KSKE 2 Co 177/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 177/2012

KS v Košiciach, dátum 01.07.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 177/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/177/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809208391 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809208391.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne H. Š., nar. X. XX. XXXX, bytom B., P. XX, zast. advokátkou JUDr. Máriou Ďurajovou, Advokátska kancelária Rožňava, Šafárikova 71, proti žalovanému O.M.D. KOVO, spol. s r.o. Rožňava, Brzotín, Krátka 569, IČO: 17080941, zast. advokátom JUDr. Jurajom Dubovským, Advokátska kancelária Rožňava, Akademika Hronca 9, o 1.148,20 Eur s prísl, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 4C/125/2009-232 z 30.3.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z 5.3. 2012 zastavil.

O zastavení konania rozhodol s poukazom na ust. § 103 O.s.p. v spojení s § 104 ods. 1 O.s.p. a § 159 ods. 3 O.s.p. z dôvodu, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia z 5.3.2012 je totožný s návrhom na vydanie predbežného opatrenia z 28.2.2011, pretože v oboch prípadoch boli návrhy na nariadenie predbežného opatrenia uplatnené s odkazom na rovnaké skutkové tvrdenia s tým, že neskorší návrh na nariadenie predbežného opatrenia žalobkyňa doplnila o dielčie tvrdenia, ktoré na nariadenie predbežného opatrenia nemajú vplyv. Mal za to, že v tomto prípade je daná prekážka veci rozhodnutej, keďže predmetný návrh na nariadenie predbežného opatrenia je totožný s predchádzajúcim návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, čo do skutkových okolností aj dôvodov na vydanie predbežného opatrenia.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie žalobkyňa, navrhla napadnuté uznesenie zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alternatívne zmeniť uznesenie tak, aby bolo nariadené predbežné opatrenie v súlade s petitom žaloby. Bola toho názoru, že i napriek tomu, že účastníci aj petit sú totožné, meritórne bolo potrebné sa zaoberať aj novým návrhom. Nesúhlasila so záverom súdu s poukazom, keď je možné zrušiť právoplatné predbežné opatrenia, lebo pominuli dôvody, musí byť pri zmene okolností možné nariadiť aj nové predbežné opatrenia, hoci návrh na identické predbežné opatrenie bol v minulosti právoplatne zamietnutý. Poukazovala na to, že od podania žaloby v merite veci uplynuli roky, dodnes nemá nehnuteľnosť finančný ekvivalent, nemá vyprataný objekt napriek rozsudku o vypratanie. Nedošlo k ochrane jej práv, nedošlo k zrušeniu sídiel spoločnosti žalovanej. Nesúhlasila so závermi súdu, že neosvedčila dôvodnosť nového návrhu, že nový návrh doplnila len o dielčie tvrdenia, ktoré súd nekonkretizoval, bola toho názoru, že po zamietajúcom predchádzajúcom návrhu súdu deklarovala naliehavosť právneho záujmu na nariadení predbežného opatrenia. Žalovaná cielene po zamietnutí predchádzajúceho návrhu vyvíja úsilie, ako zrušiť ťarchu na nehnuteľnostiach, vyvíja konkrétne kroky smerujúce k Exekútorskému úradu Rožňava s cieľom zrušiť exekútorské záložné právo na nehnuteľnostiach v jej vlastníctve. Je tu reálna dôvodná obava ako znižovať majetok povinnej

žalovanej. Mala za to, že to nie sú len dielčie tvrdenia, ale reálne faktické dôkazy o tom, kam kroky žalovanej smerujú. Poukázala na to, že nariadením predbežného opatrenia až do právoplatného skončenia vo veci samej sa zabráni tomu, aby nehnuteľnosti boli prípadne prevedené na ďalšie osoby, pričom sa nevyvolá ani dočasný stav, ktorý by vyvolával ďalšie spory medzi účastníkmi. Nariadením predbežného opatrenia žalovanej nemôže vzniknúť žiadna ujma, lebo svoje nehnuteľnosti aj naďalej môže užívať, pričom nejde o úpravu vo svojich dôsledkoch za konečnú, ale iba predbežnú a vydaním predbežného opatrenia sa medzi účastníkmi nevytvorí nenapraviteľný stav. Opätovne zdôrazňovala, že je neskutočne neúnosné, aby ona, ako vlastníčka, nehnuteľnosti celé roky bola obmedzovaná vo svojich vlastníckych právach, do ktorých jej dlhodobo zasahuje žalovaná od roku 2005 bez právneho dôvodu. V doplnení svojho odvolania poukázala na to, že predložila dostatočné dôkazné prostriedky na ochranu svojich práv a na preukázanie dôvodnosti podania takéhoto návrhu. Vec je naliehavá, je tu obava, že tento neblahý stav bude pretrvávať. Súd má protiprávne postihnutú osobu chrániť, poskytnúť jej náležitú ochranu práv aj prostredníctvom takého inštitútu ako je predbežné opatrenie. Zdôrazňovala, že žalovaná chce zrušiť ťarchu, ktorú má na nehnuteľnostiach, aby mohla voľne disponovať so svojím majetkom, čo v konečnom dôsledku potvrdzuje jej záujem vyhnúť sa uspokojeniu jej nárokov.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnuté uznesenie potvrdiť s tým, že odvolanie žalobkyne je nedôvodné a on sa plne stotožňuje s dôvodmi, pre ktoré súd prvého stupňa konanie zastavil, t.j. existenciou prekážky rei iudicatae. Uviedol, že naviac neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by predbežné opatrenie malo byť nariadené. Ich spoločnosť neeviduje voči žalobkyni žiadny peňažný záväzok, ani majetok žalobkyne neužíva. Poukazoval na to, že rozsudok vo veci samej sp.zn. 4C/125/2009 z 9.12.2010, ktorý ho zaväzoval platiť žalobkyni, bol v odvolacom konaní v celom rozsahu zrušený. Zdôrazňoval, že priestory, ktoré užíval v dome súp. č. 567 na parc. 1377 v kat.úz. E. vypratal ešte do 31.8.2009, čo žalobkyni oznámil na pojednávaní 17.9.2009 a podaním zo 14.11.2011 opakovane upozornil, že ním predtým užívané priestory sú vypratané a budova nie je uzamknutá. Žalobkyni z ich strany nič nebráni, dom súp.č. 567 si riadne uzamknúť, užívať, resp. ho aj predať. Pre úplnosť uviedol, že sídlo jeho spoločnosti je v budove súp.č. 569 na ulici R. G. E., ktoré nepatrí žalobkyni.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. a napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa (§ 219 ods. 2 O.s.p.) na tieto dôvody v plnom rozsahu poukazuje a na doplnenie a k odvolacím námietkam udáva:

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p. ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Podľa § 159 ods. 3 O.s.p., len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že právoplatné rozhodnutie tvorí prekážku rei iudicatae, vtedy, ak v novom konaní ide o to isté, o čo išlo v predchádzajúcom rozhodnutí. Musí ísť o totožnosť osôb, ako aj o totožnosť predmetu konania.

Z obsahu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z 28.2.2011 a 5.3.2012 vyplýva, že v danom prípade ide o totožnosť osôb, pretože tak, ako v predchádzajúcom návrhu na vydanie predbežného opatrenia žalobkyňou je tá istá fyzická osoba a žalovaným je tá istá právnická osoba. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že v danom prípade ide aj o totožnosť predmetu konania, pretože v oboch prípadoch ide o návrh na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu obavy budúceho výkonu rozhodnutia, pričom za jediný dôvod existencie tejto obavy, tak v pôvodnom návrhu na vydanie predbežného opatrenia (z 28.2.21011) , ako aj v návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktoré je predmetom tohto odvolacieho konania, resp. predmetom tohto odvolacieho konania je preskúmanie správnosti rozhodnutia o tomto druhom návrhu, žalobkyňa uvádzala skutočnosť, že žalovaný v exekučnom konaní vyvíja kroky, aby dosiahol zrušenie ťarchy z titulu zriadenia záložného

exekučného práva. Ostatnými tvrdeniami, na ktoré tak v návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ako aj v odvolaní poukazuje, sú skutočnosti, ktorými osvedčuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že žalovaná aj v tomto návrhu na nariadenie predbežného opatrenia uvádza tie isté dôvody, ktorými odôvodňuje svoju reálnu obavu, že svoje práva nebude môcť od žalovanej reálne vymôcť, teda nedošlo k zmene skutkových okolností.

Zo stanoviska občianskoprávneho kolégia NS SR č. 25/2011 zo 16.5.2011 vyplýva, že pokiaľ nedôjde k zmene skutkových okolností, tvorí právoplatné uznesenie, ktorým súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, prekážku veci právoplatne rozsúdenej:

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.