KSKE 2 Co 227/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 227/2011

KS v Košiciach, dátum 12.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 227/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/227/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609206955 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609206955.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a členov senátu JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Miroslava Sogu, v právnej veci žalobcov 1/ O. D. W. X/ A. D., obaja bývajúci na X. Č.. XXX/XX K. S. E. K., zastúpených O.. C. S., advokátkou so sídlom na Š. E.. X K. S. E. K., proti žalovaným X/ O. U.U., bývajúcemu v A. E. Z. Č.. XXX, Z., zast. O.. O. I., Z.., advokátom so sídlom na E.. S.. C. Č..XX K. Z. a 2/ O. G., bývajúcemu na ul. P.. S.Q. Č.. XXXX/XX K. Z., o neplatnosť kúpnej zmluvy o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o odvolaní odporcu v 1.rade proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi č.k. 5C/58/2009-169 zo dňa 13.mája 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

O trovách odvolacieho konania bude rozhodnuté samostatným uznesením.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom určil neplatnosť kúpnej zmluvy uzavretej dňa 11.10.2006, ktorou predávajúci O. D. W. A. D. odpredali nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, kat.úz. S. E. K. a to 2-izbový byt č. 1 s prísl., nachádzajúci sa na 1.poschodí obytného domu č. XXX, orientačné č. 56, stojaci na parc.č. XXXX W. XXXX v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp. č. 296 v podiele 56/865 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parc.č. XXXX W. XXXX vo výmere 147 m2. Ďalej určil, že vlastníkom týchto nehnuteľností sú navrhovatelia. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a nezaviazal účastníkov nahradiť trovy štátu.

Rozsudok odôvodnil tým, že kúpnou zmluvou zo dňa 10.11.2006 mali žalobcovia v 1. a 2.rade odpredať svoj 2-izbový byt na X. Q.. Č.. XX K. S.Š. E. K. žalovanému v 1.rade. V konaní považoval za preukázané, že k prevodu predmetnej nehnuteľnosti došlo podvodným konaním, čo bolo zistené aj v konaní č. 3T/46/08 Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. V uvedenej kúpnej zmluve, bol sfalšovaný podpis predávajúcej žalobkyne v 2.rade a na základe tejto zmluvy bol Správou katastra dňa 30.11.2006 pod č. K. XXX/XXXX povolený vklad vlastníckeho práva v prospech žalovaného v 1.rade, ktorý následne uvedený byt kúpnopredajnou zmluvou previedol na žalovaného v 2.rade, ktorý je v súčasnosti zapísaný ako vlastník bytu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, zastavaným plochám a nádvoriam. To, že kúpna zmluva je neplatná, bolo preukázané tým, že podpis žalovanej v 2.rade bol sfalšovaný. Súd prvého stupňa vzhľadom na výsledky dokazovania v tomto konaní aj zo záverov uvádzaných v trestnom rozsudku dospel k záveru, že nedošlo ku konvalidácii tohto právneho úkonu, preto je kúpno-predajná zmluva naďalej neplatná a to z dôvodu, že v čase podpisu zmluvy dňa 31.1.2007 žalobkyňa v 2.rade podpis na kúpnej zmluve s jeho overením vykonala pod tlakom stresu a vo veľkom psychickom napätí, ktoré ovplyvňovalo schopnosť znášať všetky aspekty jej rozhodnutia, reagovala skratovo pod vplyvom liekov, ktoré v tom čase užívala, najmä antidepresíva, z ktorých bola apatická a neuvedomovala si, čo

podpisuje a vzhľadom aj na jej výpoveď v trestnom konaní, kde uviedla, že to podpisovala len preto, aby niekto nemusel ísť do väzenia a byt im ostane, naznačovalo tomu, že dovetok podpísala som 31.1.2007 má prejaviť jej vôľu, že o byt nechce prísť a nechce, aby niekto išiel do väzenia. Z tohto dôvodu mal súd prvého stupňa za to, že žalobkyňa v 2.rade pri tomto podpise nevychádzala vôbec z obsahu zmluvy, ale túto dodatočne dňa 31.1.2007 podpisovala v strese, aby jej byt zostal. Preto tento jej právny úkon nemožno považovať za úkon urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Bol urobený, ale pre niečo celkom iné a tiež bol urobený v duševnej poruche, čoho dôkazom je obdobie jeho vykonania - intenzívna liečba žalobkyne v 2.rade antidepresívami znižujúcimi jej schopnosť uvedomovania si. Z toho dôvodu mal súd za to, že tento úkon je absolútne neplatný, a preto aj kúpna zmluva zo dňa 10.11.2006 je neplatná podľa § 37 ods.1 a § 39 OZ. Potom vychádzajúc zo zásady, že nikto nemôže na iného previesť viac práva ako má, je neplatná aj následná zmluva týkajúca sa predmetnej nehnuteľnosti uzavretá medzi žalovaným v 1. a žalovaným v 2.rade, od ktorej už pred podaním tejto žaloby žalovaný v 2.rade odstúpil.

Ďalej súd prvého stupňa v odôvodnení uviedol, že žalobcovia na podanej žalobe majú naliehavý právny záujem podľa § 80 písm.c/ O.s.p., lebo právne postavenie žalobcov je neisté a bez požadovaného určenia by ich právo mohlo byť ohrozené, keďže sa domáhajú svojho vlastníckeho práva a v súčasnosti ako vlastník predmetného bytu je v katastri nehnuteľností vedený žalovaný v 2.rade, ktorý byt nikdy neužíval a ako bolo v konaní preukázané, od uzatvorenej zmluvy medzi ním a žalovaným v 1.rade odstúpil. Z toho dôvodu súd prvého stupňa v celom rozsahu žalobe vyhovel. O trovách rozhodol podľa § 150 O.s.p. a účastníkom trovy nepriznal, aj keď žalobcovia v konaní mali úspech a to s odôvodnením, že ako žalovaný v 1.rade, tak aj žalovaný v 2.rade nemali reálnu možnosť posúdiť neplatnosť tejto zmluvy v čase jej uzavretia, hlavne čo sa týka podpisu žalobkyne v 2.rade, pretože táto sa cudziemu človeku nemusela javiť ako osoba so zníženou rozpoznávacou schopnosťou. Takže žalovaní v 1. a 2.rade začiatok tohto konania nezavinili. O trovách štátu, ktoré pozostávali z vyplateného preddavku znalečného z finančných prostriedkov štátu rozhodol súd podľa § 148 O.s.p. a účastníkov nezaviazal k ich náhrade s odôvodnením, že žalovaní začiatok konania nezavinili.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný v 1.rade. Žiadal podľa obsahu zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť na ďalšie konanie, alternatívne zmeniť rozsudok a žalobu zamietnuť. Uplatnil náhradu trov konania. Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov, najmä znaleckého posudku č. 57/2010 k nesprávnym skutkovým zisteniam a následne nesprávne vec právne posúdil, keď aplikoval na zistený skutkový stav § 37 ods.1 a § 39 OZ aj napriek tomu, že nebol daný dôvod na aplikáciu týchto zákonných ustanovení. Poukázal na to, že odporkyňa je evidovaná v ambulancii psychiatria A.. G. už od roku 2000, jej zdravotný stav je stabilizovaný, má príznaky úzkosti, ktoré sú bez výrazného zhoršenia. Opakovane býva hospitalizovaná, avšak iba krátkodobo. Navrhovateľke boli diagnostikované tieto diagnózy:

-slaboduchosť - nie mentálna retardácia,

-ľahká poznávacia porucha - diagnostikovaná od nariadenia,

-zmiešaná úzkostná a depresívna porucha - nejedná sa o závažnú duševnú poruchu.

Podľa odvolateľa nemohla byť žalobkyňa omámená liekmi, ktoré už dlhodobo užíva bez vedľajších tlmivých účinkov. Ak by tomu tak bolo, bola by omámená stále i pri každodenných aktivitách, o čom by potom boli záznamy u psychiatra. Pokiaľ žalobkyňa tvrdí, že zmluvu nečítala, takéto tvrdenie nemá relevantné právne následky na posudzovanie jej prejavu vôle. Ďalej uviedol, že vypočutí A.. G., aj súdny znalec A.. P. P. potvrdili, že stav navrhovateľky nie je taký, aby odôvodňovali jej nespôsobilosť na právne úkony a nie je v takom zdravotnom stave, aby u nej malo dôjsť k zbaveniu spôsobilosti na právne úkony. Ďalej poukazoval na nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia, pretože odôvodnenie neplatnosti právneho úkonu skôr smeruje k dôvodom uvedeným v § 38 ods.2 O.s.p., ale súd tento dôvod neplatnosti v odôvodnení rozsudku neuvádza. Zo žiadneho dôkazu nevyplýva, že by úkon žalobkyne nebol urobený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

Žalobcovia navrhli potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. V odôvodnení vyjadrenia poukázali na to, že v konaní bolo preukázané, že nielen žalobkyňa v 2.rade, ale aj žalobca v 1.rade neurobili právny úkon slobodne a vážne. Mali nedoplatky na nájomnom a tak ako je uvedené v trestnom rozsudku

žalobca v 1.rade podpísal kúpnu zmluvu v tiesni po vyslovených hrozbách obžalovaného B., že bude z bytu vysťahovaný a žalobkyňa v 2.rade odmietla kúpnu zmluvu podpísať. Podpis žalobkyne v 2.rade na kúpnej zmluve bol 2x sfalšovaný a na základe takej kúpnej zmluvy so sfalšovaným podpisom bol Správou katastra v Spišskej Novej Vsi dňa 30.11.2006 povolený vklad vlastníckeho práva v prospech žalovaného v 1.rade. Napriek tomu, že žalovaný v 1.rade mal byť zapísaný ako vlastník už 30.11.2006, musel vedieť, že prevod nebol v poriadku, pretože zaplatil 10.000,-Sk svedkovi Liptákovi, aby zabezpečiť overený podpis žalobkyne v 2.rade. Tak sa malo udiať dňa 31.1.2007 na Notárskom úrade O.. I.. Pokiaľ išlo o psychický stav žalobkyne v 2.rade k tomu uviedli, že od roku 1990 je invalidná dôchodkyňa, nestará sa o domácnosť, nevarí, väčšinou len poliháva. Jej lepší stav je vtedy, keď je omámená liekmi, lebo vtedy je kľudná, ale aj apatická ku všetkému. V opačnom prípade je agresívna. Podľa znalca A.. P. - psychiatra, žalobkyňa v 2.rade kúpnu zmluvu podpísala pod tlakom stresu a vo veľkom psychickom napätí, ktoré ovplyvňovalo jej schopnosť znášať všetky aspekty jej rozhodnutia. Prvostupňový súd potom správne aplikovať na zistený skutkový stav § 37 ods.1 a § 39 OZ, pretože bolo preukázané, že sa jedná o podvodné konanie, keď vlastníkom bytov, ktorí mali nedoplatky na nájomnom, bolo vyhrážané a pod obrovským tlakom boli nútení podpisovať kúpne zmluvy. Uplatnili náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 v spojení s § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že neboli dôvody na zmenu alebo zrušenie rozsudku.

Podľa § 219 ods.2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi napadnutého rozhodnutia a na doplnenie len dodáva, že z právoplatného rozsudku 3T/46/08-2594 z bodu 10 vyplýva, že A. B. v mesiaci október 2006 v Spišskej Novej Vsi vykonal predaj nehnuteľností patriacich manželom D. falošnou kúpnou zmluvou zo dňa 11.10.2006 kupujúcemu O. U. a to 2-izbového bytu na 1.poschodí obytného domu súp.č. 296, orientačné č. 56. Dňa 11.10.2006 podal na Správe katastra Spišská Nová Ves návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na základe tejto falošnej kúpnej zmluvy, v ktorej bol sfalšovaný podpis predávajúcej A. D., bol správou katastra dňa 30.11.2006 pod č. K. XXXX/XX povolený vklad vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam. Z tejto skutočnosti, ktorú hodnotí súd prvého stupňa ako dôvod neplatnosti zmluvy, aj podľa odvolacieho súdu nepochybne vyplýva, že prevod nehnuteľností bol vykonaný v rozpore s § 37 ods.1 a § 39 OZ. Úkon, ktorý vykonal odsúdený A. B. obchádzal zákon a ku konvalidácii tejto neplatnej zmluvy nemohlo dôjsť z dôvodu, že úkon žalobkyne v 2.rade a to dodatočné podpísanie zmluvy nebol urobený slobodne a vážne. Ako správne konštatoval súd prvého stupňa podľa znaleckého posudku znalca A.. P. P., žalobkyňa v 2.rade podpísala zmluvu pod tlakom stresu a vo veľkom psychickom napätí, ktoré ovplyvňovalo jej schopnosť zvážiť všetky aspekty jej rozhodnutia. Schopnosť tolerovať stresovú záťaž je u nej patologicky znížená, a preto v snahe o únik zo situácie mohla reagovať skratovo. Jej schopnosť porozumieť detailom obsahu zmluvy je nedostatočná, textu by bez výkladu správne neporozumela pre znížený intelekt. Aj lieky, ktoré užívala v čase podpisu zmluvy mohli ovplyvniť jej úsudok tým, že zhoršujú pozornosť, odstraňujú vnímaniu úzkosti a navodzujú úzkosť. Tieto závery znalca podporuje aj výpoveď svedka A. B., ktorý potvrdil, že podpis žalobkyne v 2.rade na zmluve zabezpečoval žalovaný cez pána P..

Podľa odvolacieho súdu je však podstatná tá skutočnosť, že kúpna zmluva, na základe ktorej bol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam žalobcov, bol povolený na základe zmluvy, v ktorej bol preukázateľne sfalšovaný podpis žalovanej v 2.rade a to spôsobuje neplatnosť prevodu vlastníckeho práva, pretože podľa § 133 ods.2 OZ vlastníctvo nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov. Preto k vkladu došlo na základe neplatnej zmluvy.

Správne potom rozhodol súd prvého stupňa aj o určení vlastníckeho práva, na ktorom majú žalobcovia naliehavý právny záujem, pretože ako vlastník nehnuteľností, ktorá patrí žalobcom je vedený v katastri nehnuteľnosti žalovaný v 2.rade. Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil napadnutý rozsudok ako vecne správny. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa §

214 ods.5 O.s.p., pretože úspešný žalobcovia trovy odvolacieho konania nevyčíslili ku dňu vyhlásenia rozhodnutia.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.