecne správny potvrdený.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania by mal účastník, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný, v danom prípade žalobca. Tento si však v súvislosti s odvolacím konaním žiadne trovy neuplatnil a žalovaná v odvolacom konaní nebola úspešná, preto bolo rozhodnuté, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.