KSKE 2 Co 253/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/253/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710206417 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710206417.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a sudcov JUDr. Miroslava Sogu a Mgr. Dany Ferkovej, v právnej veci navrhovateľa L., N..V..Q.., so sídlom L. X, S., IČO: XX XXX XXX, zast. advokátom Z.. Z. H., so sídlom v S., J. W.. H.. J. Č.. X, proti odporcovi N. V. - Ú. A., H. M. H. N., so sídlom na U. Č..X, K..Q..G. XX, G. XXX, v konaní o náhradu škody v sume 215.880,-Sk (1.227,23 €) , o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu v Michalovciach č.k. 14C/76/2010-37 zo dňa 31.mája 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom návrh navrhovateľa zamietol a trovy konania nepriznal. Rozsudok odôvodnil tým, že navrhovateľ sa domáhal zaplatenia sumy 1.227,23 € s prísl. z dôvodu, že odporca porušil svoje povinnosti pri zápise do katastra kúpno-predajnej zmluvy Správou katastra v Michalovciach. V dôsledku nesplnenia si signalizačnej povinnosti včas neinformoval navrhovateľa v súlade so zákonom, v dôsledku čoho navrhovateľovi vznikla škoda, lebo navrhovateľ musel zaplatiť penále za obdobie od 9.7.2002 do 14.5.2003 z dôvodu oneskorenia zaplatenia dane z prevodu nehnuteľností. Súd prvého stupňa vykonaným dokazovaním zistil, že rozhodnutím Daňového úradu v Michalovciach zo dňa 23.8.2005 bol vydaný platobný výmer, ktorým daňový úrad vyrúbil navrhovateľovi penále za nezaplatenie dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti najneskôr v lehote jej splatnosti v správnej výške v sume 574.179 €. Daňové riaditeľstvo rozhodnutím z 8.11.2005 potvrdilo rozhodnutie Daňového úradu v Michalovciach. Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 7S/7/2007 z 21.11.2007 bola zamietnutá žaloba navrhovateľa proti Daňovému riaditeľstvu SR Banská Bystrica v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 21.8.2006 ohľadom dodatočného platobného výmeru Daňového úradu v Michalovciach, ktorým bol predpísaný rozdiel na dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti navrhovateľovi. Z uvedeného rozhodnutia súd prvého stupňa citoval, že vznik daňovej povinnosti v zmysle § 19 ods.2 písm.c/ zák.č. 318/1992 Zb. je spojený so zápisom práv vkladom a záznamom v zmysle § 28 až § 32 a § 34 až § 37 zákona o katastri nehnuteľnosti. Právne účinky vkladu nastávajú v deň, ako bol vklad povolený.

Potom vychádzal súd prvého stupňa z toho, že podľa § 18 ods.1 zák.č. 58/1969 Zb. štát zodpovedá za škodu spôsobenú v rámci plnenia úloh štátnych orgánov, spoločenskej organizácie nesprávnym úradným postupom tých, ktorí tieto úlohy plnia. Táto zodpovednosť je objektívna.

Podľa názoru súdu prvého stupňa v činnosti týkajúcej sa predmetnej veci, t.j. rozhodnutia o povolení vkladu na základe návrhu navrhovateľa nešlo o nesprávny úradný postup zo strany Správy katastra v Michalovciach a svedkyňa Z.. N. náležite objasnila všetky okolnosti vybavovania predmetnej veci, preto nemožno za daného stavu tvrdiť, že zo strany správy katastra došlo k porušeniu ust. § 37 zák.č. 162/1995 Z.z., teda, že v lehote 15 dní navrhovateľovi nebolo oznámené, že bol vykonaný zápis do katastra záznamom. Svedkyňa hodnoverne vypovedala na súde prvého stupňa o tom, že konateľ navrhovateľa F.. G. bol vyrozumený o vykonaní zápisu a dokonca prevzal list vlastníctva. Skutočnosť, že navrhovateľ si nesplnil svoje daňové povinnosti a opomenul podať daňové priznanie je príčinou toho, že zo strany Daňového úradu v Michalovciach mu bolo vyrubené penále za nezaplatenie dane v lehote, preto podľa názoru súdu nie postup pracovníkov Správy katastra v Michalovciach je v príčinnej súvislosti s tým, že navrhovateľovi bolo vyrúbené penále, ale príčinou bola nečinnosť navrhovateľa. Vzhľadom na uvedené návrh zamietol. O trovách rozhodol tak, že navrhovateľ v konaní nebol úspešný, preto mu súd podľa § 142 ods.1 O.s.p. náhradu trov nepriznal.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal zmeniť napadnutý rozsudok a zaviazať odporcu k náhrade uplatnenej sumy spolu so 6% úrokom z omeškania od 20.9.2005 do zaplatenia a žiadal priznať trovy konania. Odvolanie zdôvodnil tým, že žalobca nesúhlasí s názorom súdu, že nie postup pracovníkov Správy katastra je v príčinnej súvislosti s tým, že žalobcovi bolo vyrubené penále. Uviedol, že podľa odvolateľa bolo porušené ust. § 47 zák.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti v tom čase platného, podľa ktorého do 15 dní malo byť žalobcovi písomne oznámené povolenie vkladu do katastra nehnuteľností. Medzi účastníkmi bolo nesporné, že k povoleniu vkladu došlo dňa 10.4.2002, a odporca signalizačnú povinnosť voči navrhovateľovi splnil až dňa 14.5.2003. Keďže daňovník je povinný do 90 dní od vzniku daňovej povinnosti podať na príslušnom daňovom úrade daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania navrhovateľovi uplynula 10.7.2002. Len preto Daňový úrad v Michalovciach vyrúbil navrhovateľovi penále z dane, čo za 309 dní omeškania predstavovalo sumu v uplatnenej výške, teda 1.227,23 €. Spochybnil vierohodnosť výpovede Z.. N., pretože jej výpoveď bola účelová a jej výpoveď je v rozpore so skutočným stavom, ale aj s vtedy platnou praxou, t.j. pokiaľ svedkyňa tvrdí, že dala štatutárnemu zástupcovi kópiu originálu LV v písomnej podobe bezprostredne po údajnom povolení vkladu je to v rozpore s vtedy zaužívanou praxou, nakoľko by mu potom dala aj kúpnu zmluvu opatrenú aj vkladovou pečiatkou. Listinné dôkazy však jednoznačne preukazujúc, že kúpna zmluva s povolením vkladu bola doručená až dňa 14.5.2003.

Odporca navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poukázal na skutočnosť, že príčinou vzniku škody navrhovateľa bolo nesplnenie si daňovej povinnosti voči príslušnému daňovému úradu a len preto bolo navrhovateľovi vyrúbené penále za nezaplatenie dane. Zmluva s výpisom z LV v počítačovej forme žalobcovi nemohla byť doručená v lehote 15 dní z dôvodu konania ROEP v danom katastrálnom území. Ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu č. 3Cdo/32/2007, v zmysle ktorého plnenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu, ktorý spadá do oblasti verejného (daňového) práva, nemôže byť škodou v zmysle zák.č. 58/1969 Zb.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 v spojení s ust. § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že neboli dôvody ani pre zmenu ani pre zrušenie rozsudku.

Predmetom tohto konania je náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom podľa § 18 ods.1 v spojení s ust. § 25 zák.č. 58/1969 Zb.

Podľa § 19 ods.3 písm.a/ zák.č. 318/92 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a prechodu nehnuteľnosti v znení účinnom od 1.4.2002, daňová povinnosť pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti vzniká dňom zápisu práv do katastra nehnuteľností. Navrhovateľ ako daňový subjekt podal dňa 2.11.2004 riadne daňové priznanie k dani z prechodu a prevodu nehnuteľnosti podľa § 20 ods.1 zákona a dodatočné daňové priznanie k dani z prechodu a prevodu nehnuteľnosti až dňa 1.12.2005. Daňový subjekt uviedol v priznaní základ dane vo výške 10,486.490,-Sk, správne ale daň vypočítal vo výške 629.190,-Sk nesprávne, čím porušil § 15 cit.zák. V dodatočnom daňovom priznaní uviedol základ vo výške 9,962.211,-Sk a daň vo výške 646.976,-Sk opäť nesprávne, čím znovu porušil § 15 zákona.

Tieto skutočnosti vyplývajú z rozsudku Krajského súdu v Košiciach 7S/7/2007. Z uvedeného je potom nepochybné, že navrhovateľ vedel o svojej daňovej povinnosti. Je pravdou, že daňový úrad pochybil, keď porušil ust. § 42 vyhl.č. 79/96 Zb., podľa ktorého má zaslať účastníkovi do 15 dní odo dňa vpisu údajov po jednom vyhotovení výpisu z vlastníctva, ale táto skutočnosť nebola bezprostredným dôvodom, prečo navrhovateľovi bolo vyrúbené daňovým úradom penále. Nedoručenie LV navrhovateľovi nie je v priamej súvislosti zo škodou, ktorá vznikla navrhovateľovi zaplatením penále. Táto skutočnosť nebola z hľadiska zmenšenia majetku navrhovateľa rozhodujúca. Až pridruženie sa ďalšej, katastrálnym úradom nezapríčinenej skutočnosti - zmeny právnej úpravy účinnej od 1.apríla 2002, ktorým došlo k novele zákona č. 318/92 Zb. o povinnosti zaplatiť daň z prevodu nehnuteľnosti mohla spôsobiť, že daňovník nezaplatil daň včas. Samotná existencia povinnosti daňovníka zaplatiť daň však nie je skutočnou škodou ani ušlým ziskom. K zaplateniu dane došlo v rámci verejnoprávneho (daňového) vzťahu. Plnenie povinností vyplývajúcich z predpisu, ktorý spadá do oblasti verejného práva, nemôže byť škodou v zmysle zák. č. 58/69 Zb. Okrem toho pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba škodu izolovať zo všeobecných súvislostí a skúmať, ktorá príčina ju vyvolala. Pritom nie je rozhodujúce časové hľadisko, ale vecná súvislosť príčiny a následku. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený, nestačí, ak je iba sprostredkovaný.

Katastrálne konanie začalo v tejto veci pred 1.aprílom 2002 za účinnosti zák.č. 318/92 Zb. a tento zákon s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti ich vložením do majetku obchodnej spoločnosti nespájal vznik povinnosti zaplatiť daň z prevodu nehnuteľnosti. Pokiaľ by celé katastrálne konanie prebiehalo buď do 1.apríla 2002 alebo celé po tomto dni, existencia prieťahov a procesných nesprávnosti by nevyvolávala otázku, či mala alebo nemala za následok to zmenšenie majetku navrhovateľa, ktorého náhrady sa teraz domáha. Existencia porušenia povinnosti katastrálnym úradom ešte neznamenala zmenšenie majetku navrhovateľa, pretože majetkový úbytok zaznamenalo až zaplatenie penále v rámci plnenia vyplývajúceho z daňovo-právneho predpisu.

Vychádzajúc z uvedeného sa odvolací súd stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že navrhovateľ nesplnil včas svoje daňové povinnosti a v plnej výške, a preto mu zo strany Daňového úradu v Michalovciach bolo vyrúbené penále a takto vzniknutá škoda nie je v príčinnej súvislosti s konaním odporcu, lebo bola zapríčinená jeho nepresnou a nie včasnou činnosťou. Navrhovateľ vedel o čiastočných zápisoch v LV aj o prerušení katastrálneho konania, preto je nepochybné, že vedel o svojej daňovej povinnosti, len ju nesplnil včas. Preto odvolací súd podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil napadnutý rozsudok ako vecne správny.

V odvolacom konaní odvolateľ nemal úspech a odporca náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto odvolací súd podľa § 224 ods.1 v spojení s ust. § 142 ods.1 O.s.p. náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.