KSKE 2 Co 146/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 146/2012

KS v Košiciach, dátum 13.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 146/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/146/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211207146 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211207146.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zast. AK TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanej E. L., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom F., Č. XX, t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníčkou C. X., pracovníčkou Okresného súdu F. A., o 298,62 € s prísl., o čiastočnom späťvzatí žaloby, takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby v časti o zaplatenie 280,06 €, v tejto časti z r u š u j e rozsudok a konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zamietol žalobu o zaplatenie 298,62 € s prísl. a rozhodol, že žalobca nemá právo na náhradu trov konania a žalovanej toto právo nepriznal.

P rozhodnutí vo veci samej žalobca písomným podaním z 29.2.2012 doručeným súdu prvého stupňa 5.3.2012 zobral žalobu na začatie konania v časti o zaplatenie 280,06 € späť a žiadal v tejto časti konanie zastaviť.

Opatrovníčka žalovanej písomným podaním z 28.8.2012, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa 3.9.2012, oznámila odvolaciemu súdu, že súhlasí so späťvzatím žaloby.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V prípade, že odvolaciemu súdu dôjde späťvzatie návrhu na začatie konania, je odvolací súd oprávnený skúmať len to, či takýto prejav vôle urobil účastník, ktorý predtým žalobu podal a či z hľadiska obsahu sa jedná skutočne o späťvzatie návrhu. Pokiaľ sú tieto podmienky splnené a druhý účastník neprejavil so späťvzatím súhlas, resp. prejavil so späťvzatím súhlas, odvolací súd musí v zmysle dispozičnej zásady postupovať podľa cit. § 208 O.s.p.

Vychádzajúc z cit. zák. ust., prihliadajúc na skutočnosť, že po vyhlásení rozsudku, t.j. v čase, kedy rozhodnutie súdu prvého stupňa sa ešte nestalo právoplatným, žalobca zobral späť žalobu v časti o

zaplatenie 180,06 €, opatrovnícka žalovanej súhlasila s čiastočným späťvzatím žaloby, v tejto časti odvolací súd zrušil rozsudok a konanie zastavil v časti ohľadne ktorej došlo k späťvzatiu žaloby.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 224 od. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené, pretože neboli splnené podmienky na rozhodnutie podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p. K späťvzatiu žaloby totiž nedošlo pre správanie sa žalovanej.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.