KSKE 2 Co 128/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 128/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 128/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/128/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611218675 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611218675.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice, IČO: 36 211 222, právne zastúpená advokátom JUDr. Marekom Hroudom, Advokátska kancelária, Krmanova 16, Košice, proti žalovanému: A. Q. L., bývajúcemu v O. XXX, o 1.608,07 € a prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 29.2.2012, č.k. 7C/4/2012-69 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej časti, t. j. vo výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 1.608,07 € s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 665,85 € od 1.11.2010 do zaplatenia a s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 942,22€ od 4.3.2011 do zaplatenia. Povolil žalovanému platiť dlžnú sumu s príslušenstvom v mesačných splátkach po 100 €, ktoré je povinný uhrádzať žalobcovi vždy do 15.dňa toho - ktorého mesiaca v roku s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Ohľadom základu nároku súd prvého stupňa dospel k záveru, že tento je daný, a preto s použitím ustanovením zákona 656/2004 Z.z. o energetike a zák. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach návrhu v celom rozsahu vyhovel.

O povolení splátok rozhodol s poukazom na ust. § 160 ods. 1 O.s.p. a o úrokoch z omeškania s poukazom na ust. § 517 ods. 2 O.s.p..

O trovách prvostupňového konania rozhodol za použitia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal v konaní úspech požadoval náhradu trov, tieto nepriznal, keďže zistil, že u žalovaného sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré ho súd k náhrade trov nezaviazal. Vychádzal z toho, že žalovaný žije v Domove dôchodcov, nevlastní žiadny majetok a okrem dôchodku iný príjem nemá, preto mu bolo súdom aj priznané oslobodenie od súdnych poplatkov.

Proti tomuto rozsudku, a to iba proti výroku o trovách konania sa včas odvolal žalobca.

Navrhol v tejto časti zmeniť uznesenie súdu prvého stupňa a priznať mu trovy prvostupňového konania tak, ako ich vyčíslil a zaslal súdu prvého stupňa. Má za to, že na uvedený postup zo strany súdu

nebol skutkový ani právny dôvod. Žalovaný dlhodobo dlhoval žalobcovi sumu za spotrebovanú elektrickú energiu, pričom ho žalobca opakovane a preukázateľne vyzval na úhradu dlhu s varovaním, že si svoje nároky uplatní na súde. Pohľadávka bola predmetom vymáhania pred podaním návrhu v rámci tzv. mimosúdneho inkasa, t.zn., že v období od apríla 2011 do októbra 2011 bol navrhovateľ opakovane oslovený pracovníkom inkasnej spoločnosti, ktorá sa snažila pohľadávku od odporcu mimosúdne vymôcť. Má za to, že odporca nakoniec svoj záväzok voči navrhovateľovi uznal, aj keď to z odôvodnenia rozhodnutia výslovne nevyplýva. Iba z výpovedi odporcu vyplynulo, že v domove dôchodcov býva so svojou manželkou a ich spoločný príjem je viac ako 700 €. Vzhľadom na uvedené súd dospel k záveru, že odporcovi umožní dlh splatiť vo forme pravidelných splátok vo výške 100 €, čo navrhovateľ je ochotný akceptovať. Má za to, že v odôvodnení rozhodnutia sa neuvádzajú žiadne skutočnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ozrejmovali majetkovú situáciu odporcu. Žalovaný poberá pomerne vysoký dôchodok aj po zaplatení všetkých poplatkov spojených s bývaním a životných nákladov mu aj tak ostane pomerne vysoká suma, s ktorou vie naložiť podľa vlastného uváženia, bez toho, aby tým bol ohrozený jeho život.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci aj rozhodol.

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody uznesenia v napadnutej časti, na ktoré v celom rozsahu poukazuje aj odvolací súd.

Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa v tom smere, že v danom prípade sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie trov prvostupňového konania. Z vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva, že žalovaný spolu so svojou manželkou sú bezmajetní, žijú v domove dôchodcov a ich jediným príjmom je dôchodok, a preto bol daný dôvod na to, aby aj žalovanú pohľadávku žalovaný hradil formou mesačných splátok.

Za tejto situácie preto ohľadom trov konania odvolací súd považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa za vecne správne, a preto ho v tejto časti potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania krajský súd účastníkom nepriznal, keďže žalobca, resp. jeho právny zástupca trovy nevyčíslil a žalovaný žiadne trovy neuplatnil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.