KSKE 2 Co 228/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 228/2011

KS v Košiciach, dátum 18.01.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 228/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/228/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899300 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899300.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu D. P., nar. XX.X.XXXX, bytom P., S. X, zast. advokátom JUDr. Pavlom Kissom, Advokátska kancelária Košice, Štúrova 20, proti žalovanému: Ľ. U., nar. X.X.XXXX, bytom J. XXX, zast. advokátom JUDr. Vladimírom Balogom, Advokátska kancelária Košice, Obchodná 10, o 30.538,41 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie č.k. 11C/140/04-64 z 26.5.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie v napadnutej časti, vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa konanie vo veci samej z dôvodu späťvzatia žaloby podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. zastavil.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Uznesenie vo výroku o náhrade trov konania napadol včas podaným odvolaním žalovaný. Navrhol zmeniť uznesenie v napadnutej časti a zaviazať žalobcu na náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia v sume 1.424,16 poukazujúc na to, že súd mal postupovať v tomto prípade podľa § 146 ods. 2 O.s.p., keďže v tomto prípade zastavenie konania zavinil žalobca, preto je povinný uhradiť trovy konania. Zdôraznil, že trovy prvostupňového konania si nemohol uplatniť, resp. ich vyčísliť, pretože nemal vedomosť, či a kedy žalobca zoberie žalobu späť, o späťvzatí sa dozvedel až doručením napadnutého uznesenia.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a uznesenie v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania podľa § 221 ods. 1 písm. h/ ods. 2 O.s.p. zrušil a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Z obsahu spisu vyplýva, že v danom prípade došlo k späťvzatiu žaloby, predmetom ktorej bola žaloba o plnenie z kúpnej zmluvy z dôvodu, že rozsudkom Okresného súdu Košice II sp.zn. 17C/192/2004 predmetná kúpna zmluva bola vyhlásená za neplatnú.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/, ods. 2 O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo

zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporcu.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že použitie ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. neprichádza do úvahy pokiaľ sú splnené podmienky § 146 ods. 2 O.s.p..

Ustanovenie § 146 ods. 2 O.s.p. vyjadruje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania. Otázka zavinenia podľa prvej vety u tohto ustanovenia sa však hodnotí iba podľa procesného výsledku. Podľa ustálenej judikatúry platí, že ak žalobca vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p. z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný hradiť žalovanému trovy konania.

V danom prípade späťvzatie žaloby nebolo vyvolané správaním sa žalovaného, preto zastavenie konania z procesného hľadiska zavinil žalobca. Preto nesprávne postupoval súd prvého stupňa pokiaľ v tomto prípade rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., pretože prichádzalo do úvahy iba rozhodovanie podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p..

Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa opätovne rozhodnúť o trovách konania, pričom pri rozhodovaní je potrebné vychádzať z ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p.. Pri rozhodovaní však bude povinnosťou súdu prvého stupňa, okrem iného, skúmať aj okolnosti, či v danom prípade sú alebo nie sú splnené podmienky pre prípadné nepriznanie náhrady trov konania podľa § 150 ods. 1 O.s.p..

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.