KSKE 2 Co 23/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 23/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 23/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611211572 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611211572.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne C.. S. T., J.Ý. T. XXXl/X, D. L. E., toho času N. B., D. L. E., zastúpená JUDr. Petrom Fábrym, advokátom, Advokátska kancelária, Spišská Nová Ves, Starosaská 11, proti žalovanému Y. O. J. E. D. L. E.D.W., DA. XXXl/XX, zastúpený JUDr. Matejom Okálym, advokátom, Advokátska kancelária, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 7, o zaplatenie 2 539,32 € a prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 2.12.2011 č.k. 12C/140/2011-31 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

U k l a d á žalovanému zaplatiť žalobcovi na účet advokáta JUDr. Petra Fabryho náhradu trov odvolacieho konania 142,60 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 2.715,53 € a trovy konania 673,56 € na účet JUDr. Petra Fábryho do dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu žalobkyne o sumu 0,03 € zamietol.

Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že úroky z omeškania majú povahu sankcie a platia sa vedľa vlastného plnenia stanoveným percentom z tej časti dlhu, z ktorej je dlžník v omeškaní. Omeškanie dlžníka s plnením záväzku má zo zákona za následok obsahovú zmenu práv veriteľa a povinností dlžníka, resp. ich doplnenie novými právami a povinnosťami. Omeškaním teda nastáva zo zákona zmena obsahu právneho vzťahu tým, že vedľa trvajúcej povinnosti splniť záväzok vznikajú aj nové, ďalšie práva a povinnosti, bez ohľadu na to, či dlžník omeškanie zavinil. S prihliadnutím na vyššie uvedené potom vyhovel žalobe o zaplatenie úrokov z omeškania, keďže o základe nároku už bolo právoplatne rozhodnuté.

Súd neprihliadol na vznesenú námietku premlčania žalovaným, lebo s poukazom na platnú judikatúru úroky z omeškania sú samostatným právom, ktoré sa premlčuje samostatne, žalobkyňa mala priznané úroky za obdobie od 1.8.2008 do 14.10.2011 vo výške 2.715,53 € a nárok uplatnila v zákonnej lehote. Keďže uplatnila nárok vo výške 2.715,56 € a úrok z omeškania činil 2.715,53 €, súd v prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol s poukazom na ust. § 142 ods. 3 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolal žalovaný. Navrhol, aby rozsudok bol zrušený, aby súd žalobu zamietol, najmä z dôvodu, že tieto úroky žalobkyni nepatria, keďže mala si ich žiadať hneď v prvom konaní a nie s odstupom viac ako troch rokov. Poukázal na to, že jeho advokát namietal premlčanie, ale nevie pochopiť prečo tak súd rozhodol.

Žalovaný písomným podaním zo dňa 22.12.2011, ktoré doručil súdu dňa 23.12.2011 zobral svoje odvolanie v celom rozsahu späť s odôvodnením, že sa s protistranou dohodol na forme splácania úrokov.

Podľa ust. § 207 ods. 2,3 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom k citácii tohto zákonného ustanovenia a vzhľadom k prejavu žalovaného, odvolací súd odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd s poukazom na ust. § 146 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

V danom prípade odvolanie podal žalovaný a v priebehu odvolacieho konania potom, čo žalobca podal vo veci písomné vyjadrenie prostredníctvom svojho advokáta, vzal odvolanie v celom rozsahu späť.

Keďže žalobkyňa si uplatnila náhradu trov odvolacieho konania za 1 úkon právnej pomoci vo výške 111,21 € + režijný paušál 7,63 € a DPH 23,76 € odvolací súd s poukazom na ust. § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. priznal žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania, a to náhradu advokátskych trov v sume 142,60 €.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.