KSKE 2 Co 194/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 194/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 194/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/194/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911203838 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911203838.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného TOMÁŠOM KUŠNÍROM, s.r.o., Údernícka 5, Bratislava, proti odporcovi Richardovi Ridzoňovi, nar. 11.1.1979, bytom, Hrčeľ 27 , zastúpeného opatrovníkom Mgr. Tomášom Baulovičom, vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu v Trebišove, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Združenia na ochranu spotrebiteľa HOOS, so sídlom Važecká 16, Prešov, IČO: 42 176 778 zast. JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom, v konaní o zaplatenie 131,08 € s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu v Trebišove, č.k. 14C/214/2011-42 zo dňa 19.3.2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách v spojení s dopĺňacím uznesením z č.l. 42 tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznáva.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 10.01.2012 rozhodol tak, že I. konanie zastavil, II.. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, III. vrátil navrhovateľovi súdny poplatok za návrh vo výške 9,87 Eur. Dopĺňacím uznesením zo dňa 19.3.2012 doplnil výrok uznesenia Okresného súdu Trebišov 14C/214/2011-36 zo dňa 10.1.2012 o štvrtý odsek, že IV. navrhovateľ je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu trovy konania vo výške 47,93 Eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa domáhal voči odporcovi zaplatenia 131,08 € s príslušenstvom a náhrady trov konania. V priebehu konania, skôr ako sa začalo pojednávanie, navrhovateľ písomným podaním, doručeným súdu dňa 20.12.2011 oznámil, že berie návrh na začatie konania späť v celom rozsahu bez uvedenia dôvodu a žiadal konanie zastaviť. Dňa 3.11.2011 bolo konajúcemu súdu doručenému podanie Združenia na ochranu spotrebiteľa HOOS, ktorým oznámil, že podľa § 93 ods. 2 O.s.p. vstupuje do konania na podporu odporcu ako vedľajší účastník a žiada priznať náhradu trov konania. Súd prvého stupňa podľa § 96 ods. 1-3 O.s.p. zastavil konanie, pretože k späťvzatiu návrhu došlo skôr, než sa začalo pojednávanie. O trovách vo vzťahu medzi navrhovateľom a odporcom rozhodol podľa § 146 O.s.p., keď z procesného hľadiska vychádzal z toho, že zastavenie konania zavinil navrhovateľ, ale odporcovi žiadne trovy nevznikli. Keďže si však trovy uplatnil vedľajší účastník na strane odporcu, súd podľa § 146 ods. 2 O.s.p. zaviazal navrhovateľa nahradiť trovy vyjadrené v zlomku vedľajšiemu účastníkovi. Rozhodnutie o súdnom poplatku odôvodnil ust. § 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb.

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku, ktorým súd zaviazal navrhovateľa na náhradu trov konania vedľajšiemu účastníkovi, podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Poukázal na to, že v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva vedľajším účastníkom. Poukázal na to, že právny zástupca vedľajšieho účastníka nevykonal úkony, ktoré boli nevyhnutné pre úspech vo veci, t.j. že poskytol právne služby, ktorých vykonanie by malo vplyv na rozhodnutie súdu. Navrhovateľ zastáva názor, že konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania a na túto skutočnosť nemal súd prihliadať, ale reflektovať použitím § 150 O.s.p. Namietal, že nie je zrejmé, či si vedľajší účastník uplatnil náhradu trov konania a akou formou, preto navrhol napadnutý výrok rozsudku zmeniť podľa § 220 O.s.p., že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznáva a zároveň si uplatnil náhradu trov v odvolacom konaní.

Opatrovník sa k odvolaniu nevyjadril.

Vedľajší účastník navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne a žiadal priznať náhradu odvolacích trov. Poukázal na to, že ak by do konania nevstúpili, žalobca by zrejme žalobu späť nevzal, čo potvrdzujú ich skúsenosti z konaní na súdoch. Poukázal na to, že samotná skutočnosť, že vedľajší účastník má principiálne právo na náhradu trov konania, nie je, medzi účastníkmi sporná, napriek tomu si vedľajší účastník dovoľuje poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9.6.2010 5Cdo 71/2010, ako aj na najnovšie komentáre k OSP: Števček/Ficová a kol. K námietke žalobcu ohľadom uplatnenia odmeny právneho zástupcu za úkon právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady uviedol, že úkon právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady je mimoriadne dôležitým úkonom, kedy sa advokátom zhodnocuje opodstatnenosť, účelnosť, stratégia a taktika právneho zastupovania a následne sa táto analýza konzultuje na prvej porade s klientom. Tento úkon v sebe zahŕňa aj administratívnu činnosť sekretariátu kancelárie spočívajúcu v pridelení spisovej značky, založenie súdneho spisu, vyhotovenie písomného podania o vstupe do konania a jeho zaslanie súdu. Vedľajší účastník si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania vo výške 19,12 €.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal uznesenie v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov medzi navrhovateľom a vedľajším účastníkom a dospel k názoru, že boli dôvody pre zmenu tohto rozhodnutia.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Z tohto ustanovenia vyplýva, že trovy, ktoré súd môže účastníkovi priznať, musia byť potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, preto aj rozhodovanie podľa § 146 vychádza z toho, že trovy musia byť účelné. Odvolací súd je v tomto prípade toho názoru, že trovy vedľajšieho účastníka neboli účelne vynaložené. K späťvzatiu návrhu došlo bez udania dôvodu a z podania vedľajšieho účastníka nevyplýva, že by upozorňoval na premlčanie nároku, preto nie je možné vyvodiť, že k späťvzatiu návrhu došlo z dôvodu premlčania tohto nároku. Odporca v tomto konaní je na neznámom mieste, je zastúpený opatrovníkom, preto vymožiteľnosť trov v prípade úspechu navrhovateľa v konaní by bola pochybná. Za tohto stavu podľa odvolacieho súdu zastupovanie tohto účastníka vedľajším účastníkom neovplyvnilo rozhodnutie súdu vo veci. Vyjadrenie súhlasu so späťvzatím návrhu sa podľa § 96 ods. 3 O.s.p. tiež nevyžaduje, lebo nemalo žiaden účinok, preto podľa odvolacieho súdu trovy vedľajšieho účastníka neboli účelné. Z toho dôvodu odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie v jeho napadnutej časti a rozhodol tak, že náhradu trov konania týmto účastníkom nepriznáva.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd tak, že náhradu týchto trov účastníkom nepriznal, vychádzajúc z ust. § 150 ods. 1 O.s.p., lebo trovy by boli neprimerané pohľadávke a skutočnosti, že odporca je na neznámom mieste a prihliadnúc na spôsob ukončenia sporu.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.