KSKE 2 Co 132/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 132/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 132/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/132/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111213498 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111213498.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B.. B. P., sudcu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, Stará cesta č. 3, proti žalovanej: Slovenskej republike - Ministerstvo spravodlivosti, Bratislava, Župné námestie č. 13, o peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu odmeňovania žalobcu v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, zo dňa 1.3.2012, č. k. 19C/124/2011-20 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Návrh na prerušenie konania zamieta.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným uznesením konanie zastavil a žalovaného náhradu trov konania nepriznal.

Rozhodnutie zdôvodnil ustanovením § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, keďže mal za to, že žalobca nie je oslobodený od súdnych poplatkov z návrhu na začatie konania. Pokiaľ ide o námietku žalobcu týkajúcu sa oslobodenia od poplatkov v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. j/ zákona č. 71/1992 Z. z. súd prvého stupňa skonštatoval, že žalobca žiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov a argumentoval tým, že je oslobodený podľa tohto ustanovenia. Keďže súd má za to, že nie je oslobodený v súlade s týmto ustanovením, vyzval ho na zaplatenie súdneho poplatku podľa položky 7d písm. b/, a preto dospel k záveru, že je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 3.807,50 eur. Keďže ku dňu rozhodnutia žalobca súdny poplatok nezaplatil, preto súd konanie zastavil.

O trovách konania rozhodol s poukazom na ustanovenie § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., avšak vzhľadom k tomu, že žalovanému žiadne preukázateľné trovy nevznikli rozhodol tak, že mu náhradu trov konania nepriznáva.

Proti tomuto uzneseniu sa včas odvolal žalobca. Navrhol zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a uložiť mu, aby v konaní pokračoval. V prípade, že sa s jeho názorom odvolací súd nestotožní, navrhol prerušiť konanie podľa § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. až do doby, pokiaľ nebude vo veci rozhodnuté Súdnym dvorom Európskej únie so žiadosťou o rozhodnutie o predbežnej otázke.

Zotrval na svojom tvrdení, že podľa § 4 ods. 1 písm. j/ zákona o súdnych poplatkoch v platnom znení je oslobodené okrem iného aj súdne konanie vo veciach ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verenej správy. Má za to, že v danom konaní nejde o nároky podľa zákona 365/2004 Z. z., ale v dôsledku zákona 122/2005 Z. z., dochádzalo k rozdielnemu odmeňovaniu sudcov SR v porovnaní so sudcami Špeciálneho súdu a tento stav bol zapríčinený Slovenskou republikou - Národnou radou Slovenskej republiky. Žalovaný Slovenská republika je zastúpený Ministerstvom spravodlivosti ako ústavným orgánom štátnej správy a žalobca sa domáha ochrany voči opatreniu orgánu verejnej správy. Poukázal na to, že nezákonný zásah vo veci odmeňovania sudcov bol konštatovaný aj v náleze Ústavného súdu.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci aj rozhodol.

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto uznesenia, na ktoré v celom rozsahu poukazuje aj odvolací súd a so záverom súdu prvého stupňa v tom smere, že žalobca nie je oslobodený od platenia súdnych poplatkov, sa v celom rozsahu stotožňuje.

Preto podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil. Pokiaľ ide o návrh žalobcu na prerušenie konania podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. až do doby pokiaľ nebude vo veci rozhodnuté Súdnym dvorom Európskej únie, odvolací súd má za to, že nie je daný dôvod na prerušenie konania s poukazom na ustanovenia § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Žalobca nepreukázal dôvody na prerušenie tak, ako sú uvedené v ustanovení § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p., keďže súd nerozhodol o tom, že požiada Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy.

Z týchto dôvodov návrhu na prerušenie konania nevyhovel.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.