KSKE 2 Co 219/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/219/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811200758 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811200758.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a členov senátu JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Miroslava Sogu v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, so sídlom na Úderníckej č. 5 v Bratislave, IČO: 35 724 803, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Tomáša Kušníra, so sídlom na Úderníckej č. 5 v Bratislave, proti žalovanému F. R., bývajúcemu na J. Č.. X B. Y., o zaplatenie 2.692,41 € s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Rožňave č.k. 9C/18/2011-58 zo dňa 10. mája 2011 v spojení s dopĺňacím rozsudkom z č.l. 65 zo dňa 11. mája 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa vo vyhovujúcej časti a vo výroku o trovách konania.

O d m i e t a odvolanie žalovaného proti zamietavej časti rozsudku v spojení s dopĺňacím rozsudkom zo dňa 11.5.2011 z čl. 65.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.244,67 € s 8,5 % ročným úrokom z omeškania od 18.6.2007 do zaplatenia a zaplatiť zmluvnú pokutu 248,80 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet žalobcu. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozsudok odôvodnil tým, že v priebehu konania zistil, že medzi účastníkmi bola uzavretá zmluva o úvere dňa 21.3.2006, ktorý bol poskytnutý žalovanému spoločnosťou GE Money, Multiservis, k.s., Bratislava na kúpu tovaru - vodný filter, ktorého hodnota podľa zmluvy mala predstavovať 41.660,- Sk. Z tejto sumy priamou platbou bola uhradená suma 4.166,- Sk a výška úveru potom predstavuje 37.494,- Sk, ktorú sumu mal žalovaný splácať pravidelne v mesačných splátkach po dobu 36 mesiacov po 1.512,- Sk. Uviedol, že zo zmluvy vyplynulo, že cena úveru je vyčíslená sumou 53,.432,- Sk a mesačné splátky mal žalovaný uhrádzať vždy k 31. dňu toho ktorého mesiaca. Ročná percentuálna miera nákladov je uvedená v zmluve vo výške 13,23 %. Úver bol čerpaný takým spôsobom, že spoločnosť GM Money Multiservis uhradila na účet spoločnosti AQUEL Slovakia s.r.o. Nitra sumu 1.244,57 € (37.493,92 Sk) , teda kúpnu cenu prístroja na filtrovanie vody dňa 21.6.2006. Z vykonaného dokazovania potom pre súd prvého stupňa vyplynulo, že žalovaný čerpal spotrebiteľský úver na kúpu tovaru ako fyzická osoba pre vlastnú potrebu a prístroj na filtrovanie vody mal byť umiestnený v jeho rodinnom dome. Žalovaný je preto v predmetnom vzťahu odberateľom a spoločnosť AQUEL Slovakia, s.r.o. Nitra je dodávateľom prístroja na filtrovanie vody, ktorú činnosť vykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Vychádzajúc z uvedeného

súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci ide o občianskoprávny vzťah vzniknutý medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným, predmetom ktorého bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Potom citoval ustanovenia § 52 ods. 1,2,3 a § 53 ods. 1 OZ a potom § 3 ods. 1,2 zák. č. 258/01 o spotrebiteľských úveroch a ďalej § 4 ods. 2 tohto zákona. Vychádzajúc z týchto ustanovení potom dospel k záveru, že v zmluve o úvere je uvedená výška úveru v sume 37.494,- Sk a cena úveru je uvedená sumou 54.432,- Sk. Ročná percentuálna miera nákladov je vyčíslená na 13,23 %, avšak zo zmluvy nevyplýva výška ročných dohodnutých úrokov z úveru a iných poplatkov. Žalobca tvrdil, že úroky z úveru boli dohodnuté pevnou sumou, avšak zo zmluvy nevyplýva v akej výške boli dohodnuté práve úroky. Zo zmluvy nie je možné zistiť z akých položiek pozostáva navýšenie úveru, rozdiel medzi výškou úveru a cenou úveru. Z týchto dôvodov súd zmluvu o úvere považoval za bezúročnú a bez poplatkov a keďže účel bol čerpaný, súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi neuhradený zostatok dlžnej úverovej istiny úveru dohodnutého v zmluve v sume 1.244,67 €. Žalobca žiadal túto sumu priznať s 0,1 % úrokmi z omeškania denne. Takto vyčíslené úroky z omeškania predstavujú úroky vo výške 36,5 % ročne. Ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá je v rozpore so zákonom, a preto v tejto časti súd prvého stupňa zmluvu dohodnutú medzi účastníkmi konania považoval za neplatnú pre rozpor s ust. § 39 Obč.zák.. Vzhľadom na to, že žalovaný bol v omeškaní s plnením dlhu voči žalobcovi, súd ho zaviazal zaplatiť dlžnú sumu so zákonnými úrokmi z omeškania vo výške 8,5 % ročne z dlžnej sumy k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu v zmysle ust. § 57 ods. 2 OZ a § 3 nar. vl. č. 87/1995 Z.z.. Ďalej vychádzajúc z ust. § 517 ods. 1,2 OZ zaviazal žalovaného zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dlžnej sumy, čomu zodpovedá 248,80 €, pretože žalovaný jednotlivé splátky úveru neuhrádzal riadne a včas. Z uvedených dôvodov žalobe čiastočne vyhovel, keď zaviazal žalovaného zaplatiť nesplatenú časť úverovej istiny vo výške 1.244,67 € s ročnými úrokmi vo výške 8,5 % od 18.6.2007 do zaplatenia a bezúročnú zmluvnú pokutu vo výške 248,80 €. V prevyšujúcej časti potom žalobu zamietol. K námietke žalovaného, že predmetný úver nesplácal z dôvodu, že prístroj mu nebol v skutočnosti dodaný, súd prvého stupňa uviedol, že v konaní nebolo preukázané, žeby došlo k účinnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným a spoločnosťou AQUEL Slovakia. Pokiaľ žalovaný preukáže, že prístroj na filtrovanie vody mu v skutočnosti nebol dodaný, môže sa domáhať v inom konaní plnenia z kúpnej zmluvy od predávajúceho tohto prístroja. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal, pretože žalobca bol v konaní čiastočne úspešný.

Proti tomuto rozsudku v spojení s dopĺňacím rozsudkom, ktorým súd prvého stupňa doplnil len výrok o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, podal odvolanie žalovaný. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že nezaplatil akontáciu vo výške 2.158,- Sk a z toho dôvodu si myslí, že k plneniu zo zmluvy nedošlo. Namietal, že súd neprihliadol na skutočnosť, že vyšetrovanie na okresnej prokuratúre ešte nie je ukončené a je presvedčený, že prístroj použili pre vlastné súkromné účely. Navrhol vyžiadať od Československej obchodnej banky v Rožňave výpis o prijatí na účet, z čoho bude zistené, kto peniaze vložil na účet.

Žalobca sa stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa a rozhodnutie ponechal na odvolací súd.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa a zistil, že neboli dôvody ani pre zmenu ani pre zrušenie rozsudku.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v tomto prípade plne stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie správnosti chce uviesť len to, že súd prvého stupňa správne vychádzal z toho, že predmetom tohto konania sú nároky z úverovej zmluvy a nie nároky vyplývajúce zo zmluvy o kúpe filtračného prístroja. Preto aj dokazovanie, ktoré navrhol v priebehu konania žalovaný vykonať, teda vypočutie servisného technika, prípadne obchodných zástupcov o tom, či zložili alebo nezložili akontáciu

na zakúpenie prístroja, nebolo predmetom tohto konania. Súd prvého stupňa správne zistil, že uzavretá zmluva o poskytnutí úveru spoločnosťou GE Money Multiservis žalovanému bola v súlade s Občianskym zákonníkom. Preto súd prvého stupňa zaviazal k náhrade poskytnutého úveru, poplatku z omeškania aj zmluvnej pokuty žalovaného, pretože neplnil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto úverovej zmluvy. Súd prvého stupňa správne rozhodol aj o trovách prvostupňového konania. Preto odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil napadnutý rozsudok ako vecne správny vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené.

Podľa odvolacieho súdu tá skutočnosť, že prebieha trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi pre prečin poškodzovania cudzích práv, nemá vplyv na povinnosti plniť podľa úverovej zmluvy, ktorá bola platne uzavretá.

Odvolací súd odmietol odvolanie žalovaného proti výroku rozsudku, aj dopĺňacieho rozsudku, ktorými bola žaloba zamietnutá, lebo nimi sa vyhovelo žalovanému, takže nebol oprávnený proti týmto výrokom podať odvolanie (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) .

V odvolacom konaní odvolateľ nemal úspech a žalobca náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto odvolací súd podľa § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. rozhodol, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.