KSKE 2 Co 22/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109206740 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109206740.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu: J..K..Z..Z., E..L.., K.: XX 172 081 , L. L. Q. XX, XXX XX V., právne zast. R.. C. T., advokátom, G. X, XXX XX V., proti žalovanému Q. W., W.. XX.XX.XXXX, W. F. U. X, V., zast. opatrovníčkou R.. E. Š., zamestnankyňou Okresného súdu Košice I, v konaní o zaplatenie 1.215,24 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I ,23C/197/2009/-50 z 21.10.2010 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej zamietavej časti.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi sumu 829,85 eur s 4 % ročným úrokom z omeškania od 11.1.2009 zo sumy 829,85 Eur až do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 130,90 Eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti prvostupňový súd žalobu zamietol.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že žalobca návrhom z 19.3.2009, doručeným súdu dňa 23.3.2009 sa domáhal, aby súd uložil žalovanému zaplatiť sumu 1.215,24 Eur s prísl. titulom nezaplatenia pôžičky v lehote splatnosti. Súčasne požadoval aj náhradu trov konania. Prvostupňový súd vykonal dokazovanie na základe návrhu na začatie konania, zmluvy o pôžičke z 13.10.2008, splátkového kalendára klienta z 13.10.2008, predžalobnej výzvy z 30.1.2009 a zistil , že žalovaný si od žalobcu požičal sumu 829,85 Eur, pričom sa zaviazal ju uhradiť spolu s 10% mesačným úrokom z omeškania najneskôr do 10.10.2009. Celkovú čiastku ktorú mal žalovaný vrátiť žalobcovi bola vo výške 1.215,24 Eur. Žalovaný mal pôžičku splácať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 101,27 eur počas 12 mesiacov, počnúc dňom 10.11.2008. Zo zmluvy o pôžičke z 13.10.2008 súd zistil , že účastníci konania spolu uzatvorili záväzkový vzťah, predmetom ktorého bola pôžička na sumu 25.000,-Sk. Žalovaný sa v zmluve zaviazal vrátiť žalobcovi poskytnutú pôžičku do 10.10.2009. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom úroku za požičanie finančných prostriedkov vo výške 6,42% z dlžnej sumy, t.j. na ročnej úrokovej miere vo výške 46,44%. Zmluvné strany si pre prípad omeškania dlžníka dojednali zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z výšky dlžnej istiny, resp. splátky za každý deň omeškania, minimálne však 100,-Sk denne. Zo splátkového kalendára klienta z 13.10.2008 súd zistil, že dátum splatnosti splátok bol dohodnutý vždy k 10-temu dňu toho ktorého mesiaca od 10.10.2008 do 10.10.2009. Z predžalobnej výzvy z 30.1.2009 súd prvého stupňa zistil, že dátum splatnosti splátok bol dohodnutý vždy k 10-temu dňu toho ktorého mesiaca od 10.10.2008 do 10.10.2009. Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovení § 657 ,§ 658 , 53 ods.8, § 565 , § 545 a) , § 517 ods.1,2 a podľa § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. v znení do 1.1.2009. Prvostupňový súd priznal žalobcovi nárok na zaplatenie 829,85 Eur za prevzatý tovar a to z dôvodu, že žalovaná v danom termíne neuhradila žalobcovi predmetnú pôžičku. Žalobca si v návrhu na začatie konania uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 0,25% denne zo sumy 1.215,24 Eur, ktorú mu však

prvostupňový súd nepriznal, z dôvodu , že je neprimerane vysoká vo vzťahu k žalovanej sume, pričom súd zmluvu o pôžičke považoval za spotrebiteľskú zmluvu. Podľa § 3 nariadenia vlády č.87/1995 Z.z. v znení do 1.1.2009, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzby Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Žalobca si uplatnil ročný úrok z omeškania vo výške 4% ( maximálny zákonný úrok z omeškania bol od 1.1.2009 vo výške 10,5% ročne) zo sumy 1.215,24 Eur od 11.1.2009, teda odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti tretej splátky. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods.1 , § 150 ods.1 a ustanovenia § 10 ods.1, § 16 ods.3 a § 18 ods.3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 27 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

Voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a žiadal zrušiť rozhodnutie súdu prvého stupňa a vrátiť mu vec na ďalšie konanie. Uviedol, že nesúhlasí s výrokom v ktorom prvostupňový súd zamietol sumu 385,39 eur ako aj v časti uplatnenej zmluvnej pokuty. Uviedol, že toto rozhodnutie v napadnutej časti považuje za nepreskúmateľné v zmysle § 157 ods.2 O.s.p., nakoľko z jeho odôvodnenia nevyplýva z akých skutkových a právnych skutočností súd vychádzal pri svojom rozhodovaní. Ďalej poukázal , že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s § 6 O.s.p. v zmysle, ktorého postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) podľa ust. § 212 ods.1,3 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, spolu s konaním ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci rozhodol.

Podľa § 219 ods.2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, príp. doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím a odôvodnením rozhodnutia súdom prvého stupňa a k dôvodom rozhodnutia nepovažuje za potrebné nič dodať, pretože sú správne a výstižné. S námietkami uvedenými v odvolaní sa už vyporiadal súd prvého stupňa.

V odvolacom konaní odvolateľ nebol úspešný a žalovaný si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto odvolací súd podľa § 224 ods.1 v spojení s ust. § 142 ods.1 O.s.p. rozhodol, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.