KSKE 2 Co 244/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/244/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609212178 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609212178.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča v právnej veci žalobcov : 1. S.. L. X. H.Á. C.. XXXX/XX, Q., 2. S.. Ľ. X., N.Á. A. XX, Q., proti žalovaným: 1. T. O., J. XXX, 2. J. O., J. XXX, obidvaja právne zastúpení JUDr. Pavlom Hovanom, advokátom, Advokátska kancelária, Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 1, o vypratanie nehnuteľnosti, o odvolaní žalovaných proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 6.6.2011 č.k. 4C/172/2009-126 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovaným vypratať nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom Prešov, Správa katastra Levoča, zapísané na LV č. X k.ú. J. ako parcelu č. 78- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m2, parcelu č. 79-záhrady s výmerou 262 m2, parcelu č. 80-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 829 m2 , rodinný dom súp.č. 198, postavený na pozemku parcela č. 80 do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

Uložil žalovaným zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne trovy konania 99,50 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že štát nemá právo na náhradu trov konania.

Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že opakovaná dobrovoľná dražba bola ukončená dňa 21.1.2008 o 8.35 hod. a žalovaní v 1. a 2. rade v lehote 3-och mesiacov odo dňa príklepu nepodali návrh na vyslovenie neplatnosti dražby. Neplatnosťou dobrovoľnej dražby konanej dňa 21.1.2008 sa začali brániť až v konaní o vypratanie nehnuteľností, keď žiadali, aby súd túto otázku platnosti dražby skúmal prejudiciálne. Súd prvého stupňa poukázal na stanovisko Najvyššieho súdu SR vyjadreného v uznesení Najvyššieho súdu sp. zn. 3Cdo 186/2010 k otázke platnosti dobrovoľnej dražby, podľa ktorého nemôže súd túto otázku posudzovať v inom konaní, než v konaní podľa § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, a to ani ako otázku predbežnú. Vzhľadom na vyššie uvedené súd prvého stupňa v tomto konaní neskúmal otázku neplatnosti dobrovoľnej dražby ani podľa § 2, § 21 zák. č. 527/2002 a nebol oprávnený ju skúmať ani podľa § 39 Obč. zák.. Zák. č. 527/2002 je lex specialis, v danom prípade vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, a preto o neplatnosti dobrovoľnej dražby v zmysle § 21 ods. 2 zák.

č. 527/2002 Z.z. možno rozhodovať iba v lehote určenej týmto ustanovením za účasti týchto subjektov, ktoré zákon taxatívne vymenúvava v § 21 ods. 4 tohto zákona.

Súd prvého stupňa potom s poukazom na ust. § 70 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ako aj podľa § 126 ods. 1 Obč. zák. dospel k záveru, že žaloba je dôvodná, a preto jej v celom rozsahu vyhovel. Vychádzal pritom z toho, že podľa notárskych zápisníc je preukázané, že pri opakovanej dražbe, v ktorej sa dražili sporné nehnuteľnosti dňa 21.1.2008, bola určená cena 450.000,- Sk a nehnuteľnosť bola vydražená S.. L. X.. Zo zápisnice o odovzdaní predmetu dražby mal súd za preukázané, že žalovaný v 1. rade sa zúčastnil odovzdania predmetu nehnuteľnosti, preto nemôže tvrdiť, že o opakovanej dražbe nemal vedomosť. Podľa textu zápisnice predmet dražby nebol odovzdaný z dôvodu, že predchádzajúci vlastník, t.j. žalovaný v 1. rade nepripravil predmet dražby na odovzdanie. Opis zápisnice bol doručený do vlastných rúk obidvom odporcom dňa 12.6.2008, o čom svedčí fotokópia predložených doručeniek.

O trovách konania rozhodol s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., a preto úspešným žalobcom priznal náhradu trov pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolali žalovaní. Žalovaný v 1. rade namietal dôvody uvedené v rozhodnutí a tvrdil, že nemal vedomosť o opakovanej dražbe, a preto sa nemohol skôr dozvedieť o tom, že nehnuteľnosť, ktorej je spoluvlastníkom bola v dražbe predaná. Nemohol vedieť za akých podmienok a vzhľadom k tomu, že v uvedenom čase nemal právneho zástupcu, nemohol vedieť, že sa mal domáhať svojich práv v samostatných konaniach. Z uvedeného dôvodu namieta neplatnosť dražby v tomto konaní, z dôvodov, ktoré uviedol, keďže ide predovšetkým o porušenie § 12 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách, podľa ktorého bol dražobník povinný k ohodnoteniu nehnuteľnosti dať vypracovať znalecký posudok. Ďalej bol porušený § 16 ods. 4 o dobrovoľných dražbách, keďže došlo k zníženiu najnižšieho podania pod zákonom stanovenú hranicu 3/4 z odhadnej ceny. Tieto vady dražby spôsobujú absolútnu neplatnosť dražby. Navrhol preto, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobcovia navrhli potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Tvrdia, že bez pochybnosti preukázali nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby, ako aj porušenie ich vlastníckych práv žalovanými tým, že žalovaní odmietajú dotknuté nehnuteľnosti v ich vlastníctve vypratať a vydať, a preto je rozhodnutie súdu prvého stupňa v súlade so zákonom.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) rozsudok verejne vyhlásil v súlade s ust. § 156 ods. 1 O.s.p., pričom toto verejné vyhlásenie oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 156 ods. 3 O.s.p..

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne vo veci aj rozhodol.

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje odvolací súd.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa a na tieto v celom rozsahu poukazuje. Odvolacie námietky považuje odvolací súd v celom rozsahu za

nedôvodné. Odvolacia námietka v tom smere, že boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, je vzhľadom na ust. § 21 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení je právne bezvýznamná. V podstate sa s touto námietkou v celom rozsahu vysporiadal súd prvého stupňa v dôvodoch napadnutého rozsudku a na tieto dôvody odvolací súd v celom rozsahu poukazuje.

Z týchto dôvodov krajský súd podľa ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, keďže žalobcovia si žiadne trovy neuplatnili a žalovaní ako neúspešní nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.