KSKE 2 Co 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 15/2012

KS v Košiciach, dátum 12.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7703899938 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7703899938.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča, v právnej veci žalobcu N. R., C. N. S. XXX, zastúpeného A.. B. C., advokátom, AK so sídlom E. L., V.. D. XXX/XX, proti žalovanej M. E., C. N. E.B., S. XX/X, za účasti vedľajšej účastníčky B. - K. S. B..K.. E., Š.Ú. X, o náhradu škody z ublíženia na zdraví, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 20.9.2011 č.k. 13C/53/2003-253 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa domáhal náhrady škody z titulu bolestného vo výške 192.000,- Sk a z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia vo výške 480.000,- Sk. Na tom základe, že dňa 25.7.2002 o 12.50 hod. v Kráľovskom Chlmci na ulici Kapušianskej bol zrazený osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Felicia ŠPZ: Q., pričom dopravnú nehodu zapríčinila žalovaná. Táto bola v dôsledku spôsobenej ujmy na zdraví v trestnom konaní vedenom pod sp. zn. 2T 343/02 pred Okresným súdom v Trebišove uznaná vinnou zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a bol jej uložený trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jedného roka a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu jedného roka.

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom žalobu zamietol s tým, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žaloba o náhradu škody je nedôvodná. Pokiaľ ide o odškodnenie zdravia z titulu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia súd prvého stupňa konštatoval, že sa toto určuje vo forme jednorazovej peňažnej sumy, pričom základom stanovenia sadzieb je bodovací systém, z ktorého sa pri odškodnení vychádza. Počet bodov ustanovuje lekár v lekárskom posudku. Vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd tieto sumy primerane zvýšiť nad stanovenú najvyššiu sadzbu odškodnenia bez akéhokoľvek obmedzenia, než len zásady plnej a spravodlivej nápravy. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje aj vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného na uspokojenie jeho životných a spoločenských úloh. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa rozumie vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom, rodinnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom, či športovom živote. Sťaženie môže priamo znemožniť výkon či voľbu povolania, resp. možnosť ďalšieho sebavzdelávania. Vychádzajúc z ustanovení vyhl. č. 32/1965 Zb. je zrejmé, že mimoriadne zvýšenie odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia je možné súdom určiť v prípadoch, kedy výška odškodnenia zodpovedajúca základnému bodovému hodnoteniu presahuje vyhláškou upravenú maximálnu výšku odškodnenia, t.j. 72.000,- Sk v prípade bolestného a 168.000,- Sk v prípade sťaženia spoločenského uplatnenia, teda celkovú výšku odškodnenia 240.000,- Sk.

Z vykonaného dokazovania, najmä z vypracovaných znaleckých posudkov súd zistil, že výška základného bodového ohodnotenia bolestného bola po vykonaní úkonov znaleckej činnosti ustálená na 35 bodov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje náhradu bolestného vo výške 2.100,- Sk. Bolestné v tejto výške bolo poukázané žalobcovi na jeho adresu dňa 9.11.2006 vyplatené, čo potvrdzuje aj výpis z účtu vedľajšieho účastníka v spise založený na č.l. 223-224. Podmienky na priznanie bodového ohodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia vykonaným znaleckým dokazovaním neboli zistené vôbec. V konaní takisto nebolo žiadnym spôsobom preukázané, aby priebeh liečby u žalobcu po dopravnej nehode vykazoval neobvyklý a sťažený priebeh z pohľadu možného posúdenia bolestivejšieho spôsobu liečby a s tým spojeného možného intenzívnejšieho vnímania bolesti. V tomto smere bolo naopak v konaní preukázané, že výška bolestného určeného v posudku MUDr. E. z 24.5.2004, t.j. 192 bodov, je nadhodnotená, pričom súd uvedený posudok nepovažoval za objektívny dôkaz, vzhľadom k neobjasneným okolnostiam, za ktorých došlo zo strany lekára vystavujúceho tento posudok k úpravám bodového ohodnotenia, najmä jeho navýšenia bez toho, aby bol tento neštandardný postup objektivizovaný relevantnými skutočnosťami.

Argumentáciu žalobcu spočívajúcu v poukázaní na vznik cervikokraniobrachiálneho a postkomočného syndrómu ako dôsledku úrazu, ktorý utrpel žalobca pri dopravnej nehode súd neuznal, keďže zo záverov znalcov je zrejmé, že vznik cervikokraniobrachiálneho syndrómu je dôsledkom degeneratívnych zmien na krčnej chrbtici žalobcu prejavujúcich sa už od roku 1996. Jednalo sa teda o dlhodobý proces zhoršovania zdravotného stavu spôsobený inými faktormi a nie ako následok úrazu zo dňa 25.7.2002. Pri posudzovaní vzniku postkomočného syndrómu ako možného následku úrazu žalobcu súd takisto zohľadnil závery znaleckých posudkov, z ktorých vyplýva, že vzhľadom na prítomnosť bolesti hlavy, závratov, pocitu vyčerpanosti už pred úrazom a neprítomnosti iných subjektívnych obtiaží je postkomočný syndróm v tomto prípade nepravdepodobný a neuvádza sa ani v správach z psychiatrických kontrol. Obdobnými klinickými príznakmi sa prejavuje aj neurastemický syndróm, na ktorý sa žalobca liečil od roku 1995. Tieto zdravotné postihnutia teda nemajú príčinnú súvislosť s úrazom, ktorý utrpel žalobca pri dopravnej nehode.

Po vyhodnotení tohto dôkazného stavu súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalobca v konaní nepreukázal dôvodnosť uplatneného nároku. Z výsledkov vykonaného dokazovania bolo preukázané, že bolestné vo výške 2.100,- Sk t.j. 35 bodov bolo žalobcovi v priebehu konania vyplatené a zároveň nie je možné konštatovať, aby následky dopravnej nehody celkom výnimočným spôsobom hodným osobitného zreteľa obmedzili žalobcovi v jeho občianskom, súkromnom a pracovnom uplatnení a nie je takisto možné konštatovať výnimočnosť jeho prípadu spočívajúcu v odlišnom priebehu jeho liečby pri rovnakých poškodeniach zdravia. Z týchto dôvodov súd žalobu zamietol. Pokiaľ ide o nároky na zvýšenie sťaženia spoločenského uplatnenia poukázal na to, že ani sám žalobca nekonštatuje, že by uňho došlo k nejakému mimoriadnemu sťaženému liečeniu, alebo k nejakým mimoriadnym stavom pri uplatňovaní sa v spoločenskom, kultúrnom a osobnom živote.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalobca. Poukázal na to, že znalec MUDr. C. nemohol vypracovať adekvátny znalecký posudok, keďže v čase jeho vypracovania ešte nebola ukončená jeho liečba. Pričom k sťaženiu spoločenského uplatnenia sa ani nemohol vyjadriť vzhľadom k tomu, že v čase vypracovania posudku neuplynul rok od dopravnej nehody. Tvrdenie znalca MUDr. N. pri svojich výpovediach uviedol, že jeho obtiaže, na ktoré poukazuje zodpovedajú v plnom rozsahu jeho zdravotnému stavu od roku 1996, tieto plne odmieta. S týmto názorom nesúhlasí, nevie si vysvetliť, prečo sa tak znalec vyjadril, ale tvrdil, že MUDr. N. je znalcom z odboru traumatológie a nie neurológie. Podľa jeho názoru potvrdenie diagnóz neurotického charakteru patrí do kompetencie znalca neurológa a nie traumatológa. Pokiaľ ide o znalecký posudok MUDr. Z. k tomu uviedol, že tento znalec ho vôbec nevidel a v súvislosti s týmto kontrolným znaleckým dokazovaním bol iba na akomsi pohovore s MUDr. M.. Nepovažuje ani znalecký posudok znalca MUDr. N. ani znalecký posudok MUDr. Z. za správny. Nevie si vysvetliť, prečo nie je možné akceptovať posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia MUDr. E.. Navrhol preto rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť, návrhu vyhovieť, alternatívne rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie, pričom si aj trovy odvolacieho konania. Odvolacie dôvody uplatnil podľa § 205 ods. 2 písm. d) , e) a f) O.s.p., t.j. že súd prvého stupňa na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, že doterajší zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené a že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia.

K tomuto odvolaniu sa písomne vyjadril vedľajší účastník. Rozhodnutie súdu prvého stupňa považuje za vecne a skutkovo správne a preto ho navrhuje potvrdiť. K odvolacím námietkam žalobcu poukázal na to, že znaleckými posudkami MUDr. N. a MUDr. Z. bolo nepochybne preukázané, že zdravotné problémy žalobcu, na ktoré v konaní poukazoval, nie sú v príčinnej súvislosti s úrazom, ktorý utrpel pri dopravnej nehode. Znalci potvrdili u žalobcu prítomnosť cervikocraniobrachiálneho syndrómu, avšak v dôsledku chronických degeneratívnych zmien na krčnej chrbtici, ktoré síce boli u žalobcu zistené 6 týždňov po dopravnej nehode, ale ich vznik je dlhodobý, s klinickými prejavmi u žalobcu už od roku 1995 a preto tento syndróm nemožno považovať za následok úrazu. Podľa záverov znaleckých posudkov za následky úrazu nemožno považovať ani syndróm neurastenický, ktorý má obdobné klinické príznaky ako postkomočný syndróm, avšak na tento sa žalobca liečil už od roku 1995, pričom postkomočný syndróm je u žalobcu nepravdepodobný a tento sa neuvádza ani v správach z následných psychiatrických kontrol. Obdobnými klinickými príznakmi ako postkomočný syndróm sa prejavuje aj syndróm neurastenický, avšak na tento sa žalobca liečil už od roku 1995 a ani tento nie je v príčinnej súvislosti s úrazom zo dňa 25.7.2002.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal a rozsudok verejnej vyhlásil s poukazom na ust. § 156 ods. 1 O.s.p., pričom verejné vyhlásenie rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 156 ods. 3 O.s.p.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa ust. § 212 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne o veci aj rozhodol.

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukázal odvolací súd.

Odvolací súd poukazuje na to, že dôvody podaného odvolania sú v celom rozsahu neopodstatnené.

S odvolacími námietkami žalobcu sa v celom rozsahu vysporiadal súd prvého stupňa v dôvodoch napadnutého rozsudku, s týmito závermi sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje. Z vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva, že zdravotné poškodenie, ktorým žalobca trpí, resp. trpel po dopravnej nehode, ktorú spôsobila žalovaná, nie sú v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny v plnom rozsahu potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, keďže súd prvého stupňa ponechal rozhodnutie o trovách konania na konečné rozhodnutie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.