KSKE 2 Co 287/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/287/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210225745 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210225745.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Bodnárovej a sudcov JUDr. Ota Jurča a JUDr. Miroslava Sogu vo veci žalobcu Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24, IČO: 35 848 863, zast. advokátom Mgr. Ľudovítom Pavelom, Advokátska kancelária Košice, Mlynská 2, proti žalovanému N. Š., nar. X.X.XXXX, bytom H., Ž. XX, zast. opatrovníčkou Z.. A. X., pracovníčkou Okresného súdu Košice-okolie o zaplatenie 525,56 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 15C/10/2010-74 z 26.5.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku ktorým v časti bola žaloba zamietnutá a vo výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 330,30 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 48,33 € od 2.11.2007 do zaplatenia, zo sumy 48,38 € od 5.12.2007 do zaplatenia, zo sumy 52,36 od 3.1.2008 do zaplatenia, zo sumy 9,29 € od 31.1.2008 do zaplatenia, zo sumy 20,81 € od 1.3.2008 do zaplatenia, zo sumy 149,14 € od 25.4.2008 do zaplatenia a zo sumy 1,99 € od 3.5.2008 do zaplatenia, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania na účet jeho právneho zástupcu Mgr. Ľudovíta Pavelu vo výške 34,76 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že účastníci dňa 14.9.2007 uzavreli zmluvu o pripojení predmetom ktorej bolo poskytovanie verejných komunikačných služieb zo strany žalobcu žalovanému, súčasťou tejto zmluvy bol Dodatok k zmluve o pripojení (ďalej len Dodatok) takisto zo 14.9.2007, na základe ktorého bol žalovanému poskytnutý program služieb Pre mňa 70 , bol mu predaný mobilný telefón. Okrem iného v článku 2 v bode 2.1 Dodatku sa žalovaný zaviazal užívať mesačný program podľa článku 1 po dobu 24 mesiacov a podľa bodu 2.2 Dodatku sa zaviazal, že počas doby viazanosti zotrvá v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom a neuskutoční žiaden úkon smerujúci k ukončeniu platnosti zmluvy, pred dobou viazanosti, že nepožiada o vypojenie prevádzky, ani o dočasnú deaktiváciu SiM karty a nedopustí sa takého konania na základe ktorého by poskytovateľovi vzniklo právo odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať. V bode 2.3 Dodatku sa účastníci dohodli, že v prípade, ak žalovaný poruší niektorú z povinností podľa tohto Dodatku, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 344,41 €. Takisto sa povinný zaviazal nahradiť škodu vzniknutú poskytovateľovi v súvislosti s porušením povinnosti v časti presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Ďalej vychádzal zo zistenia, že za poskytnuté služby žalobca vystavil žalovanému faktúry za obdobie od septembra 2007 do apríla 2008, ktoré žalovaný v lehote ich splatnosti neuhradil, napriek pokusu o zmier z 23.1.2008. Keďže žalovaný napriek ďalším výzvam neuhradil pohľadávku v celkovej sume 158,37 €, žalobca listom z 22.2.2008 žalovanému oznámil, že ukončuje zmluvu o pripojení odstúpením k 23.3.2008 v prípade, ak predmetná dlžná čiastka nebude uhradená najneskôr do 16.3.2008.

Na základe vykonaného dokazovania v súlade s § 52 ods. 1 OZ, § 53 ods. 1,2 OZ, § 588 ods. 1 OZ, § 544 ods. 1 OZ a § 545a OZ dospel k záveru, že medzi účastníkmi došlo k platnému uzavretiu zmluvy o pripojení, na základe ktorej bol žalovaný povinný platiť riadne a včas cenu za poskytnuté telekomunikačné služby. Keďže žalovaný, v rozpore s uzavretou zmluvou a dodatkom k nej, neplatil vystavené faktúry za poskytnuté služby riadne a včas, žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Dospel k záveru, že žalobcom uplatnená zmluvná pokuta je podľa ustálenej súdnej praxe, vychádzajúc zo spotrebiteľského práva, neprimeraná hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti, teda v rozpore s dobrými mravmi, lebo žalovaný mal v prípade porušenia zmluvných povinností zaplatiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu ako sankciu, ktorá vysoko prevyšuje predajnú cenu mobilného prístroja zakúpeného žalovaným. Dohodnutú zmluvnú pokutu podľa záveru súdu prvého stupňa nemožno považovať za platnú, ale uzavretú v rozpore s § 39 OZ, preto žalovaného zaviazal na zaplatenie istiny 330,30 €, ktorá pozostáva zo sumy 181,16 €, ako nedoplatku za poskytnuté služby a hovorné a zo sumy 149,14 € ako rozdielu medzi akciovou cenou a predajnou cenou mobilného telefónu, ktorú považoval za primeranú zmluvnú pokutu zodpovedajúcu výške preukázanej nezaplatenej riadnej kúpnej cene mobilného telefónu a v prevyšujúcej časti uplatnenej zmluvnej pokuty žalobu zamietol ako nedôvodnú.

O povinnosti zaplatiť úrok z omeškania rozhodol podľa § 517 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 3 nar. vl. Č. 87/1995 Z.z..

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p., tak že náhradu trov konania pomerne rozdelil, keďže mal žalobca v konaní úspech len čiastočný. Mal za to, že žalobca mal vo veci úspech vo výške 62,84 % a neúspech vo výške 37,16 %, teda miera jeho úspechu podľa § 142 ods. 2 O.s.p. je 25,68 €, preto zaviazal žalovaného na náhradu trov konania vo výške 34,76 €, t.j. čiastku 25,68 % zo sumy 135,38 €, ktorá suma predstavuje trovy konania žalobcu pozostávajúce z trov právneho zastúpenia a zo zaplateného súdneho poplatku.

O povinnosti žalovaného zaplatiť trovy konania na účet zástupcu žalobcu rozhodol s poukazom na ust. § 149 ods. 1 O.s.p..

Rozsudok vo výroku ktorým v časti bola žaloba zamietnutá, napadol včas podaným odvolaním žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti tak, aby mu bola priznaná zmluvná pokuta v celej výške, resp. aj zamietnutá časť, čo do výšky 195,26 €, spolu s úrokmi z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 195,26 € za dobu od 25.4.2008 do zaplatenia, zároveň žiadal priznať náhradu trov konania v plnej výške a náhradu trov odvolacieho konania.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa v zamietavej časti nepovažoval za správne poukazujúc na to, že dohoda v bode 2,3 zmluvy o pripojení zo 14.9.2007, vyplývajúca z § 544 ods. 1 OZ bola viazaná na záväzok žalovaného pre prípad porušenia niektorej zo svojich zmluvných povinností na náhradu zmluvnej pokuty vo výške 344,40 € (10.375,50 Sk) . Žalovanému bol zároveň poskytnutý benefit vo forme zvýhodnenej ceny mobilného telefónu tým, že ho odkúpil za cenu 1,-Sk z DPH, i keď jeho hodnota bola 4.494,-Sk, teda benefit mu bol daný vo výške 149,14 € (4.493,-Sk) . Ďalší benefit spočíval v tom, že žalovanému bol poskytnutý mesačný program, za ktorý podľa cenníka platil sumu 13,94 € (420,-Sk) s DPH, pričom v rámci mesačného poplatku získal 70 voľných minút na volania na účastnícke čísla v sieti O2 Slovensko, do iných mobilných sietí v SR a sprístupnených pevných sietí v SR. Napokon žalovanému bol poskytnutý aj benefit vo forme zvýhodnených cien volaní v prípade prevolania voľných minút v rámci mesačného programu. Tieto benefity mali byť kompenzované predpokladaným ekonomickým výnosom, ktorý by dosiahol pri riadnom plnení povinností zo strany žalovaného počas celej dohodnutej doby viazanosti. Zmluvná pokuta bola dojednaná ako sankcia za porušenie zmluvných povinností ako zabezpečovací prostriedok za účelom dosiahnutia väčšej istoty, že žalovaný zotrvá v zmluvnom

vzťahu a bude si plniť svoje zmluvné povinnosti. Plnila aj preventívnu funkciu, aj zabezpečovaciu funkciu. Poukazujúc na ust. § 545a veta prvá OZ, bol toho názoru, že v danom prípade výška dohodnutých zmluvných pokút bola primeraná vzhľadom na význam a hodnotu výhod poskytnutých žalovanému. Keďže mu poskytol značné výhody, bolo namieste pristúpiť k vyváženiu práva a povinnosti jednotlivých strán zmluvného vzťahu, a teda k vyváženiu nerovnováhy v právach a povinnostiach spôsobenej v poskytnutí vyššie uvedených výhod v prospech žalovaného, čo sa dosiahlo tým, že bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 344,40 € (10.375,50 Sk) , ktorá slúžila na zabezpečenie plnenia si zmluvných povinností) , preto bol toho názoru, že dohodnutú zmluvnú pokutu nie je možné považovať za neprimeranú.

Vo vzťahu k trovám prvostupňového konania žiadal priznať náhradu trov konania v plnej výške s poukazom na ust. § 142 ods. 3 O.s.p., t.j. z dôvodu, že rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a rozsudok v jeho napadnutej zamietavej časti a vo výroku o trovách konania podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Žalobca vo svojom odvolaní síce uvádza, že svoje odvolanie odôvodňuje odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods.2 písm. b/, d/, f/ a/ O.s.p., z obsahu odvolania však vyplýva, že žalobca svoje odvolanie odôvodňuje odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm. d/, f/ O.s.p., t.j. že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm.d/ O.s.p. je vykladaný tak, že sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci súdom prvého stupňa, pričom musí ísť o také skutkové zistenie, na základe ktorého súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 132 O.s.p. a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré súd založil na chybnom hodnotení dôkazov.

Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) . O mylnú aplikáciu právnych predpisov ide, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval.

Odvolací súd dospel k záveru, že z hľadiska uplatnených odvolacích dôvodov, odvolanie žalobcu nemožno považovať za dôvodne podané, pretože súd prvého stupňa vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov vyplynuli, neopomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo, hodnotenie dôkazov bolo vykonané v súlade s § 132 O.s.p.. Súd prvého stupňa pri rozhodovaní použil správny právny predpis, správne vyložil a aj ho na daný skutkový stav správne aplikoval.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa v napadnutej časti, na to toto odôvodnenie v celom rozsahu poukazuje ( § 219 os. 2 O.s.p.) a odvolacím námietkam udáva:

Podľa § 545a OZ neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla a na to o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

Citované zákonné ustanovenie zakotvuje možnosť, aby súd znížil neprimeranú zmluvnú pokutu rovnako, ako je to upravené aj v Obchodnom zákonníku. Súd pritom prihliada na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti a zrejme aj na dôsledky, resp. ujmy, aké nastali porušením povinnosti na ktorú sa zmluvná pokuta viaže. Na výšku škody súd prihliada iba v prípade, resp. za podmienky, že veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje.

V danom prípade, ako to vyplýva z dodatku k zmluve o pripojení k bodu 2.3 časti II práv a povinností, navrhovateľ je oprávnený od žalovaného požadovať aj náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti, takže pri posudzovaní primeranosti zmluvnej pokuty, súd nebol povinný prihliadať na prípadnú výšku škody, ktorá porušením povinnosti žalobcovi by mala vzniknúť, preto v danom prípade zmluvná pokuta plní iba zabezpečovaciu funkciu.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, odvolací súd záver súdu prvého stupňa o tom, že žalovaný mal v prípade porušenia zmluvných povinností zaplatiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu ako sankciu, ktorá vysoko prevyšuje predajnú cenu mobilného prístroja zakúpeného žalovaným, považuje za správny. Súdom prvého stupňa priznaná zmluvná pokuta podľa názoru odvolacieho súdu dostatočne zohľadňuje hodnotu a význam zabezpečenej povinnosti, preto rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej zamietavej časti ako vecne správne potvrdil.

Nebolo možné prihliadnuť ani na odvolaciu námietku v súvislosti s rozhodnutím súdu prvého stupňa o trovách konania vzhľadom na to, že v tomto prípade súd prvého stupňa riešil aj základ uplatňovaného nároku, preto neprichádza do úvahy použitie ust. § 142 ods. 3 O.s.p. z hľadiska rozhodovania o trovách konania. Použitie tohto ustanovenia by prichádzalo do úvahy vtedy, keby úvaha súdu sa týkala iba skutkových okolností, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o výške plnenia, a teda neriešil by sa základ uplatňovaného nároku.

Z uvedených dôvodov, ako už bolo vyššie, uvedené odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej zamietavej časti a vo výroku o trovách konania.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods.1 O.s.p., v spojení s § 142 ods.1 O.s.p., podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania by mal účastník, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný, v danom prípade žalovaný, tomuto však v súvislosti s odvolacím konaním žiadne preukázateľné trovy nevznikli, preto mu nemohli byť priznané a žalobca v odvolacom konaní nebol úspešný, preto nemá právo na ich náhradu.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.