KSKE 2 Co 187/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 187/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 187/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/187/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211229738 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211229738.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Z.. A. A., bývajúcej na D. Č.. XX N. E., zastúpenej JUDr. Augustínom Tomášom, advokátom, so sídlom na Floriánskej č. 16 v Košiciach, proti odporcovi: Z.. Q. M., bývajúcemu na Humenskej č. 45 v Košiciach, v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č. k. 28C/137/2011-32 zo dňa 31. januára 2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie o návrhu na začatie konania navrhovateľky zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že súd vyzval navrhovateľku, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy zaplatila súdny poplatok za návrh na začatie konania v sume 2.250 eur v zmysle položky 1 písm. a/ v spojení s ustanovením § 7 ods. 9 zákona č. 71/1992 Zb. Výzva bola doručená zástupcovi navrhovateľky dňa 4. 11. 2011, ale do rozhodnutia súdu navrhovateľka súdny poplatok nezaplatila. Preto vychádzajúc z § 10 ods. 1 konanie zastavil. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie navrhovateľka, ktorá poukázala na to, že súdny poplatok zaplatila dňa 14. 2. 2012, teda k zaplateniu poplatku došlo, do konca lehoty na podanie odvolania.

V priebehu odvolacieho konania po predložení spisu odvolaciemu súdu navrhovateľka oznámila súdu, že berie návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, a to podaním, ktoré doručila osobne na Okresný súd Košice II.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa už konanie o návrhu navrhovateľky zastavil, odvolací súd nezrušoval toto rozhodnutie, pretože v konečnom dôsledku došlo k zastaveniu konania, aj keď pre späťvzatie návrhu, preto potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne, pretože súd prvého stupňa správne rozhodol aj o trovách prvostupňového konania.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol tak, že ich náhradu účastníkom nepriznal, pretože účastníci náhradu odvolacieho konania neuplatnili.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.