KSKE 2 Co 126/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 126/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 126/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/126/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610204877 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610204877.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, proti odporcovi M. E., bývajúcemu N. C. Č.. XXX, o zaplatenie 780,34 € s príslušenstvom, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, č.k. 13C/22/2010-53 zo dňa 19.apríla 2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi sumu 780,34 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne z uvedenej sumy od 10.7.2008 do zaplatenia a trovy konania vo výške 46,50 € s tým, že uvedené sumy povoľuje súd zaplatiť odporcovi v mesačných splátkach po 300 € počnúc od mája 2011 do zaplatenia, ktoré je povinný zaplatiť vždy do posledného dňa v mesiaci pod následkom straty výhody splátok.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie odporca, z ktorého však nie je zrejmé, čoho sa týmto odvolaním domáha. Nevyplýva z neho ani to, proti ktorému výroku uvedeného rozsudku podáva odvolanie, teda či do istiny, či do úroku z omeškania, alebo proti výroku o trovách konania, prípadne povolení splátok. Súd prvého stupňa vyzval odporcu na odstránenie vád odvolania výzvou zo dňa 6.12.2011 a uložil mu, aby vady odstránil do 10 dní od doručenia uznesenia, ktorým ho k oprave vyzval. Odporca zásielku dvakrát doručovanú neprevzal, preto súd podľa § 49 ods. 4 O.s.p. uložil zásielku na súde a za deň jeho doručenia považuje siedmy deň od odoslania zásielku zo súdu. Keďže posledná zásielka bola odoslaná zo súdu, keďže odporca ani po uplynutí 10 dní od uplynutia siedmeho dňa odo dňa odoslania zásielky vady odvolania neodstránil a bez ich odstránenia nie je možné v odvolacom konaní pokračovať, odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. odmietol odvolanie, pretože nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. a boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, pretože odvolanie bolo odmietnuté.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.