KSKE 2 Co 27/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 27/2011

KS v Košiciach, dátum 15.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 27/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/27/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610212134 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610212134.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a členov senátu JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Miroslava Sogu v právnej veci žalobcu F. Q., bývajúceho na I. XXX/X V. Spi Z. V., zastúpeného JUDr. Milanom Križalkovičom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom na Hviezdoslavovej č. 11 v Spišskej Novej Vsi, proti žalovanej L. Q., bývajúcej na K. X. F. Č.. XXXX/XX V. Spi Z. V., v konaní o vypratanie z bytu, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi č.k. 8C/139/2010-44 zo dňa 10.1.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanej povinnosť vypratať a vydať žalobcovi byt, zapísaný na LV č. XXXX ,kat.úz. Q. Z. V., obytného domu súp.č. 2175, byt č. 15 na prízemí, vchod č. 29, nachádzajúci sa v Q.Q. Z. V. na K. X.F. Č.. XXXX/XX, pozostávajúci z 2 obytných miestností a príslušenstva a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytu v 53/2056-inách bez bytovej náhrady do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. O trovách rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Rozsudok odôvodnil tým, že žalobca je vlastníkom bytu na K. X.F. Č.. XXXX/XX v Q. Z. V. na základe darovacej zmluvy uzavretej medzi ním a jeho starými rodičmi Petrom a nebohou F. J. zo dňa 11.7.2003. Jeho vlastníctvo je zapísané na LV č. XXXX kat.úz. Q. Z. V.. Darca X. J. je užívateľom tohto bytu na základe vecného bremena, ktoré bolo zriadené v jeho prospech v darovacej zmluve.

Žalovaná je matkou žalobcu a v byte sa zdržiava bez právneho dôvodu. Svedok F. Š. dosvedčil žalobcovi, že druh žalovanej fyzicky napáda X. J., ďalej uviedol, že žalovaná a jej druh požívajú alkoholické nápoje, robia orgie a opakovane musela zasahovať polícia. Z takto vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žalovaná býva v byte bez právneho dôvodu, preto vychádzajúc z ustanovenia § 126 a § 3 ods. 1 Obč. zákonníka vyhovel žalobe a žalovanej uložil povinnosť vypratať sa z bytu a otázku vypratania riešil v zmysle § 3 OZ bez poskytnutia bytovej náhrady. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil ust. § 150 a nezaviazal žalovanú k náhrade trov žalobcu, aj napriek tomu, že tento bol v konaní úspešný, pretože prihliadol na dôvody hodné osobitného zreteľa na strane žalovanej spočívajúce v jej nepriaznivej finančnej situácii, keďže je bezdomovkyňa a bez akéhokoľvek príjmu.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalovaná, v ktorom poprela tvrdenie svedka Š., že by sa v byte robili orgie a že by tam vodila opilcov. Bližšie odvolanie nezdôvodnila.

Žalobca navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poukázal na to, že žalovaná v odvolaní neuviedla čoho sa domáha a v čom vidí odvolací dôvod. Skutočnosti uvádzané žalovanou v odvolaní už boli vyvrátené výpoveďou svedka F. Š., preto navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, príp. doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím a odôvodnením rozhodnutia súdom prvého stupňa a k dôvodom rozhodnutia nepovažuje za potrebné nič viac dodať, pretože sú správne a výstižné.

V odvolacom konaní odvolateľka nebola úspešná a žalobca náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto odvolací súd podľa § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. rozhodol, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.