KSKE 2 Co 14/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 14/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 14/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510209290 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510209290.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zložení z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča, v právnej veci žalobkyne H. Y., G. I. H. J.. H. XX, zastúpenej Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava 1, F.: XXXXXXXX, kancelária Košice, Moyzesova 18, proti žalovanému I. I., bytom E. XXX/XX, S. J. G., o náhradu škody na zdraví, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, zo dňa 7.9.2011, č.k. 7C/269/2010-55 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa sa domáha proti žalovanému zaplatenia 1.337,45 € s 9 % úrokom z omeškania ročne 1.337,45 € od 20.7.2010 do zaplatenia.

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalobkyni 1.337,45 € s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 1.337,45 € od 20.11.2010 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti nárok žalobkyne na úroky z omeškania zamietol a uložil žalovanému zaplatiť Slovenskej republike na účet Okresného súdu Košice-okolie súdny poplatok z návrhu v sume 80 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Na základe vykonaného dokazovala vzal za preukázaný, že žalovaný dňa 18.8.2008 spôsobil žalobkyni poškodenie zdravia tak, že ju po predchádzajúcej hádke fyzicky napadol a spôsobil jej zlomeninu nosových kostí s posunom, pomliaždenie hlavy a tváre a podvrtnutie krčnej chrbtice s dobou liečenia 44 dní, pričom za tento skutok bol uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví a podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov so skúšobnou dobou v trvaní 18 mesiacov. Svojim protiprávnym konaním spôsobil žalobkyni škodu na zdraví spočívajúcu vo vytrpenej bolesti v súvislosti so zraneniami, ktoré jej spôsobil a ich liečením a odstraňovaním následkov. Preto súd uložil žalovanému zaplatiť žalobkyni z titulu škody na zdraví, teda bolestného sumu 1.337,45 € (100 bodov x 13,37 €) , pričom vychádzal zo znaleckého posudku o bolestnom, ktorý pre potreby hodnotenia bolestného bol ustálený v roku 2009, kedy bolo možné prvýkrát vydať tento posudok.

Pokiaľ žalovaný vzniesol započítaciu námietku, keďže nenavrhol, aby mu bolo priznané viac ako si uplatnila žalobkyňa, avšak žiadal, aby bola vykonaná kompenzácia dlhu, ktorý má žalobkyňa voči nemu mal súd prvého stupňa za to, že táto kompenzačná námietka neobstojí, keďže nepreukázal poskytnutie pôžičky a súd mal za to, že ďalšie dokazovanie nevykoná, keďže pôžička nie je splatná. Z výpovedí

žalovaného súd zistil, že splatnosť pôžičky bola viazaná na zamestnanie sa žalobkyne a žalobkyňa sa doposiaľ nezamestnala, je v hmotnej núdzi a nie je možné započítať nesplatnú pohľadávku so splatnou. O úrokoch z omeškania rozhodol s poukazom na ust. § 517 ods. 1, 2 OZ v spojení s § 3 ods. 1 vládneho nariadenia č. 87/1995 Z.z. a preto uložil žalovanému zaplatiť žalobkyni 9 % úrok z omeškania ročne z priznanej sumy a to odo dňa 20.11.2010, t.j. nasledujúceho dňa potom, čo mu bol doručený návrh na začatie konania s prílohami, kedy sa podľa súdu prvého stupňa žalovaný dostal do omeškania s plnením dlhu. V časti úrokov od 23.7.2010 do 19.11.2010 žalobu zamietol, keďže žalobkyňa nepreukázala, že by pred podaním návrhu vyzvala žalovaného na zaplatenie náhrady škody z titulu bolestného. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal, keďže žiadny z účastníkov si trovy neuplatnil, pričom uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok z návrhu, keďže žalobkyňa podľa § 4 ods. 2 písm. ch) a ods. 3 zák.č. 71/1992 Zb. od poplatkov oslobodená.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalovaný. Má za to, že súd prvého stupňa na základe vykonaného dokazovania dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, navrhol aby boli vykonané ďalšie úkony na možnosť objektívneho posúdenia prípadu, predovšetkým aby bol vypočutý jeho otec a navrhol, aby súd vydal rozhodnutie, podľa ktorého ruší povinnosť zaplatiť žalovanú sumu. Zotrval na tvrdení, že proti žalobkyni nepoužil nikdy žiadne násilie a skutok, za ktorý bol odsúdený nespáchal, ale rozsudok v trestnom konaní rešpektuje. Zotrval na tom, že poskytol žalobkyni pôžičku vo výške 223,73 €.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) rozsudok verejne vyhlásil v súlade s ust. § 156 ods. 1 O.s.p., pričom verejné vyhlásenie rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 156 ods. 3 O.s.p.

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci aj rozhodol a preto odvolací súd s poukazom na ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.

Správne, výstižné sú aj dôvody tohto rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukázal aj odvolací súd.

Odvolanie žalovaného je v celom rozsahu nedôvodné. Pokiaľ ide o samotný základ nároku žalobkyne, žalovaný túto skutočnosť ani nenamietal, keď konštatoval v dôvodoch odvolania, že rešpektuje rozsudok v trestnom konaní, z ktorého bol odsúdený za spáchanie trestného činu ublíženia na zdraví. V podstate jedinou odvolacou námietkou žalovaného bola skutočnosť, že súd prvého stupňa nevykonal kompenzáciu jeho nárokov s nárokmi žalobkyne, keďže má za to, že žalobkyňa mu dlhuje 2.223,73 €.

K tejto odvolacej námietke odvolací súd poznamenáva, že táto je v celom rozsahu nedôvodná.

Podľa ust. § 581 ods. 1 Občianskeho zákonníka, započítanie nie je prípustné proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví, iba že by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu. Započítanie nie je prípustné ani proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že v danom prípade pohľadávka žalobkyne je z titulu ublíženia na zdraví a pohľadávka žalovaného je titulom pôžičky, nebolo možné vykonať vzájomné započítanie týchto pohľadávok tak ako to v konaní požadoval žalovaný a preto správne súd prvého stupňa rozhodol pokiaľ žalobu zamietol.

Z týchto dôvodov krajský súd podľa ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania krajský súd účastníkov nepriznáva, keďže ani jednému z účastníkom v tomto konaní žiadne preukázateľne trovy nevznikli, ani si ich nikto neuplatnil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.