KSKE 2 Co 255/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 255/2012

KS v Košiciach, dátum 16.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 255/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/255/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510204938 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510204938.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Š.I. O., nar. XX.X.XXXX, bytom Č. 119, zast. advokátom JUDr. Jurajom Birošom, AK Košice, Rázusova 1, proti žalovanému V. W., nar. X.XX.XXXX, bytom Y. XXX, o 165,97 €, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, č.k. 15C 121/2010-118 z 18.5.2012, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 165,97 € s 8,5% úrokom z omeškania od 29.6.2008 do zaplatenia a trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku v sume 16,50 € a trov právneho zastúpenia vo výške 179,88 €, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný v ktorom uviedol, že nesúhlasí s rozhodnutím súdu prvého stupňa, nakoľko skutočnosť pri výkone plnenia jeho záväzku pre žalobcu je evidentne iná. Ďalej poukázal na to, že trvá na svojej výpovedi a na skutočnostiach uvedených v odpore platobnému rozkazu. Trvá na vyúčtovaní nákladov inžinierskej činnosti a že výrok rozhodnutia, ako aj odôvodnenie, je v rozpore so skutočnosťou, ktorá tvorí predmet sporu.

Keďže odvolanie žalovaného nemalo náležitosti v zmysle § 205 ods. 1, 2 O.s.p., súd prvého stupňa ho uznesením č.k. 15C 121/2010-126 z 2.7.2012, ktoré mu bolo doručené 11.7.2012, vyzval na odstránenie vád odvolania tak, aby bolo z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, aby bolo podpísané a datované, aby odvolateľ presne uviedol, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa domáha a ako žiada, aby odvolací súd rozhodol, aby presne označil účastníkov konania. Zároveň ho upozornil, že v prípade nedoplnenia odvolania, pokiaľ nebude možné pre uvedený nedostatok pokračovať v konaní, súd odmietne podanie.

Žalovaný napriek výzve súdu prvého stupňa odvolanie nedoplnil.

Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Z obsahu odvolania je zrejmé, že toto nespĺňa náležitosti uvedené v cit. § 205 ods. 1, 2 O.s.p., pretože z odvolania nie je zrejmé, v čom žalovaný rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, nie je z odvolania zrejmé, čoho sa domáha, ako žiada, aby rozhodol odvolací súd. Navyše označenie účastníkov uvedené v odvolaní nie je totožné s označením účastníkov podľa žaloby.

Za takýchto okolností odvolací súd má za to, že bez doplnenia odvolania vo vyššom uvedenom smere nemožno pokračovať v odvolacom konaní.

Podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2; ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1.

V danom prípade, ako už bolo vyššie uvedené, odvolanie žalovaného nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p. Boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 O.s.p., pretože súd prvého stupňa vyzval žalovaného na odstránenie vád odvolania. K odstráneniu týchto vád nedošlo, preto odvolací súd v súlade s cit. § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odvolanie žalovaného odmietol.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.