KSKE 2 Co 160/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 160/2012

KS v Košiciach, dátum 12.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 160/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/160/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510208190 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510208190.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľky C. E., bytom D. XXX, zast. AK Ileš Šimčák, Bröstl, s.r.o., Kováčska 6, IČO: 368 614 72, proti odporcovi C. E., bytom D. XXX, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, č.k.16C 144/2010-111 zo 16.6.2011, takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo účastníkov k nehnuteľnostiam kat. úz. D., zapísaných na LV č. XXX ako parc. č. 424 a k domu súp. č. XXX postavenému na parc. č. 424. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie odporca, ktorý písomným podaním z 26.3.2012 doručeným súdu prvého stupňa 2.4.2012 oznámil súdu, že na základe dohody o urovnaní uzavretej s navrhovateľkou berie podané odvolanie proti rozsudku v celom rozsahu späť, navrhuje odvolacie konanie zastaviť s tým, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Podľa § 207 ods. 2, 3 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vychádzajúc z cit. zák. ust., keďže odporca ako odvolateľ svoje odvolanie zobral späť, odvolací súd odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.