KSKE 2 Co 178/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 178/2012

KS v Košiciach, dátum 26.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 178/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/178/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712204882 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712204882.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa LAMET, s.r.o., so sídlom Na Bellovej č. 3 v Košiciach, zast. JUDr. Miroslavom Kráľom, advokátom AK so sídlom na Hraničnej č.12 v Košiciach, proti odporcovi COLNÉMU ÚRADU v Michalovciach, so sídlom na Plynárenskej č.4 v Michalovciach, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu v Michalovciach č.k. 12C/19/2012-80 zo dňa 16.4.2012 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a konanie z a s ta v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zakázal žalovanému, aby na základe osobitného ponukového konania hnuteľných vecí č.1/2012 zverejneného v denníku SME na strane č. 11 dňa 16.3.2012 a na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR previedol majetok štátu do vlastníctva fyzických alebo právnických osôb k týmto hnuteľným veciam osobitného ponukového konania. Ďalej je vymenovaný spotrebný tovar, ktorého prevod súd zakázal a uložil navrhovateľovi povinnosť do 30 dní od doručenia uznesenia podať žalobu na súd vo veci samej, že odporca nie je správcom majetku štátu.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca, ktorý poukázal na to, že odporca nemá právnu subjektivitu, preto žiadal zrušiť napadnuté uznesenie a konanie zastaviť.

Navrhovateľ navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 v spojení s ust. § 214 ods.2 a § 217 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie a konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že boli dôvody pre zmenu rozhodnutia.

Podľa § 221 ods.1 písm.b O.s.p. súd rozhodnutie zruší, ak ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania.

Podľa § 107 ods.1 O.s.p., ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 104 ods.1 O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktoré nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 22 ods.2 zák.č. 523/2004 Z.z. preddávkové organizácie, ktorými sú i colné úrady, nie sú právnickými osobami. Vychádzajúc z uvedeného vyplýva, že colné úrady nie sú samostatnými subjektmi, sú len vnútornými organizačnými jednotkami patriacimi pod Colné riaditeľstvo SR. Nemajú preto právnu ani procesnú subjektivitu a nemôžu byť preto účastníkmi občianskeho súdneho konania vo veciach, v ktorých súdy rozhodujú o sporoch vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov, vrátane vecí týkajúcich sa majetku štátu. Môžu samostatne vystupovať len vo veciach správneho súdnictva a to v postavení správnych orgánov.

Vychádzajúc z uvedeného odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. b/ v spojení s § 104 O.s.p. zrušil napadnuté uznesenie a konanie zastavil, pretože na strane odporcu ide o neodstrániteľnú podmienku konania.

O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 v spojení s ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.