KSKE 2 Co 118/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 118/2011

KS v Košiciach, dátum 18.01.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 118/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/118/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7909202424 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7909202424.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EuroMAX Slovakia a.s. so sídlom v Trnave, Ferka Urbánka 9, zastúpený Advokátskou kanceláriou Vranovič/Halada s.r.o. so sídlom v Trnave, Hlavná 25, proti žalovanému ZOMA, s.r.o. so sídlom v Pribeníku č. 203, IČO: 36 203 645, zastúpený JUDr. Milanom Weiczenom, Advokátska kancelária Košice, Floriánska 19, o 13.928,81 € s úrokom z omeškania zmluvnou pokutou, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov zo dňa 3.3.2011 č.k. 11C/76/2009-180 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Predmetom konania bola pôvodne žaloba o zaplatenie nájomného vo výške 13.928,81 € s prísl. a zmluvnou pokutou. Ako samostatný nárok si žalobca uplatnil aj úhradu zmluvnej pokuty v zmysle článku 7 zmluvy vo výške 0,05 denne z dlžného nájomného od nasledujúceho dňa po jeho splatnosti. Po začatí konania žalobca v dvoch podaniach, a to zo dňa 8.6.2009 na č.l. 64-69 a zo dňa 11.11.2009 na č.l. 100-103 vzal čiastočne návrh späť z dôvodu zníženia dlhu žalovaného. V treťom podaní zo dňa 11.5.2010 vzal späť žalobu v celom rozsahu.

V dôsledku späťvzatia súd konanie uznesením zo dňa 17.5.2010 zastavil, pričom ohľadom tohto bola vec právoplatne ukončená dňa 30.6.2010. Predmetom konania takto zostal iba nárok žalobcu na úhradu trov konania.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal z toho, že o trovách konania je potrebné rozhodnúť podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p., podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy, ak sa však pre správanie žalovaného vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný nahradiť trovy konania žalovaný. Vychádzal z toho, že v prejednávanej veci žalobca zaslal žalovanému list zo dňa 5.6.2009 označený ako jednostranný započítací prejav. V ňom oznámil žalovanému, že v zmysle ust. § 580 Obč.zákonníka započítavať vzájomné pohľadávky k 5.6.2009 spolu vo výške 6.404,77 €. Žalobca oznámil súdu listom zo dňa 8.6.2009, že po ukončení nájomného vzťahu použil žalovaným uhradenú záruku 6.404,77 € na úhradu dlžnej istiny, jedná sa o započítací prejav žalobcu zo dňa 5.6.2009. Ďalej oznámil, že okrem toho spôsobu zníženia dlhu žalovaného došlo aj k priamemu plneniu zo strany žalovaného v celkovej výške 5.941,40 €. Dlh žalovaného ostal k dátumu podania vo výške 1.582,64 €. V ďalšom podaní zo dňa 11.11.2009 oznámil žalobca súdu, že v dôsledku jeho ďalšieho započítacieho prejavu zo dňa 6.11.2009 bol znížený žalovaný dlh na sumu 582,64 €. V podaní zo dňa 11.5.2010 žalobca informoval súd, že žalovaný mu zostatok k žalovanému dlhu 582,64 € splatil 15.12.2009. Z uvedeného prehľadu ako bol postupne

znižovaný žalovaný dlh vyplýva, že žalobca dôvodne zažaloval dňa 9.3.2009 žalovaného, že mu dlží na nájomnom 13.928,81 €. Žalobca totiž bankovú záruku zloženú žalovaným dňa 26.10.2007 započítal na svoju pohľadávku dňa 5.6.2009, a to po ukončení nájomného vzťahu a počas už prebiehajúceho súdneho konania. Takýto postup mu umožňovala dohoda so žalovaným obsiahnutá v článku 5 bodu 5.2 zmluvy. V tomto bode účastníci dojednali, že žalobca môže, nie je však povinný uspokojiť akýkoľvek svoj peňažný nárok hneď po jeho splatnosti práve v tejto žalovaným zloženej záruky. Žaloba bola podaná dôvodne do celej uplatnenej sumy. Počas konania došlo postupne k zániku uplatňovaného nároku, a to započítaním a tiež zaplatením dlhu.

Pri určení odmeny za právne služby poskytnuté advokátom súd prvého stupňa vychádzal z toho, že žalobca si uplatnil dva samostatné nároky, a to nárok na zaplatenie istiny 13.928,81 € a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, na ktorej sa účastníci dohodli v článku 7 zmluvy. S poukazom na ust. § 13 ods. 3 vyhlášky 655/2004 účinnej do 31.5.2010 pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určuje z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotu a zvyšuje sa o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach. Ďalej s poukazom na ust. § 9 ods. 1 a 10 ods. 3 dospel k záveru, že z hodnoty sporu ohľadom zaplatenia nájomného 13.928,81 € je odmena advokáta 303,74 € a zo zaplatenia dlžného nájomného 1.582,64 € odmena 71,37 € zo zaplatenia 582,64 €, odmena 38,18 €.

Z hodnoty sporu o zaplatenie zmluvnej pokuty 12.710,04 € (5 násobok ročného plnenia) odmena 287,14 € o zaplatenie zmluvnej pokuty 895,17 €, odmena 51,45 € a o zaplatenie zmluvnej pokuty 132 €, je odmena 16,60 €.

Vzhľadom k tomu za prvý úkon právnej pomoci - príprava a prevzatie zastupovania, vrátane prvej porady je odmena advokáta 303,74 € a polovica zo sumy 287,14 €, t.j. 143,57 € za zmluvnú pokutu, spolu 447,31 €.

Za druhý úkon označenia ako podanie žaloby patrí odmena rovnaká, t.j. 447,31 €. Za tretí úkon písomné podanie doručené súdu patrí advokátovi odmena 303,74 € a 25,72 € ako polovica zo základnej sadzby tarifnej odmeny 51,45 € vo veci zaplatenia zmluvnej pokuty kapitalizovanej žalobcom zo sumy 895,17 €, spolu je odmena za tento úkon 329,46 €.

Odmena za štvrtý úkon právnej služby zo dňa 14.12.2009 konanie pred súdom je odmena vo výške 71,37 € za nárok o zaplatenie sumy 1.582,64 + za úkon o zaplatenie zmluvnej pokuty 895,17 € je odmena polovica z 51,45, t.j. 25,72, spolu 97,09 € za tento úkon.

Za piaty úkon právnej služby písomné podanie doručené súdu dňa 13.5.2010 je odmena advokáta 38,18 € ohľadom zaplatenia nájomného vo výške 582,64 €, po ďalšom čiastočnom späťvzatí a 8,30 € ako polovica zo základnej sadzby tarifnej odmeny 16,60, vo veci zaplatenia pokuty z kapitalizovanej žalobcom na 132 €. Spolu odmena za tento úkon 46,48 €.

Ku každému z týchto úkonov patrí advokátovi aj náhrada režijného paušálu vo výške 1/100 výpočtového základu v danom prípade sa jedná o sumu 4 x 6,95 € a 1 x 7,21 €, spolu 35,01 €. Vzhľadom k tomu patrí advokátovi odmena za 5 úkonov právnej pomoci a režijný paušál 1.402,66 €. K tomu mu patrí aj DPH vo výške 19 %, t.j. 266,50 €. Ďalej si advokát uplatnil náhradu cestovných výdavkov pri ceste na pojednávanie dňa 14.12.2009 z Trnavy do Trebišova a späť, 2 x 407 km, t.j. 814 km. Za použitie motorového vozidla mu patrí paušálna náhrada vo výške 0,183 € za km, čo je suma 148,96 €, náhrada za pohonné hmoty pri spotrebe 0,07 l/km pri 814 km činí spotreba pri cene benzínu 1,133 € za liter, 65,48 €.

Okrem toho si žalobca uplatnil aj náhradu za stratu času advokáta stráveného na ceste v deň 14.12.2009 v zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky za 24 polhodín, keďže jedna cesta tam a späť trvala 12 hodín pri tarife 17,59 € za každú polhodinu, spolu 278,16 €. Ďalej žalobcovi patrí aj náhrada, a to alikvotná časť

zaplateného súdneho poplatku, ktorá sa pri späťvzatí žaloby nevracia 8,35 €, spolu náhrada trov konania 2.170,11 €.

Proti tomuto uzneseniu sa včas odvolal žalovaný. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa zmeniť a žalovanému priznať náhradu trov konania vo výške 1.494,62 €, resp. vysloviť, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Žalovaný má za to, že súd nemal aplikovať ustanovenie § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p., keďže žalobca disponoval sumou 6.404,77 €, a preto minimálne v tejto časti nedal príčinu na začatie konania. Má za to, že pohľadávky zanikli ku dňu splatnosti faktúr, ktoré boli predmetom započítacieho prejavu, ktoré zanikli pred podaním návrhu na začatie konania. Uplatňovanie žalovanej sumy vzhľadom k zábezpeke žalovaný považuje za konanie v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, okrem toho ak by súd vychádzal pri rozhodovaní o trovách konania s pomerného úspechu účastníkov konania, čo je základom pravidlom pri rozhodovaní o trovách konania, žalovaný má za to, že účastníci konania boli zhruba rovnako úspešní, a to žalobca vo výške 7.524, 04 € a žalovaný vo výške 6.404,77 €. Vzhľadom k tomu, že touto sumou mohol kedykoľvek disponovať. Namietal, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je nepreskúmateľné, keďže sa súd prvého stupňa náležitým spôsobom nevyporiadal s tým, či návrh bol podaný dôvodne v celom rozsahu.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania ( §214 ods. 2 O.s.p.) podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci aj rozhodol.

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto uznesenia na ktoré v celom rozsahu poukázal aj odvolací súd.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa pokiaľ ide o to, že súd prvého stupňa považoval celý návrh žalobcu tak, ako bol pôvodne podaný za dôvodný. Rovnako sa stotožňuje aj so záverom súdu prvého stupňa, že pre rozhodnutie o trovách konania je potrebné použiť ust. § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p., keďže je nepochybné, že pre správanie sa žalovaného bola žaloba vzatá späť, pričom táto žaloba by bola v čase jej podania úspešná. Správne súd prvého stupňa aj prihliadol k započítacej námietke a k čiastočnému plneniu, a preto aj pokiaľ ide o výšku vyčíslenia trov konania táto je v súlade s advokátskou tarifou a v súlade s ust. § 138 O.s.p..

Odvolacie námietky sú v celom rozsahu neopodstatnené a s týmito námietkami sa už v dôvodoch napadnutého uznesenia náležitým spôsobom vysporiadal súd prvého stupňa, pričom odvolací súd považuje uznesenie súdu prvého stupňa v časti zdôvodnenia použitia ust. § 146 ods. 2 za jasné a náležitým spôsobom odôvodnené.

Z týchto dôvodov krajský súd s poukazom na ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania krajský súd účastníkom nepriznal, keďže ani jeden z účastníkov si v odvolacom konaní žiadne trovy neuplatnil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.